Journal archive for Google Scholar Robot!

Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستانVolume 25, Number 1 (2020-3)


Investigating the relationship between job involvement and intention to leave job in anesthetist employed in Sanandaj hospitals in 2018
بررسی رابطه‌ی دلبستگی شغلی با تمایل به ترک خدمت درکارکنان هوشبری شاغل در بیمارستان های شهر سنندج در سال1397
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analgesic Effect of Safranal in Animal Model of Acute Pain; Possible role of the GABAergic Pathway
اثر ضد دردی سافرانال در مدل حیوانی درد حاد، نقش احتمالی مسیر گابائرژیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Barriers and Facilitators of Professional Socialization in Nursing: A Systematic Review
موانع و تسهیل کننده های اجتماعی شدن حرفه ای در پرستاری: یک مرور سیستماتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Pattern of Self-administration During Pregnancy in Tehran and Sanandaj
بررسی الگوی مصرف خودسرانه دارو در دوران بارداری در شهرهای تهران و سنندج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ear and Hearing-related Health Literacy Status of Iranian Adolescent and Young People: A National Study
وضعیت سواد سلامت مربوط به گوش و شنوایی نوجوانان و جوانان ایرانی: یک مطالعه ملی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antioxidant activity and Cytotoxicity Effect of Various Extracts of Sclerorhachis platyrachis on the Human breast adenocarcinoma Cells
خاصیت آنتی اکسیدانی و اثر سایتوتوکسیک عصاره‌های مختلف گیاه مینای نیشابوری (Sclerorhachis platyrachis) بر روی سلول‌های سرطان پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Colonization of Group B Streptococcal (GBS) in the Reproductive System of Pregnant Women with PCR with Neonatal and Maternal Complications
ارتباط کلونیزاسیون استرپتوکوک گروه (GBS) B در دستگاه تناسلی زنان باردار به روش PCR با عوارض نوزادی و مادری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Repellency Effects and Chemical Components of Essential Oils Foeniculum Vulgare and Cinnamomum Verum against Aedes Vexans in Iran
بررسی اثرات دورکنندگی و ترکیبات شیمیایی اسانس گیاهان رازیانه و دارچین علیه پشه آئدس و گزنس در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Protective Effect of an Interval Training on Neutrophilic Factors of BDNF and CDNF in Rats Fed with High-fat Foods
بررسی اثر حفاظتی یک دوره تمرین تناوبی بر عوامل نوتروفیکی B‌DNF و CDNF در موش‌های صحرایی تغذیه‌شده با غذای پرچرب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 24, Number 6 (2020-1)


The role of phototherapy in neonatal nonphysiologic jaundice as a risk factor for nephrolithiasis
نقش فوتوتراپی در نوزادان مبتلا به زردی غیر فیزیولوژیک به‌عنوان یک ریسک فاکتور برای سنگهای ادراری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison the effects of primary nursing model and case method on the general and professional quality of patient care
مقایسه تأثیر مدل تقسیم‌کار پرایمری و کیس متود بر کیفیت مراقبت عمومی و حرفه‌ای بیمار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the effect of hydroalcoholic mumie extract on expression of osteoprotegerin (OPG) and receptor activator of nuclear factor kappa-B ligand (RANKL)
بررسی تأثیر عصاره هیدروالکلی مومیایی (Mumie) بر بیان استئوپروتگرین (OPG) و گیرنده فعال فاکتور هسته ای کاپا بتا لیگاند (RANKL)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of backward gait training protocol on knee adduction moment and impulse during walking in patients with medial knee osteoarthritis
تأثیر پروتکل تمرینی گیت به عقب بر گشتاور اداکشنی و ایمپالس راه رفتن در افراد مبتلا به استئوآرتریت زانو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the microbiological quality of wastewater effluent-irrigated maize
بررسی کیفیت میکروبی ذرت آبیاری شده با پساب تصفیه خانه فاضلاب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of GABAB receptors in CA1 region of hippocampus on morphine tolerance in female Wistar race rats by conditioned place preference
اثر گیرنده‌های GABAB موجود در ناحیه CA1 هیپوکمپ بر کسب تحمل به مورفین در موش‌های صحرایی ماده نژاد ویستار به روش ترجیح مکان شرطی شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the effect of diazinon on CatSper 1 gene expression, sperm motility and germinal epithelium thickness in adult male mice
اثرات دوزهای مختلف دیازینون بر بیان ژن CatSper 1 ، تحرک اسپرم و ضخامت اپی تلیوم ژرمینال در موش نر بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence rate of resistance to ciprofloxacin among clinical pseudomonas aeruginosa isolates in Kurdistan province, west of Iran
میزان شیوع مقاومت به سیپروفلوکساسین در میان ایزوله‌های بالینی سودوموناس آئروژینوزا جدا شده در استان کردستان، غرب ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency of rs2282649 and rs12285364 polymorphisms in SORL1 gene and their association with Alzheimer’s disease in Azari population in northwest of Iran
فراوانی پلی مورفیسم های rs2282649 و rs12285364 ژن SORL1 و همراهی آن‌ها با بیماری آلزایمر در جمعیت آذری شمال غرب ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of hepatic fibrosis by transient elastography in rheumatoid arthritis patients receiving methotrexate
بررسی میزان فیبروز کبدی با روش الاستوگرافی گذرا در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید تحت درمان با متوتروکسات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Equity in distribution of hospital beds in Iran
عدالت در توزیع جغرافیایی تخت‌های بیمارستانی در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Microleakage comparison of resin modified glass ionomer and OrthoMTA used as a coronal barrier in nonvital teeth bleaching
مقایسه ریزنشت گلاس اینومر اصلاح شده با رزین و OrthoMTA به عنوان سد داخل کانال در سفید‌کردن دندان‌های غیر زنده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 24, Number 5 (2019-12)


Effect of Alpha-Lipoic acid on Pancreatic Optic Atrophy 1 (OPA1) Gene Expression in Male Rat Model of Obstructive Cholestasis and Cirrhosis
اثر لیپوئیک اسید بر بیان ژن پروتئین آتروفی بینایی نوع ۱ پانکراس در مدل انسدادی کلستاز و سیروزی موش صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of honey and yogurt on vaginal candidiasis: A systematic review and meta- analysis of clinical trials
بررسی تأثیر ترکیب عسل و ماست در درمان واژیینیت کاندیدایی: یک مطالعه متاآنالیز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Translation and psychometric properties of the Persian version of the labor support questionnaire(LSQ)
ترجمه و بررسی ویژگی‌های روان سنجی نسخه فارسی ابزار رفتارهای حمایتی ماما حین لیبر(LSQ)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of transcutaneous electrical acupoint stimulation on sleep quality in chronic insomnia disorder
تأثیر تحریک الکتریکی پوستی نقاط طب سوزنی بر کیفیت خواب در اختلال بی‌خوابی مزمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the association between vitiligo and fasting blood sugar
بررسی ارتباط بیماری ویتیلیگو با میزان قند خون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of CD34, CD326 and STRO-1 expression in gastric precancerous and cancer samples: A preliminary study
بررسی فراوانی مارکرهای CD236 ، CD34 وSTRO-1 در ضایعات پیش سرطانی و سرطان معده: یک مطالعه مقدماتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of group discussion on self-care behaviors among hypertensive patients referring to health care centers in Arak City
بررسی تاثیر آموزش با روش بحث گروهی بر رفتار خودمراقبتی بیماران مبتلا به فشارخون بالا، مراجعه کننده به پایگاههای بهداشتی شهر اراک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Microgravity effect on expression of Raf kinase inhibitor protein on MCF-7 breast cancer cell line
تأثیر بی‌وزنی بر بیان پروتئین مهارکننده کینازRaf در رده سلولی MCF-7 سرطان پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency of Candida species isolated from the Oral Cavity of HIV-Infected Patients referring to Behavioral disease Counseling Center of Isfahan in 2017-2018
بررسی فراوانی گونه های کاندیدایی جدا شده از دهان افراد مبتلا به HIV مراجعه کننده به مرکز مشاوره بیماری های رفتاری اصفهان در سال 1396
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ecmo in a diabetic patient with cerebellar infarction and ARDS- A case report
اکمو در یک بیمار دیابتیک مبتلا به انفارکتوس مخچه و سندرم زجر تنفسی حاد- گزارش مورد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of IQ scores between children with phenylketonuria and healthy children referring to Besat Hospital in Sanandaj between 2017 and 2018
مقایسه نمرات بهره هوشی کودکان مبتلابه فنیل کتو نوری با کودکان سالم مراجعه‌کننده به درمانگاه بیمارستان بعثت سنندج در سال 1397
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cytotoxic and apoptotic effects of neurokinin-1 receptor (NK1R) antagonist on multiple myeloma cells
اثرات سایتوتوکسیک و آپوپتوتیک مهارکننده نوروکینین-1 رسپتور (NK1R) بر سلول-های مالتیپل میلوما
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 24, Number 4 (2019-10)


The effect of type and concentration of functional groups on the molecular adsorption of paclitaxel onto graphene oxide in the aqueous environments using molecular dynamics simulations
بررسی تاثیر نوع و غلظت گروه‌های عاملی بر میزان جذب مولکولی داروی پاکلی‌تاکسول بر روی سطح اکسید گرافن با استفاده از شبیه سازی دینامیک مولکول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the effect of montelukast on cadmium induced toxicity in human embryonic kidney cells (HEK-293)
بررسی اثرمونته لوکاست برسمیت ناشی از کادمیوم در سلول کلیوی جنینی (HEK-293)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the association between dental caries status and middle ear effusion in preschool children in Rasht City
بررسی همراهی وضعیت پوسیدگی دندانی و عفونت گوش میانی با افیوژن در کودکان مهدکودک‌های شهرستان رشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of carbapenem inactivation method for accurate detection of pseudomonas aeroginosa isolates producing carbapenemase enzymes
بررسی روش غیرفعال کردن کارباپنم جهت تشخیص دقیق ایزوله‌های سودوموناس آئروژینوزا مولد آنزیم‌های کارباپنماز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of gallstone disease in the patients with non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) in Sanandaj: A case control study
شیوع سنگ کیسه صفرا در بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلی در شهرستان سنندج: یک مطالعه مورد شاهدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Testicular stereological and histological changes in an experimental murine model of visceral leishmaniasis
ارزیابی‌ تغییرات استریولوژیک و بافت‌شناسی بیضه در مدل تجربی لیشمانیازیس احشایی در موش‌های BALB/c
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiologic study of the factors affecting the incidence of asthma and allergies with emphasis on arthropod allergens in the patients referring to Imam Reza Clinic of Asthma and Allergy in Shiraz, 2016
بررسی اپیدمیولوژیک عوامل تاثیرگذار بر بروز آسم و آلرژی با تاکید بر بند پایان آلرژن در بیماران مراجعه کننده به کلینیک تخصصی آسم و آلرژی امام رضا شیراز در سال 1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Understanding of metaphorical time pattern among medical and paramedical students. based on gender, age and academic status
درک الگوی استعاری زمان در بین دانشجویان رشته‌های پزشکی و پیراپزشکی بر اساس جنسیت، سن و وضعیت تحصیلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Impact of moderate-intensity aerobic exercise training on sleep quality and cardiac structure and function in inactive obese girls
تأثیر تمرینات هوازی با شدت متوسط بر کیفیت خواب و ساختار و عملکرد قلب در دختران چاق غیر فعال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Efficiency of photocatalytic UV/ peroxymonosulfate process in the removal of cefexime antibiotic from aqueous solutions
بررسی کارایی فرآیند UV/پراُکسی مونوسولفات درحذف آنتی‌بیوتیک سفیکسیم از محلول‌های آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Structures, processes and achievements of the national program of congenital hypothyroidism screening in the Islamic Republic of Iran
ساختار، فرآیندهای اجرایی و دستاوردهای برنامه کشوری غربالگری بیماری کم‌کاری تیروئید نوزادان در جمهوری اسلامی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of photocatalytic process using GO/ZnO nanocomposites under LED irradiation for removal of Endocrine Disrupting Chemicals (EDCs) from aqueous solutions
بررسی فرآیند فوتوکالیستی نانوکامپوزیت روی اکسید و اکسید گرافن تحت تابش LED برای حذف مختل کننده‌های غدد درون ریز از محلول‌های آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 24, Number 3 (2019-7)


Comparison of the preventive effect of ketamine, paracetamol and metoclopramide on postoperative pain intensity in general anesthesia: a double-blind clinical trial
مقایسه اثر پیشگیرانه کتامین، پاراستامول و متوکلوپرامید بر شدت درد پس از عمل جراحی کاتاراکت تحت بیهوشی عمومی: کار‌آزمایی بالینی دو سو کور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the plasma levels of CCL-17 and CCL-25 and their receptor gene expression in rheumatoid arthritis patients
بررسی میزان سطح پلاسمایی کموکاین‌های CCL17 و CCL25 و میزان بیان ژن گیرنده-های آنها در بیماران آرتریت روماتوئید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of BMP4 on mouse embryonic stem cell proliferation and differentiation into primordial germ cells
تاثیر BMP4 بر تکثیر و تمایز سلول های بنیادی جنینی به سلول های زایای بدوی در شرایط آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Change in total anti-oxidant capacity (TAC) of tissue, a new method for improving dermal wound healing
تغییر ظرفیت کلی آنتی‌اکسیدانی بافت (TAC) ، روش نوین ارتقاء ترمیم زخم های پوستی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the personality characteristics and coping strategies between the patients with irritable bowel syndrome and normal individuals
مقایسه ویژگی های شخصیتی و راهبردهای مقابله ای در بیماران مبتلا به نشانگان روده تحریک پذیر و افراد بهنجار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Structural and functional improvement of snipped sciatic nerve after allograft injection of Schwann cells into fibrin scaffold
بهبود ساختار و عملکرد عصب سیاتیک قطع شده بعد از تزریق آلوگرافت سلول‌های شوان به درون داربست فیبرینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of valerian capsule on anxiety and quality of life in type 1 diabetes: a clinical trial
تاثیر کپسول خوراکی سنبل الطیب بر اضطراب و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به دیابت نوع یک: یک کارآزمائی بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of pre-hospital trauma management training program on time indices of emergency medical services
تأثیر آموزش برنامه مدیریت ترومای پیش بیمارستانی بر شاخص‌های زمانی خدمات پزشکی اورژانس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of chromatin condensation on frozen-thawed sperm DNA integrity in normozoospermic men
تاثیر تراکم کروماتین بر تمامیت DNA اسپرم فریز و ذوب شده در مردان نورموزواسپرم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison between the effects of group-based acceptance and commitment therapy and group-based reality therapy on work-family conflict & psychological well-being of married female staffs
مقایسه اثربخشی گروه‌درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) و واقعیت‌درمانی بر تعارض کار- خانواده و بهزیستی روانی زنان متاهل شاغل با اثر ماندگاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Seroepidemiologic study of HAV infection and its associated factors in Sanandaj
بررسی سرواپیدمیولوژی ویروس هپاتیت A و عوامل مرتبط با آن در شهرستان سنندج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of glycerin suppository in prevention of neonatal jaundice in Besat Hospital in 2016-2017
بررسی تاثیر شیاف گلیسیرین بر پیشگیری از زردی نوزادان در بیمارستان بعثت در سال 96-1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 24, Number 2 (2019-6)


Investigation of chlorpyriphos removal using chitosan graphene oxide composite form aquatic solution: study of kinetics, isotherms and thermodynamics
بررسی حذف کلرپیریفوس با استفاده از کامپوزیت کیتوزان گرافن اکساید از محلول آبی: مطالعه سینتیک، ایزوترم و ترمودینامیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of vaginal progesterone suppository on prevention of preterm delivery
تأثیر شیاف پروژسترون واژینال در پیشگیری از زایمان زودرس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the effect of thiopental sodium-midazolam combination on the hemodynamic response between tracheal intubation and laryngeal mask airway insertion: A clinical trial study
مقایسه تأثیر ترکیب تیوپنتال سدیم – میدازولام بر پاسخ همودینامیک به لوله‌گذاری تراشه و قراردادن ماسک حنجره‌ای: یک مطالعه کارآزمایی بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of CT angiography findings in the patients with clinical diagnosis of pulmonary thromboembolism
بررسی یافته‌های سی تی آنژیوگرافی در بیماران با تشخیص بالینی ترومبوآمبولی ریه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Report of a rare case of vulvar lipoma in an adolescent girl
گزارش یک مورد نادر لیپوم ولو در یک دختر نوجوان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect education based on trans-theoretical model on reduction of the prevalence of gingivitis among pregnant women: Application of Telegram social network
تأثیر آموزش مبتنی بر الگوی فرا نظریه‌ای بر کاهش التهاب لثه زنان باردار: کاربرد شبکه اجتماعی تلگرام
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protective effect of Nigella sativa on sperm parameters in mice exposed to titanium dioxide during embryonic development
بررسی اثر محافظتی سیاه دانه بر پارامترهای اسپرم در موش‌های دریافت کننده نانوذره اکسید تیتانیوم در زمان تکامل جنینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of blood sugar lowering effect of airy organs extract of Cupressus sempervirens L. on streptozocin induced diabetic mice
بررسی اثر کاهندگی قند خون عصاره اندام هوایی سرو زربین (Cupressus Sempervirens) بر موش دیابتی شده توسط استرپتوزوسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An epidemiologic survey of the trend of accidents and injuries in Kurdistan province between 2010 and 2014
بررسی روند اپیدمیولوژیک سوانح و حوادث در استان کردستان در سال‌های 93-1389
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison between the effects of propofol-ketamine and propofol-fentanyl for sedation in cataract surgery
مقایسه تاثیر آرامبخشی پروپوفول - کتامین با پروپوفول – فنتانیل در جراحی کاتاراکت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antibiogram analysis and tracking of the virulence-related genes in Enterococcus faecalis isolates
بررسی آنتی بیوگرام و ردیابی ژن‌های مرتبط بیماری‌زا در سویه‌های انتروکوکوس فکالیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Elevated white blood cell counts and risk of metabolic syndrome: a dose-response meta-analysis
افزایش سطح گلبول های سفید خون و خطر ابتلا به سندرم متابولیک: یک مطالعه متاآنالیز دوز-پاسخ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 24, Number 1 (2019-4)


Attitudes toward safety and its affecting factors in Sanandaj emergency medical services staffs, in 2017
وضعیت نگرش ایمنی و عوامل مؤثر بر آن در کارکنان فوریتهای پزشکی شهرستان سنندج در سال 1396
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Seroprevalence and risk factors associated with toxoplasmosis among the butchers of Sanandaj City, west of Iran
بررسی شیوع سرمی و ریسک فاکتورهای مرتبط با توکسوپلاسموزیس در میان قصابان شهر سنندج، غرب ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antibacterial effects of essence of Bene tree fruit on Clostridium perfringens in laboratory environment and on meat product
بررسی اثرات ضدباکتریایی اسانس میوه درخت بنه بر روی باکتری کلستریدیوم پرفرنجنس در محیط آزمایشگاهی و سوسیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the incidence rate and geographical distribution of congenital hypothyroidism in the newborns in Ilam Province by using geographic information system (GIS) between 2006 and 2016
بررسی میزان بروز و پراکندگی جغرافیایی کمکاری مادرزادی تیروئید در نوزادان استان ایلام با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی بین سالهای 1385 تا 1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency of medical malpractice in deceased patients' records in Tohid Hospital in Sanandaj in 2017
بررسی فراوانی قصور پزشکی در پرونده های بیماران فوت شده در بیمارستان توحید سنندج در سال 1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of interval and continuous training on the content of perilipin 1, ATGL and CGI-58 in visceral adipose tissue of obese male rats
اثر تمرینات تناوبی و تداومی بر محتوای پریلیپین 1، ATGL و 58-CGI بافت چربی احشایی موش های صحرایی نر چاق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of prognostic factors affecting long and short term survival rates of Hodgkin's lymphoma patients using the cure fraction models
بررسی عوامل موثر در بقای بلند مدت و کوتاه مدت بیماران مبتلا به لنفوم هوچکین با استفاده از مدل-سازی کسر شفایافتگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison between the effects of flipped class and traditional methods of instruction on satisfaction, active participation, and learning level in a continuous medical education course for general practitioners
مقایسه تاثیر کلاس وارونه (Class Flipped ) و روش سنتی بر رضایت، مشارکت فعال و میزان یادگیری در یک دوره آموزش مداوم پزشکان عمومی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of hydro-alcoholic extract of yellow horned poppy (Glaucium flavum) on serum concentration of glucose and lipid profile and weight changes in alloxan induced diabetic rats
تاثیر عصارهء هیدروالکلی شقایق کوهی (flavum Glaucium) بر غلظت سرمی گلوکز و الگوی چربی و تغییرات وزنی موشهای صحرایی دیابتی شده با آلوکسان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Genetically modified mice- Methods, applications and outlook
موش‌‌‌‌‌‌های تراریخته - روش ها، کاربردها و چشم انداز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of Petroselinum crispum extract on milk production parameters in female rats
اثرات عصاره گیاه پتروسیلینوم کریسپوم برپارامترهای تولید شیر در موشهای صحرایی ماده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparision between the effects of dexmedtomedian and fentanyl as adjuvants to lidocain on axillary plexus blockplexus block
بررسی مقایسه ای تاثیر افزودن دکسمدتومدین و فنتانیل به لیدوکائین بر ویژگیهای بلوک شبکه آگزیلاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 23, Number 6 (2019-2)


Evaluation of Beclin 1 and Atg10 gene expression of the autophagy pathway in acute lymphoblastic leukemia patients
بررسی بیان ژنهای 1 Beclin و Atg11 مسیر اتوفاژی در مبتلایان با لوسمی لنفوبلاستی حاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey and typing of Pseudomonas aeruginosa strains causing nosocomial infection using multiple-locus variable number tandem repeat analysis
بررسی و تیپ بندی سویه های پسودوموناس آئروژینوزای عامل عفونت بیمارستانی توسط تجزیه و تحلیل تعداد توالی های متغیر تکراری پشت سر هم چند لوکوسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiology of psychiatric disorders in children and adolescents 6 -18 yearsold in Kurdistan province in 2016
همه گیرشناسی اختلال های روانپزشکی در کودکان و نوجوانان 6 الی 18 ساله استان کردستان در سال 1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Social determinant of economic burden of Autism in Iran
عوامل اجتماعی تعیین کننده بار اقتصادی بیماری اتیسم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of High Intensity Interval Training (HIIT) on visceral and subcutaneous levels of Leptin and plasma insulin and glucose in Wistar male Rats
اثر تمرینات تناوبی شدید بر سطوح لپتین در بافت چربی زیرپوستی و احشایی و انسولین و گلوکز پلاسمایی در موش‌‌های صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Use of skin tissue engineering for achieving the novel approach for fabrication of skin replacement by chitosan and gelatin Immobilization on silicone film
استفاده از مهندسی بافت پوست به منظور دستیابی به روشی نوین جهت ساخت یک جایگزین پوستی با استفاده از تثبیت کیتوسان و ژلاتین بر روی فیلم سیلیکونی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment and analysis of the lifestyle indices in regard to the status of nutrition and physical activity in middle-aged people ( between 30 and 59 years of age) in Kurdistan by using the data of apple system
بررسی و تحلیل شاخصهای سبک زندگی در حوزه وضعیت تغذیه و فعالیت جسمانی افراد میانسال (59-30 (استان کردستان با استفاده از دادههای سامانه سیب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of high intensity interval training and strenuous resistance training on hippocampal antioxidant capacity and serum levels of malondialdehyde and total antioxidant capacity in male rats
تأثیر دو نوع تمرین شدید تناوبی و مقاومتی بر فعالیت آنزیم سوپراکسیددیسموتاز هیپوکمپ و سطح سرمی مالون‌دی‌آلدهید و ظرفیت آنتی‌اکسیدان تام موش‌های صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative evaluation of antimicrobial activity of three types of materials (reinforced zinc oxide eugenol, MTA and Cem cement) used in primary teeth pulpotomy
مقایسه خاصیت ضدمیکروبی سه نوع ماده زینک اکساید اوژنول تقویت شده، MTA و Cem Cement مورد استفاده در پالپوتومی دندان شیری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of the frequency of superstition and its related factors among students of Kurdistan University of Medical Sciences in 2013
بررسی فراوانی خرافات و عوامل مربوط به آن در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان در سال 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of pomalidumide on inflammatory factors and pro-oxidant antioxidant balance in ovalbumin-induced asthma rat model
اثر پومالیدوماید بر شاخصهای التهابی و تعادل پرواکسیدان - آنتی اکسیدان در مدل آسم آلرژیک در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Molecular dynamics simulation study of the effect of hesperetin on pre-apoptotic factors of Bad, Bak, and Bim
بررسی تأثیر هسپرتین بر دینامیک مولکولی فاکتورهای پیش آپوپتوزی Bad ،Bak و Bim در محیط شبیه سازی شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 23, Number 5 (2018-11)


Immediate effects of unstable shoe on myoelectric activity level of selected trunk muscles during load lifting
اثرات فوری کفش ناپایدار بر میزان فعالیت میوالکتریکی عضالت منتخب ناحیۀ تنه حین بلندکردن بار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of antimicrobial susceptibility patterns and frequency of bla OXA genes in carbapenem resistant Acinetobacter baumannii strains
بررسی الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی و فراوانی ژنهای OXA bla در سویه های اسینتوباکتر بومانی مقاوم به کارباپنم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Listeria monocytogenes isolated from pregnant women with and without history of abortion and detection of hemolysin (hlyA) gene in clinical samples
بررسی فراوانی لیستریا مونوسیتوژنز جدا شده از خانم های باردار با و بدون سابقه سقط و تعیین ژن همولیزین (hlyA)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association of umbilical cord lipid profile with gestational age and birth weight in newborns in Mahdieh Hospital in 2017
بررسی ارتباط سطح لیپیدهای خون بند ناف با ،سن حاملگی و وزن هنگام تولد در نوزادان متولدشده در بیمارستان مهدیه در سال 1396
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of sodium valproate on adjusting increased hippocampal levels of NF-KB, S100B and GFAP following alloxan induced diabetes
بررسی کارایی والپروات سدیم بر جبران افزایش سطح هیپوکمپی فاکتورهای KB-NF ، S100B و GFAP در پی دیابت القاء شده با آلوکسان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The efficacy of group acceptance and commitment therapy on reducing academic procrastination and improving difficulty in emotion regulation: A randomized clinical trial
اثربخشی درمان پذیرش و تعهد گروهی بر کاهش اهمالکاری تحصیلی و بهبود دشواری در تنظیم هیجان: کار آزمایی بالینی تصادفی شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of curcumin effects on improvement of muscle strength, prevention of oligodendrocytes and myelin damage in brain, in an animal model of multiple sclersosis (MS)
بررسی اثرات کورکومین بر بهبود قدرت عضالنی، پیشگیری از آسیب سلولهای الیگودندروسیتی و میلین در مغز، مدل حیوانی بیماری MS
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison the effects of aromatherapy with rose extract and lavender on the pain of the active phase of labor in primipara women
تأثیر رایحه درمانی با عصاره گل رز و اسطوخودوس بر درد مرحله فعال زایمان در زنان نخست زا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of antileishmanial effect of the plant extract of alpha-pinene (Pistacia atlantica) in vitro and in vivo
بررسی اثر ضد لیشمانیایی عصاره ی گیاهی آلفاپاینن (Pistacia atlantica) در شرایط آزمایشگاهی و موش حساس آزمایشگاهی BALB/c
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison and study of the effects of resistance exercise trainings with two different loadings with Omega3-6-9 supplement on Adiponectin and hsCRP in Healthy overweight young men
مقایسه و بررسی اثرات تمرینات مقاومتی با دو باردهی متفاوت به همراه مکمل یاری امگا3-6-9 بر آدیپونکتین و hsCRP
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of sedative and analgesic effects of propofol-ketamine and sufentanil-ketamine combination during bone marrow aspiration and lumbar puncture in children with acute lymphoblastic leukemia
تاثیر آرامبخشی و بی دردی کتامین –پروپوفول و کتامین-سوفنتانیل در آسپیراسیون مغز استخوان و پونکسیون کمری در کودکان مبتلا به لوسمی لنفوبلاستیک حاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of curcumin supplementation on oxidative stress induced during strenuous endurance training on the kidney and lung tissues
بررسی تأثیر مصرف مکمل کورکومین بر فشار اُکسایشی ایجادشده طی تمرینات استقامتی سنگین در بافتهای کلیه و ریه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 23, Number 4 (2018-9)


Management of Prostate Leiomyosarcoma by less extensive surgery, radical prostatectomy: A Case Report.
گزارش موردی درمان لیومیوسارکوم پروستات با جراحی کمتر تهاجمی رادیکال پروستاتکتومی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of the long term exposure to mobile phone on testicular histology and serum level of the testosterone in mice
اثرات مواجهه طولانی مدت با تلفن همراه بر روی بافت شناسی بیضه و سطح سرمی تستوسترون موش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Eavaluating antinociceptic effect of nano-emulsion gel conataining rosemary and peppermint essential oils in a rat model of osteoarthritis
بررسی اثرات ضد دردی ژل نانوامولسیونی حاوی اسانس گیاهان رزماری و نعناع فلفلی در مدل حیوانی استئوآرتریت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of aqueous extract of grapevine leaf (Vitis vinifera) on pathologic feature of the pancreas in type-1 experimental diabetes: a different approach to medicinal plants
بررسی تاثیر عصاره آبی برگ انگور سیاه (Vitis vinifera) بر روی سیمای پاتولوژیک پانکراس در دیابت نوع یک تجربی: رویکردی متفاوت به گیاهان دارویی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Systemic transplantation of valproic acid primed human adipose stem cells on amelioration of motor deficits in animal model of cerebellar degeneration
اثر پیوند سیستمیک سلولهای بنیادی بافت چربی انسانی تیمار شده با والپروئیک اسید بر بهبود اختلالات حرکتی در مدل حیوانی دژنراسیون مخچه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Down Regulation IL-37 Expression in Breast Cancer Tumoral Tissues and its Association with Tumoral Grade 3
بررسی کاهش بیان IL-37 در بافت های توموری سرطان سینه و همراهی آن با درجه3 توموری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of whey protein concentrate edible coating and Trachyspermum copticum essential oil on the microbial, physicochemical and organoleptic characteristics of fresh strawberries during storage
تاثیر پوشش خوراکی کنسانتره پروتئین آب پنیر و اسانس دانه گیاه زنیان بر ویژگیهای میکروبی، فیزیکوشیمیایی و حسی توت فرنگی تازه طی انبارمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

: Frequency of human papilloma virus genotypes Among woman with genitalia lesion , Sanandaj ,Iran
بررسی فراوانی ویروس پاپیلومای انسانی (HPV ) و ژنوتیپ های ان در زنان مبتلا به ضایعات ژنیتال در شهرستان سنندج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Transplantation of Bone Marrow Stromal Stem Cell-Derived Neuroprogenitor in to Demyelinated rat corpus callosum
پیوند سلول های پیش ساز عصبی مشتق از سلولهای بنیادی مغز استخوان به کورپوس کالوزوم دمیلینه شده موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Vitamin D on Levels of Oxidative Stress and Inflammatory Factors in Patients with Multiple Sclerosis
نقش ویتامین D بر روی سطوح استرس اکسیداتیو و فاکتورهای التهابی در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of health-care coverage between children with congenital hypothyroidism and healthy children in Iran
ارزیابی پوشش مراقبت های بهداشتی کودکان مبتال به کم کاری مادرزادی تیروئید در مقایسه با کودکان سالم در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of urban air quality in Sanandaj city and attribution of cardiovascular- respiratory diseases, and preterm birth in 2015-16
ارزیابی کیفیت بهداشتی هوای شهر سنندج و ارتباط آن با بیماریهای قلبی – تنفسی و تولد زودرس در سال‌های 1394 و 1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 23, Number 3 (2018-8)


Blood group incompatibility due to anti C antibody: a case report
ناسازگاری گروه خونی ناشی از آنتی‌بادی آنتی-C: گزارش یک مورد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ovarian torsion in a heterotopic pregnancy: a case report
گزارش پیچ خوردگی تخمدان در یک بارداری هتروتوپیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Serum procalcitonin level as a biomarker for the differential diagnosis between infectious and non-infectious systemic inflammatory response syndrome: a prospective case–control study
بررسی سطح سرمی پروکلسی تونین به عنوان یک بیومارکر در افتراق سندروم پاسخ التهابی سیستمیک عفونی و غیر عفونی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of prenatal immobilization stress on spatial memory, anxiety-like behavior and brain BDNF concentration in the F1 generation male mice
اثر استرس بی‌حرکتی بارداری بر حافظه فضایی، رفتارهای شبه اضطرابی و غلظت BDNF مغز موشهای کوچک آزمایشگاهی نر نسل اول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of appropriate antibiotic administration by general practitioners at the emergency department of a teaching hospital in Sanandaj, Iran
بررسی میزان تجویز صحیح آنتی بیوتیک توسط پزشکان عمومی در اورژانس بیمارستان توحید سنندج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Carob (Ceratonia siliqua L.) oral supplementation on changes of semen parameters, oxidative stress, inflammatory biomarkers and reproductive hormones in infertile men
اثرات مکمل خوراکی خرنوب بر تغییرات فراسنج های اسپرم، شاخص استرس اکسیداتیو، فاکتورهای التهابی و هورمونهای جنسی در مردان نابارور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Biochemical and histopathological study on preventive effects of Punica granatum L. extract on fatty liver disease in the rats receiving high fat diet.
مطالعه بیوشیمیایی و هیستوپاتولوژی اثرات پیشگیرانه عصاره میوه انار (Punica granatum L.) در بیماری کبد چرب در موش های تغذیه شده با جیره پرچرب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the effects of morphine consumption during lactation period on learning and memory of rat’s offspring
بررسی تاثیر مصرف مورفین در دوره شیردهی بر یادگیری و حافظه فرزندان موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Sambucus ebulus extract on neural stem cell prolifration under oxidative stress condition
تاثیر عصاره متانولی گیاه آقطی ((Sambucus ebulus برروند تکثیر سلول های بنیادی عصبی در شرایط آسیب اکسیداتیو پراکسید هیدروژن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analgesic effect of Jasminum sambac hydro alcoholic extract in rats: role of the GABAergic and opioidergic pathways
بررسی اثر ضد دردی عصاره هیدروالکلی یاس رازقی در موش صحرایی: نقش مسیر گابائرژیک و اپیوئیدرژیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of thyroid cancer risk factors in Kurdistan province
بررسی عوامل خطر سرطانهای تیروئید دراستان کردستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the effect of trimethylamine-N-oxide on the proinflammatory cytokine genes expression in U937-derived macrophages
بررسی اثرتری متیل آمین –N- اکساید در بیان ژن سیتوکاین های پیش التهابی در ماکروفاژهای مشتق شده از رده سلولی U937
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 23, Number 2 (2018-6)


Evaluation of the status of ethical leadership among educational managers of Kurdistan University of Medical sciences from the viewpoint of managers and faculty members
بررسی وضعیت رهبری اخلاقی در میان مدیران آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کردستان از دیدگاه مدیران و اعضای هیئت علمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the effect of Ginkgo biloba leaf extract on spatial memory impairment and hippocampal neuronal loss caused by diabetes induced by streptozotocin in rats
بررسی اثر عصاره برگ جینکوبیلوبا (Ginkgo biloba) بر اختلال حافظه فضایی و آسیب نورونی هیپوکمپ ناشی از دیابت ایجاد شده با استرپتوزوسین در موشهای صحرائی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of crocin on the serum levels of sex hormone and NO in streptozotocin – induced diabetic rats.
اثرات کروسین بر سطوح سرمی هورمون های جنسی، انسولین و NO در موش نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of endurance training intensity (low, moderate and high) on the expression of skeletal muscle ATGL protein and serum levels of insulin and glucose in male diabetic rats
تأثیر شدت تمرینات استقامتی (کم، متوسط و زیاد) بر بیان ATGL عضله اسکلتی، سطوح گلوکز و انسولین موش‌های صحرایی دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Interactive effects of reducing exercise intensity and Adiantum capillus veneris extract on remodeling and modulation of pulmonary apoptotic indices in the rats exposed to the hypoxia.
اثرات تعاملی کاهش شدت تمرین ورزشی و عصاره پر سیاوش در تعدیل شاخص های ریمدلینگ و آپوپتوز ریوی رت های هیپوکسی شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The protective effects of Tanacetum parthenium extract on CCl4-induced myocardium injury in rats
بررسی اثرات محافظتی عصاره‌ی بابونه‌ی گاوی بر آسیب‌ قلبی القاء شده توسط تتراکلریدکربن در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evalution of phytochemical and anticancer properties of cotton thistle (Onopordon leptolepis DC.) extract on the survival of CACO2 cancer cells
مطالعه فیتوشیمیایی و بررسی اجزای موثر عصاره اتانولی گیاه خارپنبه برگ نازک (Onopordum leptolepis DC.) و اثر ضد مهاری بر بقای سلول‌های سرطانی CaCO2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the factors related to low birth weight in the south of Iran: a case-control study
بررسی عوامل مرتبط با تولد نوزادان کم‌وزن در جنوب ایران- یک مطالعه مورد شاهدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the effects of radio frequency waves and mobile phone distance on cow brain tissue temperature
بررسی اثر امواج رادیوفرکانسی و فاصله تلفن همراه بر روی دمای بافت مغز گاو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship of the structural and intermediate social determinants of health with low birth weight in Iran: A systematic review and meta-analysis
ارتباط عوامل ساختاری و بینابینی تعیین کننده های اجتماعی سلامت با وزن کم هنگام تولد در ایران: مرور سیستماتیک و متاآنالیز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the survival rate and its related factors in patients with leukemia in Kurdistan Province
بررسی میزان بقای بیماران مبتلا به سرطان لوسمی و عوامل مرتبط با آن در استان کردستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of vitamin D supplementation and resistance training on insulin resistance, lipid profile and body fat percentage in T2D men with vitamin D deficiency.
اثر مکمل ویتامین D وتمرین مقاومتی بر مقاومت انسولین، نیمرخ لیپیدی خون و درصد چربی بدن مردان دیابتی نوع2 با کمبود ویتامین D
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 23, Number 1 (2018-4)


A pattern for conceptual extent and measurement of nurses social undermining
ارایه الگویی جهت بسط مفهومی سایش اجتماعی پرستاران و ارزیابی آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mycobacterium gordonae pulmonary infection with clinical manifestations similar to tuberculosis
عفونت تنفسی مایکوباکتریوم گوردونه با تظاهرات بالینی شبیه به سل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of two traditional and post-activation potentiation warm-up methods on ground reaction forces during squat-jump
اثرات دو روش گرم کردن سنتی و نیرومندسازی پس فعالی بر نیروهای عکس العمل زمین حین انجام حرکت اسکات پرش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

In vitro study of the effect of hydroalcholic extracts of Carum copticum and Ferula asafetida against Trichomonas vaginalis,
بررسی اثر عصاره ی هیدروالکلی گیاهان زنیان (Carum copticum) و آنغوزه (Ferula asafetida) بر علیه انگل تریکوموناس واژینالیس در شرایط آزمایشگاهی (In vitro)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Expression of aap and icaR genes involved in biofilm production in clinical strains of Staphylococcus aureus resistant to methicillin and gentamicin
بررسی میزان بیان ژن های aap و icaR دخیل در بیوفیلم در سویه های بالینی استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین و جنتامایسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the effects of laminectomy alone and laminectomy with fusion and fixation in the patients over 50 years of age with degenerative spinal canal stenosis
مقایسه پیامدهای لامینکتومی به تنهایی و لامینکتومی به همراه فیوژن و فیکسیشن در بیماران بالای 50سال مبتلا به تنگی کانال نخاعی کمری دژنراتیو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of acetone extract of Moringa peregrina on Trichomonas vaginalis, Candida albicans and macrophage cells in vitro.
تاثیر عصاره استونی گزروغن بر تریکوموناس واژینالیس ، کاندیداآلبیکنس و سلولهای ماکروفاژی در شرایط برون تنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of the eligibility of the patients with chronic renal failure for peritoneal dialysis in Kurdistan Province
بررسی میزان قابلیت انجام دیالیز صفا قی در بیماران با نارسایی مزمن کلیوی در استان کردستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protective effects of aqueous extract of internal septum of walnut fruit on diabetic hepatopathy in streptozotocin-induced diabetic mice
اثرات حفاظتی عصاره آبی تیغه میانی میوه گردو بر هپاتوپاتی دیابتی در موش های سوری دیابتی شده با استرپتوزوتوسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness and complications of ESWL in the treatment of renal pelvis stones in the children less than 8 years of age in Sanandaj, Iran 2007-2015
اثربخشی و عوارض سنگ شکنی برون اندامی (ESWL) دردرمان سنگهای لگنچه کلیه اطفال کمتر از 8 سال در شهر سنندج طی سالهای 93-86
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison the effects of ginger (Zingiber officinale) jelly and piroxicam jelly on pain of knee osteoarthritis
مقایسه تاثیر ژل زنجبیل و ژل پیروکسیکام بر کاهش میزان درد استئوآرتریت زانو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Hydro-alcoholic extract of Jasminum sambac on morphine withdrawal symptoms in rats
بررسی اثر تجویز عصاره هیدروالکلی یاس رازقی بر علائم قطع مصرف مرفین در موش صحرائی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 22, Number 6 (2018-2)


Targetoid hemosiderotic hemangioma (hobnail hemangioma): A case report
تارگتوئید هموسیدروتیک همانژیوما: گزارش یک مورد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Dermatomyositis as a feature of ovarian cancer: A case report
درماتومیوزیت یک تظاهراولیه سرطان تخمدان:گزارش موردی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of heavy metals in tobacco and hookah water used in coffee houses in Sanandaj city in 2017
بررسی میزان فلزات سنگین در تنباکو و آب قلیان های مورد استفاده در قهوه‌خانه‌های شهر سنندج در سال 1396
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficacy of photocatalytic removal of Chromium in the presence of organic matter from aqueous medium by useing TiO2 nanoparticles synthesized by sol gel
بررسی کارایی فرآیند فتوکاتالیستی حذف کروم در حضور مواد آلی از محیط آبی با استفاده از نانو ذرات TiO2 سنتز شده به روش سل ژل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of phzM and pvdA virulence genes in pseudomonas aeruginosa isolated from Infectious disease ward patients
بررسی شیوع ژن‌های بیماری‌زای phzM و pvdA در سودوموناس آئروژینوزا‌های جدا شده از بیماران بخش عفونی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The ability of H2O2 to induce differentiation of human mesenchymal stem cells into chondrocytes
توانایی H2O2 در القای تمایز سلول های بنیادی مزانشیمال انسانی به کندروسیت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Immunogenic evaluation of recombinant chimeric protein containing EspA -Stx2b- Intimin against E.coli O157 H7
ارزیابی ایمنی زائی پروتئین کایمر نوترکیب در بردارنده Intimin - EspA -Stx2b علیه باکتری E.coli O157 H7
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between vitamin D plasma level and Foxp3 gene expression among rheumatoid arthritis patients
بررسی رابطه ی سطح پلاسمایی ویتامین D با میزان بیان ژن Foxp3 در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Anxiolytic and antidepressant effects of cinnamon (Cinnamomum verum) extract in rats receiving lead acetate
اثرات ضداضطرابی و ضدافسردگی عصاره دارچین (Cinnamomum verum) در موش‌های صحرایی دریافت‌کننده استات سرب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Apoptotic effect of Kyprolis on multiple myeloma KMM-1 cells through p73-mediated induction of G1 cell cycle arrest
اثر آپوپتوتیک کیپرولیس بر رده سلولی مالتیپل میلوما KMM-1 از طریق القاء توقف چرخه سلولی در G1 وابسته به افزایش p73
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hearing status in the cleft palate patients referring to Hazrat Fatima Hospital between 1388 and 1392
ارزیابی شنوایی بیماران مبتلا به شکاف کام در مراجعه کنندگان به بیمارستان حضرت فاطمه (س) تهران بین سال‌های 88 الی 92
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of dose distributions in PTV and organs at risk in left-sided breast cancer, treated by tangential wedged technique in Tohid radiotherapy center in Sanandaj
ارزیابی توزیع دز و دز دریافتی ارگانهای حساس بیماران مبتلا به سرطان پستان سمت چپ، درمان شده با تکنیک تانژانت وج دار در مرکز رادیوتراپی توحید سنندج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 22, Number 5 (2017-11)


The relationship between personality traits and marital satisfaction based on five factors model of personality: A systematic review
بررسی ارتباط ویژگیهای شخصیتی و رضایت زناشویی بر اساس مدل پنج عامل بزرگ شخصیتی: مرور سیستماتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prokaryotic expression of chimeric trimer protein (3M2e-HA2-NP) derived from conserved domains of influenza virus A/H1N1 as a promising universal subunit vaccine
بیان پروکاریوتی پروتئین کایمر سه تایی3M2e-HA2-NP حاصل از نواحی حفاظت شده پروتئینهای ویروس آنفلوانزای A/H1N1 در راستای دست یابی به واکسن زیر واحدی فراگیر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of a period of high intensive interval training on total antioxidant capacity and level of liver tissue malondialdehyde in male Wistar rats
تاثیر یک دوره تمرین تناوبی شدید بر میزان ظرفیت آنتی اکسیدانی تام و مالون دی آلدهید بافت کبدی موش‌های صحرایی نر ویستار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of two protocols for induction of differentiation of human adipose derived stem cells into oligodendrocyte progenitor cells
مقایسه دو پروتکل القایی برای تمایز سلول های بنیادی مشتق از بافت چربی انسان به سلول های پیش ساز الیگودندروسیت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of astaxanthin effects on the survival and proliferation of human adipose derived stem cells
ارزیابی اثرات آستاگزانتین بر زیست پذیری و تکثیر سلول های بنیادی مشتق از بافت چربی انسان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Views of managers, health care providers, and clients about problems in implementation of urban family physician program in Iran: A qualitative study
دیدگاه مدیران، گیرندگان و ارائه‎دهندگان خدمات سلامت در زمینه مشکلات اجرای برنامه پزشک خانواده شهری در ایران: یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Simulated microgravity effects on cell cycle in adipose derived stem cells
اثر بی‌وزنی شبیه‌سازی شده بر چرخه سلولی در سلول‌های بنیادی مشتق از بافت چربی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of the factors affecting survival of the kidney transplant patients by means of penalized splines model
عوامل موثر بر بقای بیماران پیوند کلیه با استفاده از مدل اسپلاین جریمه شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of vitamin C on colony formation of ovine spermatogonial stem cells in vitro
تاثیر ویتامین ث بر القاء کلونی‌زایی سلول‌های بنیادی اسپرماتوگونی گوسفند در محیط آزمایشگاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Anti-cancer effect of phosphatidylinositol 3-kinase inhibitor on NB4 leukemic cells
اثر ضدسرطانی مهار فسفاتیدیل‌اینوزیتول-3 کیناز در رده سلول‌های لوسمیک NB4
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of folate supplementation during 10 weeks of HIIT on serum levels of ghrelin and leptin in male Wistar rats
اثر مصرف مکمل فولات برگرلین و لپتین سرم موش‌های صحرایی نر ویستار در طی 10هفته تمرینHIIT
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of “Roy adaptation model” in physiologic aspect on the level of consciousness of patients in intensive care unit: A clinical trial
" تاثیر برنامه مراقبت مبتنی بر الگوی سازگاری روی "در بعد فیزیولوژیک" بر سطح هوشیاری بیماران در بخش مراقبت ویژه: یک مطالعه کارآزمایی بالینی"
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 22, Number 4 (2017-9)


Explaining risky and unprotected sexual behaviors among young people and related reasons: A qualitative study
تبیین رفتارهای پرخطر و محافظت نشده جنسی جوانان و دلایل مرتبط با آن: یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of non-communicable diseases risk factors among the population of rural areas of Kurdistan Province, in Iran: A population-based study by rapid assessment method in 2015
شیوع عوامل خطر بیماریهای غیر واگیر در جمعیت روستایی استان کردستان، ایران: یک مطالعه مبتنی برجمعیت با استفاده از روش ارزیابی سریع در سال 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Nurses’ mental health in Iran: A national survey in teaching hospitals
ارزیابی وضعیت سلامت روانی پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی ایران: یک پیمایش ملی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of endurance training and whey protein supplementation on inflammation and insulin resistance in the rats fed with high-fat diet
تأثیر تمرین استقامتی و مکمل پروتئین whey بر التهاب و مقاومت انسولینی در موش‌های صحرایی تغذیه‌شده با غذای پرچرب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of cholestasis on Dynamin-Related Protein 1 (Drp1) gene expression in rat liver
بررسی اثر کلستاز بر بیان ژن پروتئین مربوط به دینامین- 1 درکبد موش بزرگ آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of antibacterial properties of alcohol and water extracts of propolis on Bacillus pumilus, Pseudomonas syringae and Serratia plymuthica
اثر عصاره اتانولی و آبی پروپولیس استان کردستان بر باکتری باسیلوس پومیلوس، سودوموناس سرینگه و سراشیا پلیموتیکا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the effects of different training approaches on dynamic balance and pain intensity in the patients with chronic back pain
مقایسه تأثیر رویکردهای مختلف تمرینی بر تعادل دینامیکی و شدت درد در مبتلایان کمردرد مزمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of gastroesophageal reflux and its related factors in Sanandaj
بررسی شیوع ریفلاکس معده و ریسک فاکتورهای موثر بر آن در شهرستان سنندج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of antibacterial effects of nanoparticles of magnesium oxide and silicon oxide on methicillin resistant bacteria
مقایسه اثر ضد باکتریایی نانواکسید منیزیم و نانوسیلیکون بر روی باکتری های مقاوم به متی سیلین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of demographic and behavioral characteristics of patients using non-steroidal, anti-inflammatory and combinatory drugs related with Upper Gastrointestinal Bleeding
بررسی ویژگیهای دموگرافیک و رفتاری بیماران مصرف کننده ترکیبات ضدالتهابی غیر استروئیدی و داروهای ترکیبی وابسته با خونریزی دستگاه گوارش فوقانی بستری در بیمارستان توحید سنندج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protective effects of hydro-alcoholic garlic extract on spermatogenic disorders in streptozotocin-induced diabetic C57BL/6 mice
بررسی اثرات محافظتی عصاره هیدروالکلی سیر بر اختلالات اسپرماتوژنز در موش های C57BL/6 دیابتی شده با استرپتوزوتوسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of Licophar on prevention of oral mucositis caused by chemotherapy in cancer patients
بررسی اثر لیکوفار در پیشگیری از موکوزیت دهانی ناشی از شیمی درمانی در بیماران سرطانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 22, Number 3 (2017-8)


Assessment of biodegradability and cytotoxicity of mPEG-PCL diblock copolymers and PCL-PEG-PCL tri block copolymers on HEK293 cells
بررسی تخریب پذیری و سمیت سلولی کوپلیمرهای دوتایی mPEG-PCL و سه تایی PCL-PEG-PCL بر روی سلولهای نرمال کلیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Isolation and identification of Clostridium difficile from ready-to-eat vegetable salads in restaurants of Tabriz by Real-time PCR and determination of the antibiotic resistance pattern
جداسازی و شناسایی کلستریدیوم دیفیسایل از سالاد سبزیجات آماده به مصرف از رستوران‌های تبریز به روش Real-time PCR و تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The association between RNASEL R462Q polymorphism and prostate cancer
ارتباط بین سرطان پروستات با پلی مورفیسم ژن RNASEL جایگاه R462Q
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification of Malassezia species using PCR-RFLP molecular method in the patients with pityriasis versicolor
شناسایی گونه‌های مالاسـزیا در مبتلایان به پیتیریازیس ورسیکالر با روش مولکولی PCR-RFLP
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of the antinociceptive, antiinflammatory and acute toxicity effects of Ducrosia anethifolia essential oil in mice
بررسی اثرات ضد دردی، ضد التهابی و سمیت حاد اسانس گیاه مشگک در موش سوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The protective effect of aerobic exercise on breast cancer by TGFβ protein and Smad-3 and MMP2 gene in female mice
اثر حفاظتی تمرین هوازی بر سرطان پستان بواسطه پروتئین TGF-β و ژن Smad-3 و MMP2 در موش های ماده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of taurine and homocysteine on lipid profile and oxidative stress in fructose-fed rats
اثر تورین و هموسیستئین بر پروفایل لیپیدی و استرس اکسیداتیو در موشهای صحرائی تغذیه شده با رژیم غذایی پُر فرکتوز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of oxidant effect of aqueous extract of Ruta graveolens on mice ovary
بررسی اثر اکسیدانت عصاره آبی سداب بر تخمدان موش سوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Risk assessment of heavy metals in lipstick and hair dye cosmetics products in Sanandaj
ارزیابی ریسک فلزات سنگین در مواد آرایشی رژلب و رنگ مو توزیع شده در شهر سنندج در سال 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effectiveness of relaxation techniques on depression, anxiety and stress in pregnant women: based on self-efficacy theory
بررسی اثربخشی تکنیک‌های تن‌آرامی بر افسردگی، اضطراب و استرس زنان باردار: بر پایه تئوری خودکارآمدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Local Effect of rosemary essence on healing of the cutaneous incisional wounds in the rats infected with Staphylococcus aureus
اثر موضعی اسانس رزماری بر التیام زخم جلدی نوع برشی عفونی شده با Staphylococcus aureus در موش آزمایشگاهی سفید بزرگ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Serologic survey of Crimean-Congo hemorrhagic fever in high risk people in slaughter house, livestock owners and livestock in Kurdistan Province
بررسی سرولوژیک بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو در افراد پرخطر در کشتارگاهها ، دامداری ها و دام های استان کردستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 22, Number 2 (2017-6)


Incidence rate of gastric cancer and its relationship with geographical factors using GIS in Khuzestan Province between 2009 and 2013
بررسی میزان بروز سرطان معده و ارتباط آن با عوامل جغرافیایی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی در استان خوزستان بین سالهای 1388 تا 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Isolation, morphological characterization and host range determination of Iranian bacteriophages against Salmonella reference collection
جداسازی و تعیین خصوصیات مورفولوژیکی و دامنه میزبانی باکتریوفاژهای ایرانی علیه جدایه‌های کلکسیون رفرانس سالمونلا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Intensity of depression, its predictive and mediating factors in the patients with chronic headache
شدت افسردگی، عوامل پیشگویی کننده و واسطه ای آن در بیماران مبتلا به سردردهای مزمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A concept analysis of critical thinking in clinical nursing
تحلیل مفهوم تفکر انتقادی در پرستاری بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of an educational intervention based on the theory of planned behavior on the use of hearing protection devices
تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر تئوری رفتار برنامه ‌ریزی شده بر استفاده از وسایل حفاظت شنوایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of anti-toxocara antibodies in children with allergic manifestations referring to allergy clinics in Zanjan
شیوع آنتی‌بادی ضد توکسوکارا در کودکان مبتلا به تظاهرات آلرژیک مراجعه کننده به کلنیک‌های آلرژی در زنجان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between sensorimotor function of hemiplegic lower limb and independency in daily living activities in hemiplegic patients
بررسی ارتباط عملکرد حسی- حرکتی اندام تحتانی مبتلا با استقلال در فعالیتهای روزمره زندگی بیماران همی پلژی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of ceftriaxone on sperm parameters, DNA damage and in vitro fertilization in mice
مطالعه اثرات سفتریاکسون بر پارامترهای اسپرم، آسیب DNA اسپرمی و توان باروری آزمایشگاهی (IVF) در موش سوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of education based on health belief model with relaxation on anxiety of nulliparouse women
تاثیر آموزش مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی به همراه آرام سازی بر اضطراب زنان باردار نخست زا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of inhibitory effect of caffeine on bone morphogenesis in pregnancy in a model of rat embryos
بررسی اثر مهارکنندگی کافئین در دوران بارداری برروی مورفوژنز استخوان ها در جنین موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of eight weeks of aerobic training on serotonin and tryptophan hydroxylase levels in hippocampus in type 2 diabetic rats
تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر سروتونین و تریپتوفان هیدروکسیلاز هیپوکامپ موش‌های دیابتی نوع 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effectiveness of Islamic religion therapy and breathing and HRV biofeedback therapy on increasing HRV and decreasing depression among CABG patients
بررسی اثر بخشی مداخله دین محور و مداخله تنفسی بهمراه باز خورد HRV بر افزایش هماهنگی روانی فیزیولوژیک (HRV) وکاهش افسردگی بیماران قلبی دارای پیوند عروق کرونر (CABG)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 22, Number 1 (2017-4)


The effect of endurance activity on miR-499 and sox6 genes expression in fast and slow twitch skeletal muscles
تاثیر فعالیت استقامتی بر بیان miR-499 و ژن Sox6 عضلات اسکلتی تند و کندانقباض
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Concentrations of homocysteine and CRP after 8 weeks of resistance training circle with different rest intervals
پاسخ غلظت سرمی هموسیستئین و CRP به 8 هفته تمرینات مقاومتی دایره ای با فواصل استراحتی متفاوت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the protective effect of curcumin on liver tissue in NMRI mice treated with sodium arsenite
بررسی اثر حفاظتی کورکومین بر بافت کبد موش‌های نژاد NMRI تیمار شده با سدیم‌آرسنیت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of combined training (hip abductor and external rotators strengthening + balance) on pain and performance in the patients with patellofemoral pain syndrome
اثر تمرینات ترکیبی (تقویت عضلات ابداکتور و اکسترنال روتیتور+ تعادلی) بر درد و عملکرد بیماران مبتلا به سندرم درد کشککی-رانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of local heat therapy in the posterior part of chest on physiologic parameters in the patients with acute coronary syndrome: a randomized double-blind placebo-controlled clinical trial
تأثیر گرمادرمانی موضعی قسمت خلفی قفسه سینه بر شاخص های فیزیولوژیک بیماران مبتلا به سندرم کرونری حاد: یک کارآزمایی بالینی شاهد دار دو سوکور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiological study of irritable bowel syndrome and its related factors in Sanandaj from 2013 to 2014: a population-based study
بررسی اپیدمیولوژیک سندرم روده تحریک پذیر و عوامل مرتبط با آن در شهر سنندج در سال 93-1392: یک مطالعه مبتنی بر جمعیت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of musculoskeletal abnormalities among students with apple- and pear-shaped obesity
مقایسه‌ی ناهنجاری‌های عضلانی اسکلتی دانش‌آموزان چاق سیبی و گلابی شکل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of BAX expression in papillary carcinoma and papillary microcarcinoma of thyroid and its relationship with prognostic factors
مقایسه بیان BAX در کارسینوم پاپیلری و پاپیلری میکروکارسینوم تیرویید و ارتباط آن با فاکتورهای موثر در پیش آگهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of proprioceptive neuromuscular facilities (PNF) stretching exercise on patellofemoral pain syndrome (PFPS)
تاثیر تمرینات کششی تسهیل عصبی- عضلانی حس عمقی (PNF) بر سندروم درد پاتلوفمورال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the knowledge, attitude and performance of the physicians in regard to rational antibiotic prescription
بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد پزشکان در تجویز منطقی آنتی بیوتیک ها در شهر سنندج در سال 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of protective effect of ethyl pyruvate on sperm parameters, and trend of embryological development after in vitro fertilization (IVF) in phenylhydrazine treated mice
ارزیابی تاثیر محافظتی اتیل پیروات بر پارامترهای اسپرم و روند رشد جنین های حاصل از لقاح آزمایشگاهی (IVF) در موش های سوری تحت درمان با فنیل هیدرازین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of allopurinol on high glucose- induced neurotoxicity in PC12 cells
بررسی تاثیر آلوپورینول بر نوروتوکسیسیتی ناشی از غلظت بالای گلوکز در سلول های PC12
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 21, Number 6 (2017-1)


Physical, sexual and emotional violence among Iranian women: a systematic review and meta-analysis study
خشونت های جسمی، جنسی و عاطفی در میان زنان ایرانی: مرور سیستماتیک و متاآنالیز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of water-based posterolateral hip muscle strengthening on pain intensity and function in females with patellofemoral pain syndrome
اثر تقویت عضلات خلفی – خارجی هیپ در آب بر شدت درد و عملکرد زنان مبتلا به سندروم درد پاتلوفمورال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of vitamin D supplementation during resistance training on the markers of systemic inflammation in untrained males
تاثیر ویتامین D همراه با تمرین مقاومتی بر شاخص های التهاب سیستمیک در مردان تمرین نکرده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A comparative study of Doppler indices of renal artry before and after extracorporeal shock wave lithotripsy in contralateral kidney
بررسی مقایسه ای ایندکس های داپلر کلیه قبل و بعد از انجام سنگ شکنی خارج بدنی به وسیله امواج شوکی در کلیۀ طرف مقابل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The immediate effect of sports massage on proprioception of knee and ankle joints in collegiate male athletes
تأثیر آنی یک جلسه ماساژ ورزشی اندام تحتانی بر حس عمقی مفاصل زانو و مچ پای ورزشکاران پسر دانشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The prevalence of van gene alleles in clinical isolates of Staphylococcus aureus
بررسی فراوانی آلل‌ های ژن van در میان سویه های بالینی استافیلوکوکوس اورئوس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the frequency of meniscal ligament injuries and other abnormal knee injuries in the patients referring to MRI center of Shahid Ghazi Clinic in Sanandaj
بررسی فراوانی آسیب‌های منیسک، رباط‌ها و سایر ضایعات غیر طبیعی زانو در بیماران مراجعه‌کننده به مرکز MRI شهید قاضی سنندج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of twelve weeks of aerobic training on serum levels of interleukin-6, vaspin and serum amyloid A in postmenopausal women with metabolic syndrome
تاثیر دوازده هفته تمرین هوازی بر سطوح سرمی اینترلوکین-6، واسپین و سرم آمیلوئیدی A زنان یائسه مبتلا به سندروم متابولیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Costs of primary health centers and health centers in Kurdistan Province in 2014
هزینه تمام شده مراکز بهداشتی درمانی روستایی و خانه های تحت پوشش آن در استان کردستان در سال 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of 12 months of strength training in water on bone mineral density of the lumbar spine and femoral neck in postmenopausal women with osteoporosis
تاثیر 12 ماه تمرین قدرتی در آب بر تراکم استخوان مهره‌های کمری و استخوان ران زنان یائسه مبتلا به پوکی استخوان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of hydroalcoholic extract of Medicago sativa on liver function tests, blood biochemical factors and coagulation system in male rats.
بررسی اثر عصاره هیدروالکلی گیاه یونجه بر تست‌های عملکردی کبد، فاکتورهای بیوشیمیایی خون و سیستم انعقادی در موش صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The incidence rates of suicide attempts and successful suicides in seven climatic conditions in Iran from 2001 to 2014: a systematic review and meta-analysis
بررسی میزان بروز اقدام به خودکشی و خودکشی موفق بر حسب اقلیم‌های هفت‌گانه ایران طی سالهای ۱۳۹3–۱۳۸۰:یک مطالعه مرور سیستماتیک و فراتحلیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 21, Number 5 (2016-12)


A patient with abdominal mass and thrombocytopenia (ectopic spleen): A case report
گزارش یک مورد بیمار با توده شکمی و ترومبوسیتوپنی (طحال اکتوپیک ) در بیمارستان توحید سنندج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Reports of adverse drug reactions (ADR) and their related factors in ADR unite of Food and Drug administration Department of Kurdistan Province in 2013 and 2014
بررسی گزارشات ارسال شده به واحد ثبت عوارض جانبی داروها در معاونت غذا و دارو استان کردستان و عوامل مرتبط با آن در سال 1392 و 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Barriers to the treatment of insomnia from patients' perspectives: a qualitative study
تبیین موانع درمان بی خوابی از دیدگاه بیماران: یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Influence of unsafe and excessive use of mobile phone on the sleep quality
تاثیر استفاده غیرایمن و مفرط تلفن‌ همراه بر کیفیت خواب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of enterotoxins of Staphylococcus aureus in processed meat products (sausage and ham, in Isfahan Province in summer of 2015
بررسی وضعیت انتروتوکسین های تولید شده توسط باکتری استافیلوکوکوس اورئوس در فراورده های گوشتی سوسیس و کالباس در استان اصفهان در تابستان سال 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between hemoglobin level in the first trimester of pregnancy and preterm delivery
ارتباط سطح هموگلوبین مادری در سه ماهه ی اول بارداری با زایمان زودرس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of non-tuberculous mycobactera isolated from patients referring to tuberculosis center of Kashan University of Medical Sciences.
بررسی فراوانی ایزوله های مایکوباکتریومهای غیر توبرکلوزیس، جدا شده از بیماران مراجعه کننده به مرکز سل دانشگاه علوم پزشکی کاشان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protective effects of hydro-alcoholic extract of Allium cepa on biochemical and morphometric parameters of mice kidneys exposed to formaldehyde
بررسی اثر حفاظتی عصاره هیدروالکلی پیاز بر پارامترهای بیوشیمیایی و مرفومتری کلیه موشهای در معرض فرمالدئید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association of vitamin D intake with fasting blood glucose and HbA1C in the patients with type 2 diabetes
ارتباط ویتامین D دریافتی با قند خون ناشتا وHbA1C در بیماران دیابتی نوع 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of selegiline on liver cholestasis induced by bile duct ligation in rat
بررسی اثر سلژیلین بر کلستاز کبدی ایجاد شده ناشی از انسداد مجرای صفراوی در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of cardiac rehabilitation on physical and mental health components: a randomized controlled clinical trial
تاثیر بازتوانی قلبی بر روی شاخص سلامت جسمی و روحی در بیماران سندروم حاد کرونری: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده دو گروهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The frequency of osteoporosis and osteopenia in the paitents with beta thalassemia major and correlation of biochemical markers with bone densitometry results in these patients in Sanandaj
بررسی فراوانی استئوپروز و استئوپنی در بیماران تالاسمی ماژور و ارتباط مارکرهای بیوشیمیایی با نتایج دانسیتو متری استخوان در بیماران تالاسمی در سنندج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 21, Number 4 (2016-10)


Optimization of registry records (registration of patients) of hemodialysis patients it in the country
بهینه سازی registry (نظام ثبت اطلاعات بیماران) دیالیز خونی در سطح کشور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing an expert system for prediction of heart attack using fuzzy systems
طراحی یک سیستم خبره جهت شناسایی بیماریهای قلبی با استفاده از الگوریتم‌ فازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of plantar peak pressure and time to peak pressure during normal walking between females with genu recurvatum and healthy controls
مقایسه اوج فشار کف پایی و زمان رسیدن به آن هنگام راه رفتن با سرعت عادی در افراد مبتلا به زانوی عقب رفته و افراد سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of knee functional ability and static and dynamic postural control between female handball players with patellofemoral pain and healthy female handball players
مقایسه توانایی عملکردی زانو و کنترل پوسچر استاتیک و دینامیک در زنان هندبالیست سالم و مبتلا به درد پاتلوفمورال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison between the effects of eight weeks of aerobic and resistance training on paraoxonase-1, arylesterase activity and lipid profile in obese girls
مقایسه تاثیر هشت هفته تمرین هوازی و مقاومتی بر فعالیت آنزیم پاراکسوناز-1، آریل استراز و نیمرخ لیپیدی در دختران چاق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of functional fatigue on timing of electromyography activity of quadriceps and hamstring muscles during single leg jump-landing task in female athletes
بررسی تاثیر خستگی عملکردی بر زمانبندی فعالیت الکترومیوگرافی عضلات چهارسررانی و همسترینگ حین تکلیف پرش-فرود تک پا در زنان ورزشکار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison between the effects of core stability exercises and neuromuscular exercises on dynamic balance and lower limb function of athletes with functional ankle instability
بررسی تأثیر تمرینات ثبات مرکزی در مقایسه با تمرینات عصبی- عضلانی بر تعادل پویا و عملکرد اندام تحتانی ورزشکاران مبتلابه ناپایداری عملکردی مچ پا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Electromyographic responses of vastus muscles to dynamic postural perturbations in athletes with patellofemoral pain syndrome
پاسخ الکترومایوگرافی عضلات وستوس به اغتشاش وضعیتی دینامیک در ورزشکاران مبتلا به سندروم درد پاتلوفمورال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the analgesic effect of hydroalcoholic extract of Cinnamomum in rats
بررسی اثر ضد دردی عصاره هیدروالکلی دارچین در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of mef genotype in Beta-hemolytic streptococci group A strains isolated from patients in Sanandaj City
تعیین ژنوتایپ mef ایزوله های استر پتوکوک بتا همولیتیک گروه A جدا شده از بیماران شهر سنندج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of creatine supplementation on the factors involved in apoptosis-related process (Bax, Bcl-2) and their ratio (Bcl-2/Bax) during acute resistance exercise in middle-aged men
اثر مکمل سازی کراتین بر فاکتورهای دخیل در فرایند آپوپتوز (Bax، Bcl-2) و نسبت آنها در ورزش مقاومتی حاد مردان میانسال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mental health status of Iranian university students using the GHQ-28: a meta-analysis
بررسی وضعیت سلامت روانی دانشجویان دانشگاه های ایران با استفاده از پرسشنامه GHQ-28 : مطالعه متا آنالیز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 21, Number 3 (2016-8)


Comparison of antimicrobial effect of nanostructure poly (amidoamine) dendrimer generation 4 with conventional antibiotics against water resources indigenous bacteria
ارزیابی کارآیی ضد میکروبی دندریمر نانوساختار پلی‌آمیدوآمین نسل 4 بر باکتریهای بومی منابع آب و مقایسه آن با آنتی‌بیوتیک‌های رایج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of spatial-temporal-distance gait parameters in male patients with different degrees of knee osteoarthritis
مقایسه پارامترهای فضایی- زمانی- مکانی هنگام راه رفتن در بیماران مرد مبتلا به استئوآرتریت زانو با درجات مختلف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of active recoveries with and without creatine on inflammatory markers and physical performance in young women after bouts of maximum swimming
اثرات دو نوع ریکاوری‌ فعال با و بدون کراتین بر شاخص های التهابی و عملکرد بدنی زنان جوان متعاقب وهله های شنای بیشینه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of ginger root powder on inflammatory and anti-inflammatory responses induced by resistance training Delrome style in male volleyball players
اثر پودر ریشه گیاه زنجبیل بر پاسخ‌های التهابی و ضدالتهابی ناشی از تمرینات مقاومتی به روش دلورم در مردان والیبالیست
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of endurance training on serum adhesion molecules in overweight men
اثر تمرین استقامتی بر مولکول های چسبان سرم مردان دارای اضافه وزن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The frequency of class 1 integrons in multi-drug resistant Klebsiella pneumoniae isolated from clinical samples using polymerase chain reaction assay
بررسی فراوانی اینتگرون های کلاس I در سویه های کلبسیلا پنومونیه با مقاومت چند دارویی جدا شده از نمونه های بالینی به وسیله واکنش زنجیره ای پلیمراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of audio-visual distraction by music on hemodynamic parameters in patient undergoing bronchoscopy
تاثیر انحراف فکر سمعی- بصری بر شاخص های همودینامیک بیماران تحت برونکوسکوپی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An in vitro study of the effect of sodium selenite on telomere length and telomerase activity of bone marrow stromal cells in aged rats
بررسی اثر سلنیت سدیم بر فعالیت آنزیم تلومراز و طول تلومر در سلولهای مزانشیمی مغز استخوان رت های پیر در محیط کشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of 8 weeks core stabilization exercises on pain and functional disability induced by low back pain in the mothers of children with cerebral palsy
تأثیر 8 هفته تمرینات ثبات مرکزی بر درد و ناتوانی عملکردی مادران مبتلا به کمردرد دارای کودکان فلج مغزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Entrobius vermicularis (pinworm) infection and its relationship with clinical manifestations of oxyurosis, in children between 1 and 6 years of age in oraman region of Marivan
بررسی شیوع اکسیوروز و ارتباط آن با علایم بیماری در کودکان 6- 1 ساله منطقه اورامانات تخت شهرستان مریوان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survival and migration of bone marrow derived neurosphere after transplantation into subretinal space in albino rat AMD model
بقا و مهاجرت سلول‌های نوروسفر مشتق از سلول‌های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان بعد از پیوند به فضای زیر شبکیه در مدل تخریب ماکولای وابسته به سن در موش‌های صحرایی آلبینو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of tuberculosis prevalence and delivered care among close contacts of smear positive tuberculosis patients in Sanandaj from 2009 to 2012
بررسی شیوع سل و خدمات انجام شده در افراد در تماس با بیماران مسلول اسمیر مثبت در شهرستان سنندج در سالهای 1389-1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 21, Number 2 (2016-6)


Estimation of daily intake and potential risk of heavy metals in different tissues of fish in Gamasyab River
برآورد جذب روزانه و پتانسیل خطر فلزات سنگین در بافت های مختلف ماهیان رودخانه گاماسیاب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of 8 weeks of moderate intensity aerobic exercise on menstrual cycle disorders and serum levels of sex hormones in non athlete women
بررسی تاثیرهشت هفته تمرین هوازی با شدت متوسط بر برخی اختلالات چرخه قاعدگی و سطوح سرمی هورمونهای جنسی زنان غیر ورزشکار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protective effects of Citrullus colocynthis pulp hydroalcoholic extract against doxorubicin-induced alterations on fertilizing capacity of mouse epididymal sperms
اثرات محافظتی عصاره هیدروالکلی میوه هندوانه ابوجهل در برابر تغییرات ناشی از دوکسوروبیسین در توان باروری اسپرم‌های اپیدیدیمی موش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of antibacterial properties of ethanol and oil extracts of propolis in Kurdistan Province, on Staphylococcus epidermidis, Streptococcus mutans and Entrobacter aerogenes
بررسی خواص انتی باکتریال عصاره های الکلی و روغنی پروپولیس تولید شده در استان کردستان بر روی استافیلوکوکوس اپیدرمایدیس، استرپتوکوک موتانس و انتروباکتر آئروژنز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Interaction between melatonin and exercise in the spatial memory and learning performance in rats
تاثیر متقابل ورزش و ملاتونین در یادگیری و حافظه فضایی موش بزرگ آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the effects of disinfectants on algae and mold eukaryotic cells
ارزیابی مقایسه ای اثر مواد ضدعفونی کننده تغییر یافته روی سلولهای یوکاریوتی جلبکی و کپکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of aerobic training and omega-3 consumption on brain-derived neurotrophic factor in the hippocampus of male rats with homocysteine induced Alzheimer's disease
تاثیر تمرین هوازی و مصرف امگا 3 بر عامل نوروتروفیکی مشتق از مغز در هیپوکامپ موش‌های صحرایی نر آلزایمری شده با هوموسیستئین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of celecoxib on serum visfatin levels in streptozotocin-induced diabetes in male rats: role of nitrergic system
اثر سلکوکسیب بر سطح سرمی ویسفاتین در دیابت ناشی از استرپتوزوتوسین در موش های صحرائی نر: نقش مسیر نیتررژیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of stress coping skills training on the resiliency of mothers of handicapped children
اثربخشی آموزش مهارت های مقابله با استرس بر تاب آوری مادران دارای فرزند معلول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the interaction between L929 cell line with human 3D skin matrix
بررسی برهم کنش لاین سلولی L929 با داربست سه بعدی پوست انسانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of epithelial and spongy layers on transparency of amniotic membrane as a substitute for corneal tissue engineering
بررسی تاثیر لایه ی اپی تلیال و اسفنجی بر میزان شفافیت پرده ی آمنیون برای پیوند به عنوان جایگزین در مهندسی بافت قرنیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficacy of Memantine as an adjuvant therapy in bipolar disorder; a double blind, randomized, clinical trial
بررسی اثر بخشی ممانتین به عنوان داروی کمکی در درمان اختلال دوقطبی: یک کارآزمایی بالینی دو سو کور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 21, Number 1 (2016-4)


An evidence-based guideline for school-based interventions to prevent smoking
راهنمای مبتنی بر شواهد به منظور پیشگیری از مصرف سیگار در مدارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of hypothyroidism in patients with Beta thalassemia major in Iran: a systematic review and meta-analysis
بررسی میزان شیوع هیپوتیروئید در بیماران بتا تالاسمی ماژور ایران: یک مطالعه ی مرور سیستماتیک و متاآنالیز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Students' viewpoints on the effective teaching and related factors in Kurdistan University of Medical Sciences and Islamic Azad University, Sanandaj Branch, 2015
دیدگاه دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی کردستان و آزاد اسلامی سنندج در مورد تدریس اثربخش و عوامل مرتبط با آن، سال 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence and etiology of prolonged neonatal jaundice
بررسی شیوع و علل ایکتر طول کشیده غیر مستقیم نوزادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Benson’s relaxation technique on self-efficacy among patients receiving hemodialysis
بررسی تأثیر روش آرام سازی عضلانی بنسون بر خودکارآمدی بیماران همودیالیزی شهر کرمانشاه در سال 1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of two weeks Synchronized training with testing on inflammatory markers and strength performance in male athletes
اثر دو هفته همزمانی تمرین و آزمون بر شاخص های التهابی و عملکرد قدرتی مردان ورزشکار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of static and dynamic postural control ability in the boys with spinal sagittal plane deformities
مقایسه توانایی کنترل پوسچر استاتیک و دینامیک پسران دارای دفورمیتی‌های صفحه ساجیتال ستون فقرات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of food allergens in patients with atopic dermatitis referring to the asthma and allergy clinic in Tehran in 2014
بررسی شیوع آلرژن های غذایی در بیماران مبتلا به درماتیت آتوپیک مراجعه کننده به کلینیک آسم و آلرژی در تهران در سال1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the effect of alcoholic Morus alba leave extract on scopolamine-induced spatial memory impairment in rats
بررسی تاثیر عصاره الکلی برگ‌ توت‌ سفید بر اختلال حافظه فضایی ایجاد شده توسط اسکوپولامین در موش‌های صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of massage on intra ventricular hemorrhage in preterm infants in the neonatal intensive care unit
تأثیر ماساژ بر خونریزی داخل بطنی نوزاد نارس و دیگر عوارض بستری در بخش مراقبت ویژه نوزادان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Awareness, risk perception, and protective behaviors in regard to multiple sclerosis among people in Sanandaj, Iran
بررسی شناخت، ادراک خطر و رفتارهای محافظتی ام اس (Multiple Sclerosis) در شهرستان سنندج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of Double J stent in the treatment of renal pelvis stones larger than ten mm in the children under 13 years of age using Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy
بررسی تاثیر استنت دبل جی در درمان سنگ های لگنچه کلیه با اندازه ی بزرگ تر از ده میلمتر در کودکان زیر 13 سال به روش سنگ شکنی با امواج برون اندامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 6 (2016-2)


Effects of three educational intervention methods on repeated mammography among non-adherent women in Sanandaj
بررسی تاثیر سه روش مداخله آموزشی بر تکرار ماموگرافی در بین زنان ترک کننده ماموگرافی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of (CTX-M-2) beta lactamase gene in E.coli isolated from patients with urinary tract infections (UTI) in Sanandaj, Iran
بررسی شیوع ژن مقاومت بتالاکتامازی CTX-M-2 در اشریشیاکلی جدا شده از عفونت ادراری در شهرستان سنندج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antimicrobial activity of aqueous and alcoholic extracts of Kurdistan propolis on Staphylococcus aureus, Bacillus cereus and Pseudomonas aeruginosa
بررسی خواص آنتی باکتریال عصاره الکلی پروپولیس کردستان بر روی پسودوموناس آئروژینوزا، باسیلوس سرئوس و استافیلوکوکوس اورئوس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of antipronation insole on ground reaction force, impulse and loading rate during one leg landing
اثر کفی طبی بر نیروی‌های عکس العمل زمین، ایمپالس و میزان بار وارد شده هنگام فرود تک پا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association of school children's overweight and obesity with maternal overweight and obesity in the rural areas
ارتباط اضافه‌وزن و چاقی کودکان با اضافه‌وزن و چاقی مادران در مناطق روستایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association between rs763780 polymorphism in IL-17 gene and chronic hepatitis B infection in the patients referring to Taleghani Hospital, in Tehran, Iran
بررسی ارتباط پلی مورفیسم rs763780 در ژن IL-17 با عفونت مزمن هپاتیت B در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان طالقانی تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of fatigue of the shoulder girdle muscles before and after a simulated freestyle wrestling match
مقایسه خستگی گروه‌هایی از عضلات کمربند شانه‌ای طی یک مسابقه‌ی شبیه ‌سازی‌ شده کشتی آزاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association of HLA-G INDEL polymorphism with systemic lupus erythematosus (SLE) in Guilan Province, in Iran
بررسی ارتباط پلی مورفیسم INDEL HLA-G با بیماری سیستمیک لوپوس اریتماتوز(SLE) در استان گیلان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of single and dual task balance training on balance in the women with multiple sclerosis
مقایسه دو روش تمرینی تعادلی منفرد و دوگانه بر سطوح تعادلی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the effect of single and multiple-dose methotrexate therapy on tubal patency in women with ectopic pregnancy
مقایسه ی تاثیر دوز واحد و چندگانه متوتروکسات در درمان حاملگی نابجا، روی بروز انسداد لوله های رحمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of probiotic yogurt on metabolic factors in nonalcoholic fatty liver disease
اثرات مصرف ماست پروبیوتیک بر عوامل متابولیک در افراد مبتلا به کبد چرب غیرالکلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of inequalities in the distribution of health resources by Gini coefficient and Lorenz curve: a case study in Kurdistan province from 2006 to 2013
سنجش برابری در توزیع منابع بخش سلامت با استفاده از ضریب جینی و منحنی لورنز: مطالعه موردی شهرستان‌های استان کردستان (1392-1385)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 5 (2015-12)


Scientific status of endocrine, diabetes, and metabolism research centers of the universities of medical sciences in Iran according to their scientific productions using exergy method
ارزیابی جایگاه علمی مراکز تحقیقاتی غدد درون‌ریز، دیابت و متابولیسم دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به روش Exergy
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Inhibitory effects of ethanolic extract of Cyperus rotandus on acetylcholinesrerase activity
بررسی اثر مهارکنندگی عصاره اتانولی گیاه سعد کوفی (Cyperusrotandus) بر روی آنزیم استیل کولین استراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association of 1082G/A estrogen receptor genes polymorphisms with recurrent abortions using AS-PCR
بررسی ارتباط پلی مورفیسم 1082G/A ژن گیرنده استروژن با سقط مکرر جنین توسط روش AS-PCR
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison between hip muscle isometric strength of injured and healthy legs in female collegiate athletes with a history of inversion ankle sprains
مقایسه قدرت ایزومتریک عضلات ران در زنان ورزشکار دانشگاهی با سابقه ی پیچ خوردگی اینورشنی مچ پا با مچ پای سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of sleep deprivation and anaerobic exercises on the serum levels of cortisol and IgA in male athletes
اثر محرومیت از خواب و فعالیت شدید بی هوازی بر غلظت کورتیزول و ایمونوگلوبین A سرم در مردان ورزشکار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of 12 weeks of selected Pilates exercise training on serum adiponectin level and insulin resistance in female survivors of breast cancer and its role in prevention of recurrence
تاثیر 12 هفته تمرینات ورزشی منتخب پیلاتس بر سطح سرمی آدیپونکتین و مقاومت به انسولین در زنان نجات یافته از سرطان پستان و نقش آن در پیشگیری از عود بیماری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relation of qnr genes to the induction of resistance to ciprofloxacin in Escherichia coli
ارتباط ژن‌های qnr در القای مقاومت به سیپروفلوکساسین در اشریشیا کلای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Kyphosis in apple-shaped and pear-shaped obesity
مقایسه‌ی ناهنجاری کایفوزیس در چاقی سیبی و گلابی شکل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of three methods of combined training (strength and endurance) on serum adiponectin levels and insulin resistance in overweight elderly women
تاثیر سه شیوه تمرین ترکیبی (قدرتی و استقامتی) بر سطوح سرمی آدیپونکتین و مقاومت به انسولین در زنان سالمند دارای اضافه وزن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the findings of transvaginal ultrasound (after bowel preparation) and laparoscopy in the diagnosis of deep infiltrative endometriosis in Al-Zahra Infertility Clinic patients in Tabriz in 2013
مقایسه یافته های سونوگرافی ترانس واژینال (بعد از آمادگی روده ای) با نتایج لاپاروسکوپی در تشخیص اندومتریوز انفیلتراتیو عمقی(DIE) در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه نازایی الزهراء تبریز در سال 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency and etiologies of acute and thunderclap headaches in Tohid Hospital, Sanandaj, Iran
بررسی شیوع سردرد های حاد و رعدآسا و علل مرتبط با آن در بیمارستان توحید سنندج در سال93-92
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The serum level of 25 hydroxy vitamin D and factors affecting its level among students in Kurdistan University of Medical Sciences in 2015.
بررسی سطح سرمی ویتامین D و عوامل موثر بر آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان در سال 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 4 (2015-10)


Determination of consequences of chronic insomnia: A qualitative study
تبیین پیامدهای بی خوابی مزمن : یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Problems of health care systems and disease reporting for communicable diseases and surveillance in hospitals and the potential solutions: A qualitative study
تبیین مشکلات سیستم مراقبت و گزارش دهی بیماری های واگیر در بیمارستان ها و راهکارهای احتمالی: یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Religion and development roles in fertility behavior among Kurdish women in Iran
نقش مذهب و توسعه در رفتار باروریِ زنان کُرد در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of drug substance crystal (methamphetamine) on histopathology and biochemical parameters of kidney in adult male mice
اثرات ماده مخدر شیشه (متامفتامین) بر هیستوپاتولوژی و پارامترهای بیوشیمیایی کلیه موش های نر بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of hydroalcoholic extract of Rosa damascena on post-laparotomy intra-abdominal adhesions in rat
اثر عصاره هیدروالکلی گل محمدی (Rosa damascena) بر چسبندگی های داخل شکمی متعاقب لاپاراتومی در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of core muscle fatigue on static and dynamic balance and endurance of athletic women
تأثیر خستگی عضلات مرکزی بدن بر تعادل و استقامت زنان ورزشکار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of hydroalcholic extract of Pimpinella anisum seed on anxiety in gonadectomized male rat
بررسی اثر عصاره هیدروالکلی دانه انیسون بر اضطراب در موش صحرایی نر گنادکتومی شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The comparison of the amount of EMG activity of the selected involved muscles in hip strategy in female athletes while standing on one leg on shuttle balance and wobble board
مقایسه میزان فعالیت الکترومیوگرافی عضلات منتخب درگیر در استراتژی ران در ورزشکاران دختر هنگام ایستادن یک پا روی تاب تعادل و تخته تعادل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of the causes and risk factors associated with end stage renal disease (ESRD) in hemodialysis patients from 2000 to 2009 in Iran
بررسی توزیع فراوانی علل و فاکتورهای خطر همراه End Stage Renal Disease در بیماران تحت همودیالیز از سال 1378 تا 1386در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Beta globine gene mutations in blood transfusion-dependent beta -thalassemia major patients in Kurdistan Province hospitals
جهش‌های ژن بتا گلوبین در بیماران مبتلا به بتا تالاسمی ما ژور وابسته به تزریق خون مراجعه کننده به مراکز درمانی استان کردستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of educational program on osteoporosis preventive behaviors in women over 40 years old referring to Iran rheumatism center in Tehran
بررسی تاثیر برنامه آموزشی بررفتارهای پیشگیری کننده ازپوکی استخوان درزنان بالای 40 سال مراجعه کننده به مرکز روماتیسم ایران (تهران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cloning and expression of muc-1 gene in prokaryotic host for early detection of breast cancer
کلونینگ و بیان ژن muc1 در میزبان پروکاریوتی به منظور بکار گیری در تشخیص زود هنگام سرطان سینه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 3 (2015-7)


Mesenchymal Stem Cell Transplantation: Immunobiology, Therapeutic Applications and Challenges- A Review Article
پیوند سلولهای بنیادی مزانشیمی : ایمنوبیولوژی ، کاربرد های درمانی و چالشها– مقاله مروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Scientific collaboration in articles published by Kurdistan University of Medical Sciences, indexed in Scopus from 2010 to 2014
الگوی همکاری علمی در مقالات نمایه شده دانشگاه علوم پزشکی کردستان دربانک استنادی اسکوپوس از سال 2010 تا 2014
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of rebamipide and encapsulating rebamipide with chitosan capsule on inflammatory mediators in rat experimental colitis.
تاثیر ریبامیپید و کپسولاسیون ریبامیپید با کپسول کیتوزان، بر واسطه های التهابی در مدل تجربی زخم روده بزرگ موش صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigatation of diagnostic value of random urine protein/creatinine ratio in pre-eclampsia
مقایسه نسبت پروتئین به کراتینین ادرار راندوم در پره اکلامپسی در مقایسه با گروه کنترل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Alpha globine gene mutations in a case series of Kurdish Iranian alpha thalassemia patients
جهش های ژن آلفا گلوبین در تعدادی از بیماران کرد ایرانی مبتلا به تالاسمی آلفا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of regular aerobic training and grape seed extract on the cardiovascular risk factors in obese older women
تاثیر تمرین منظم هوازی همراه با مصرف عصاره دانه انگور بر عوامل خطرزای قلبی عروقی در زنان سالمند چاق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of miR-21 and miRNA-221 in gastric tumor and their correlation with RECK and CDKN1B expression
بررسی بیان miR-21 و miR-221 در سرطان معده و ارتباط آن با ژنهای RECK وCDKN1B
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of group cognitive behavioral therapy on illness and pain perception in patients with rheumatoid arthritis
اثربخشی درمان شناختی رفتاری به شیوه گروهی بر ادراک بیماری و ادراک درد در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of antifungal effect of Ephedra major against Microsporum gypseum
بررسی برون‌تنی اثرات ضدقارچی عصاره‌های تام اندام هوایی گیاه اُرمک کبیر (Ephedra major Host) بر روی قارچ میکروسپوروم جیپسئوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Chronic effect of decreased activity in the form of spinal nerve ligation on KIF1B gene expression in male Wistar rat sciatic nerve fiber
بررسی اثر مزمن فعالیت کاهش یافته به روش لیگاتوربندی عصب نخاعی بر بیان ژن KIF1B عصب سیاتیک رت های نر ویستار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The response of Serum level of vascular endothelial growth factor of two types of swimming exercise in hypoxic condition in young men
پاسخ سطح سرمی فاکتور رشد اندوتلیال عروق به دو نوع تمرین شنا در شرایط هایپوکسی در مردان جوان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Trend of TB incidence rate and its treatment success in Kurdistan, Iran from 2000 to 2012
روند بروز و میزان موفقیت در درمان بیماری سل در کردستان در سال های 1391- 1379
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 2 (2015-5)


Anesthesia for elective caesarean section in patients with Wolff–Parkinson–White syndrome (WPW) - A case study
معرفی یک مورد اداره ی بیهوشی جهت سزارین انتخابی در بیمار با سندرم ولف- پارکینسون- وایت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Screening tests for neuromuscular defects affecting non-contact ACL injury- A review article
بررسی آزمونهای غربالگری نقص های عصبی عضلانی موثر در آسیب غیربرخوردی لیگامان صلیبی قدامی) مقاله مروری)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification and frequency of Listeria monocytogenes in vegetables and ready to eat salads of Tehran, Iran
فراوانی لیستریا در سبزیجات و سالاد آماده مصرف در تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of 6 weeks of low volume high intensity interval training on serum levels of leptin, glucose, and body fat in young wrestlers
اثر 6 هفته تمرین کم حجم تناوبی شدید بر غلظت سرمی لپتین، گلوکز و درصد چربی بدن کشتی گیران جوان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survival rate of childhood leukemia and its determinants: Cox proportional hazards model
بررسی میزان بقا تجمعی لوسمی اطفال و عوامل موثر بر آن: مدل مخاطرات تناسبی کاکس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Health outcomes attributed to PM10 due to dust storms in Ilam city, in Iran from 2012 to 2013
برآورد پیامدهای بهداشتی منتسب به 10PM ناشی از طوفان های گرد و غبار در شهر ایلام، 92-91
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Development status and access to health care resources using numerical taxonomy and Morris Model: A case study
وضعیت توسعه‌یافتگی و درجه برخورداری بخش بهداشت و درمان با استفاده از دو روش موریس و تاکسونومی عددی: مطالعه موردی شهرستان‌های استان کردستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of a resistance-training program on cross sectional areas of vastus medialis and vastus lateralis muscles in women with patellofemoral pain syndrome
بررسی تاثیر یک دوره تمرین مقاومتی بر سطح مقطع عضله پهن داخلی و خارجی زنان مبتلا به سندرم درد کشککی- رانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation of androgenetic alopecia and early onset coronary heart disease in men
بررسی ارتباط بین بیماری ایسکمیک قلبی وآلوپسی اندروژنتیک زودرس در مردان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association between interleukin-20 gene Rs 1518108 polymorphisms of and the risk of chronic hepatitis B
بررسی ارتباط پلی‌مورفیسم 1518108 rsژن اینترلوکین 20 و احتمال ابتلاء به هپاتیت B مزمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of hydroalcoholic extract of Cinnamomum on morphine-induced withdrawal symptoms in rats
بررسی اثر عصاره هیدروالکلی دارچین بر علائم قطع مصرف مرفین در موش صحرائی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation between ketoacidosis and vitamin D levels in children with type 1 diabetes
بررسی ارتباط بین کتو اسیدوز و سطح ویتامین D درکودکان مبتلا به دیابت نوع یک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 1 (2015-4)


Large cell calcifying Sertoli cell tumor(LCCSCT): a case report
گزارش یک مورد تومور سلول بزرگ کلسیفیه سلول سرتولی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the therapeutic effect of oral gabapentin on the severity of acute low back pain
بررسی اثر بخشی گاباپنتین خوراکی بر شدت درد بیماران مبتلا به کمردرد حاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of the pattern of plasmid and antibiotic resistance of Escherichia coli isolated from outpatients with urinary tract infection
بررسی الگوی پلاسمیدی و مقاومت آنتی بیوتیکی اشریشیا کلی جدا شده از عفونت ادراری بیماران سرپایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of concurrent resistance and aerobic training on serum level of homocysteine and lipid profile in overweight men
تاثیر یک دوره تمرین ترکیبی (مقاومتی و هوازی) بر سطح هموسیستئین و نیمرخ لیپیدی مردان دارای اضافه وزن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of leg muscles electromyography during gait in pescavus and planus in men aged 20-28 years
مقایسه الکترومایوگرافی عضلات ساق پا در ناهنجاری‌های کف پای صاف و گود در راه رفتن مردان20-28 سال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the effect of the aqueous extract of the root of Prosopis farcta plant on the function of the isolated hearts of rats under ischemia – reperfusion condition
بررسی تاثیر عصاره‌ی آبی ریشه‌ گیاه جغجغه (Prosopis farcta) بر عملکرد قلب مجزا شده‌ رت در شرایط ایسکمی - ری‌پرفیوژن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of neuropsychological dysfunction in the patients with non-psychotic major depression with history of suicide, without history of suicide and normal people
مقایسه بدکارکردی عصب روانشناختی بیماران مبتلا به افسردگی اساسی غیر سایکوتیک با سابقه خودکشی، بدون سابقه خودکشی و افراد بهنجار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of N-acetylcysteine on motor symptoms and parkin protein level in frontal cortex in rat model of Parkinson’s disease
تأثیر ان- استیل سیستئین بر علایم حرکتی و میزان پروتئین پارکین در کورتکس پیشانی در مدل پارکینسونی موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

In vitro study of antifungal effect of walnut (Juglans regia L.) leaf extract on the Malassezia furfur fungus
بررسی اثر ضد قارچی عصاره برگ درخت گردو (Juglans regia L. ) بر قارچ مالاسزیا فورفور در شرایط آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation and comparison of the factors associated with maternal death between verbal autopsy and forensic autopsy from 2001 to 2013 in Kurdistan province
بررسی عوامل مرتبط با مرگ مادران باردار و مقایسه آن بر اساس نتایج اتوپسی شفاهی و اتوپسی پزشکی قانونی طی سالهای 92 -1380در استان کردستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Simultaneous identification and comparison of pathogenic Brucella species in human serum and blood samples by means of multiplex PCR and confirmation of the results by PCR-RFLP
شناسایی همزمان و مقایسه بروسلاهای بیماری زا در بین نمونه‌های سرمی و خون انسان به روش Multiplex PCR وتایید نتایج آن با روش PCR-RFLP
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the frequency of the contamination of lubricant gels used for urinary catheterization in Tohid and Besat hospital in Sanandaj in 2013
بررسی وضعیت آلودگی ژل های لوبریکنت مورد استفاده جهت تعبیه کاتتر مجرای ادراری در بیمارستان های توحید و بعثت سنندج در سال1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 4 (2014-12)


The relationship between exposure to respiratory pollutants and pulmonary function tests capacities in steel industry workers
بررسی ارتباط بین مواجهه با آلاینده‌های استنشاقی و ظرفیتهای عملکرد ریوی کارگران در یک صنعت فولاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of stem bark extracts of Tamarix ramosissim shrub on Pseudomonas aeruginosa isolates
اثر عصاره پوست ساقه درختچه گز گونه ی راموسیسیما بر ایزوله های سودوموناس آئروژینوزا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of progressive aerobic training on leptin, insulin, cortisol and testosterone in obese sedentary men
تاثیرتمرینات هوازی فزاینده برغلظت هورمون لپتین، انسولین، کورتیزول و تستوسترون در مردان چاق غیر فعال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association of intron 3 16 bp duplication polymorphism of p53 with thyroid cancer in northwest of Iran
ارتباط پلی‌مورفیسم مضاعف شدگی 16 جفت بازی اینترون 3 ی ژن P53 با سرطان تیروئید در شمال غرب ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The protective effects of walnuts (Juglans regia) on neuronal death and astrocyte reactivity following middle cerebral artery occlusion in male rats
بررسی اثرات حفاظتی مغز گردو بر مرگ نورونی و واکنش آستروسیت‌ها متعاقب انسداد سرخ رگ مغزی میانی در موش صحرائی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effectiveness of cognitive behavioral group therapy on decreasing depression, anxiety and stress in breast cancer women admitted to Ahwaz Medical Sciences Hospitals
اثربخشی گروه درمانی شناختی رفتاری بر کاهش افسردگی، اضطراب و استرس زنان مبتلا به سرطان پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the protective effect of epigallocatechingallat on the morphology and viability of the rat bone marrow mesenchymal stem cells following treatment with Bisphenol A
مطالعه اثر همزمان اپی‌گالوکاتچین‌گالات و بیسفنول A بر مورفولوژی و قدرت زیستی سلول‌های بنیادی مزانشیم مغز استخوان موش صحرایی در شرایط آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Role of dopamine D2 receptors of the dorsal hippocampus on scopolamine state-dependent memory
نقش گیرنده های دوپامینی D2 هیپوکامپ پشتی در یادگیری وابسته به وضعیت اسکوپولامین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Value of ultrasonography in the diagnosis of carpal tunnel syndrome confirmed by nerve conduction study
ارزش سونوگرافی در تشخیص سندرم تونل کارپال اثبات شده با مطالعه هدایت عصبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Modulation of muscimol state-dependent learning by α1-adrenergic receptors of the dorsal hippocampus
تعدیل یادگیری وابسته به وضعیت موسیمول توسط گیرنده های آلفا ـ 1 ـ آدرنرژیک هیپوکامپ پشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of the relationship of the risk of subjective work load to musculoskeletal disorders in bank staff in Kurdistan Province
ارزیابی ریسک بار ذهنی کار در ایجاد اختلالات اسکلتی - عضلانی در کارمندان بانک استان کردستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Scientific output of the Universities in Sanandaj according to Scopus database
بررسی یک دهه برونداد علمی دانشگاه‌های استان کردستان براساس اطلاعات بانک استنادی اسکوپوس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Management of acute radial or ulnar artery injury in hospital emergency department
نحوه اداره بیماران دچار آسیب های حاد شریان رادیال یا اولنار در اورژانس بیمارستانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of chloroformic extract of Cichorium intybus on liver function tests and serum level of TNF-α in obstructive cholestasis in rat
تأثیر عصاره کلروفرمی گیاه کاسنی بر شاخص های عملکردی کبد و سطح سرمی TNF-α در مدل کلستاز انسدادی موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of musculoskeletal disorders and its relation to working posture in Sanandaj hand-woven carpet weavers
شیوع اختلالات اسکلتی-عضلانی و رابطه آن با پوسچر کاری در بافندگان فرش دستباف شهر سنندج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 3 (2014-10)


Removal of acid black 1 dye by carbon nanotube-dendrimer composite: operation parameters, isotherms and kinetic
حذف رنگزای اسید بلاک 1 با استفاده کامپوزیت نانولوله‌های کربنی- دندریمر: پارامتر‌های راهبری، ایزوترم و سینتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the two variants of p63 (d4TAp63& ΔNp73L) expression as molecular markers in the diagnosis and prognosis of breast cancer
مطالعه‌ی بیان دو واریانت p63 (d4TAp63 و ΔNp73L) به عنوان مارکر ملکولی در تشخیص و پیش آگهی سرطان پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Mycological flora in Kurdistan University of Medical Sciences bath hostels in 2011.
بررسی آلودگی های قارچی حمام خوابگاه های دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کردستان در سال 1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sonographic measurement of the abdominal esophagus length in children under 2 years of age with gastroesophageal reflux
مقایسه اندازه سونوگرافیک طول مری شکمی در کودکان زیر 2 سال مبتلا به ریفلاکس گاستروازوفاژیال با کودکان سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of a health belief model for explaining mammography behavior by using structural equation model in women in Sanandaj
کاربرد الگوی اعتقاد بهداشتی بهداشتی برای رفتار ماموگرافی با استفاده از مدل معادله ساختاردر زنان شهر سنندج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Compression of verification of neonatal mouse ovaries using two carriers: straw and cryolock
مقایسه انجماد شیشه ای تخمدان موش نابالغ با استفاده از دو وسیله نی و کرایولاک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Garlic pods performance as a natural sorbent for the removal of cat blue 41 dye from aqueous solution
بررسی کارایی غلاف سیر به عنوان جاذب طبیعی در حذف رنگزای کاتیونی آبی 41 از محیط های آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the relationship between endometrial thickness measured by transvaginal ultrasound and response rate to the treatment with single-dose intramuscular methotrexate in the women with ectopic pregnancy
بررسی ارتباط بین ضخامت آندومتر در سونوگرافی واژینال با میزان پاسخ به درمان متوترکسات عضلانی تک دوز در بیماران حاملگی خارج رحمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between fetal gender and outcome of pregnancy in the term pregnant women
ارتباط جنس جنین با پیامدهای حاملگی در زنان باردار ترم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of acupressure at the Sanjiao point (SP6) on women's general heath with dysmenorrhea: A randomized controlled trial
بررسی تاثیر فشار روی نقطه 6 طحالی برسلامت عمومی دانشجویان مبتلا به قاعدگی دردناک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The impact of stress management training on the copping style and perceived stress in medical students
تاثیر آموزش مقابله با استرس براسترس ادراک شده و سبک مقابله با استرس در دانشجویان پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of intravenous transplantation of adipose-derived stem cells on hippocampal neurogenesis after 6-hydroxydopamine induced injury
تأثیرپیوند داخل وریدی سلول‌های بنیادی مشتق شده از چربی، بر نورون زایی هیپوکمپ پس از ضایعه 6- هیدروکسی دوپامین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of cupping on morphine withdrawal symptoms in rat
بررسی اثر کاپینگ بر علایم قطع مصرف مرفین در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficacy of hop (Humuluslupulus L.) on early menopausal symptoms in perimenopausal women: A randomized double blind placebo-controlled trial
تأثیر رازک بر نشانه‌های زودرس یائسگی در زنان پری‌منوپوز: یک کارآزمایی بالینی دوسوکور کنترل شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of oral anti-thyroid therapy on bone density in premenopausal women with endogenous subclinical hyperthyroidism
تاثیر درمان ضد تیروئید خوراکی بر تراکم استخوان خانم‌های غیر یائسه مبتلا به پر کاری غیر بالینی داخلی تیروئید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 2 (2014-6)


Assessment of compatibility between the results of standard abdominal CT and liver window CT in the diagnosis of liver space occupying lesion
میزان تطابق نتایج سی تی اسکن استاندارد شکمی و سی تی با پنجره کبدی در تشخیص ضایعات فضاگیر کبد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the effects of diazinon and paraoxon on the antioxidant system of rat lung
مقایسه اثرسمیت پاراکسون و دیازینون بر روی سیستم آنتی اکسیدان بافت ریه موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Construction of a phage M13-based gene carrier and examination of its capacity for transgene delivery and expression in eukaryotic AGS cell line
ساخت حامل ‌ژنی مبتنی بر باکتریوفاژ M13 و ارزیابی توانایی آن در انتقال و بیان ترانسژن در رده سلولی یوکاریوتی AGS
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of low frequency rTMS on stiffness of joints of the upper limbs in hemiplegic patients
تاثیرات استفاده از rTMSبا فرکانس پایین بر سفتی مفصلی دست بیماران با همی پلژی ناشی از سکته مغزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of physicochemical properties and antimicrobial activity of biological mud isolated from salt lake in Aran-Bidgol against several antibiotic-resistant bacterial pathogens
بررسی خواص فیزیکوشیمیایی و ارزیابی فعالیت ضد میکروبی لجن بیولوژیک جدا شده از دریاچه نمک آران و بیدگل بر روی چند عامل پاتوژن باکتریایی مقاوم به آنتی بیوتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of emotional intelligence, body-image and quality of life between the patients seeking rhinoplasty and control group
مقایسه هوش هیجانی، تصویر بدن و کیفیت زندگی متقاضیان رینوپلاستی و گروه گواه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the diagnostic value of the gray scale and color Doppler ultrasonography in the diagnosis of solid breast masses
بررسی ارزش تشخیصی سونوگرافی معمولی و داپلر رنگی در تشخیص توده های سالید پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of religious/Islamic orientation and traits of students’ personality on the basis of big five-factors of personality (NEO)
بررسی جهت گیری مذهبی/اسلامی و ویژگی های شخصیتی دانشجویان بر اساس پنج عامل شخصیت(NEO)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of chemical quality of drinking water in Divandareh villages with emphasis on nitrate concentration
بررسی کیفیت شیمیایی آب شرب روستاهای شهرستان دیواندره با تاکید بر غلظت نیترات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship of kinematics of trunk and knee in sagittal plane with anterior tibia shear force during single leg landing
بررسی ارتباط بین سینماتیک تنه و زانو در صفحه ی ساجیتال با حداکثر نیروی برشی قدامی تیبیا طی فرود تک پا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship of febrile convulsion with serum magnesium level in children between 6 months and 5 years of age
بررسی رابطه سطح سرمی منیزیم با ابتلا به تب و تشنج در کودکان 6 ماه تا 5 سال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of non-tuberculosis mycobacteria in patients referring to Mycobacteriology Research Center of Iran
بررسی شیوع مایکوباکتریوم های غیرتوبرکلوزیس در بیماران مراجعه کننده به آزمایشگاه رفرانس سل کشوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Culture of human keratinocytes in serum free medium
کشت کراتینوسایت‌های انسانی در محیط کشت عاری از سرم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison between the effects of ethanolic extract of Artemisia annua and chloroquine on Plasmodium berghei in white mice
بررسی تأثیر عصاره الکلی گیاه درمنه ترکی (Artemisia annua) در مقایسه با کلروکین بر پلاسمودیوم برگئی در موش سفید آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between platelet indices and severity of rheumatoid arthritis according to DAS28 criteria
بررسی ارتباط شاخصهای پلاکتی و شدت بیماری روماتوئید آرتریت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 1 (2014-4)


Efficiency of Pistaciaatlantica seed extract as natural coagulant in the removal of Reactive Red 198 dye from aqueous solution
بررسی میزان کارایی عصاره دانه بنه (Pistacia atlantica) به عنوان منعقد کننده طبیعی در حذف رنگ راکتیو قرمز 198 از محلولهای آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of performance of the hospitals of Kurdistan University of Medical Sciences by use of Pabon Lasso Model (2007-2011)
ارزیابی عملکرد مراکز درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کردستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of diagnostic value of ultrasonography versus magnetic resonance imaging in the diagnosis of shoulder rotator cuff muscles tears
مقایسه ارزش تشخیصی سونوگرافی و MRIدر تشخیص پارگیهای روتاتور کاف شانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of trauma patterns and their related factors in Besat Hospital in Sanandaj in 2012
بررسی الگوی تروما و عوامل مرتبط با آن در مصدومین تحت درمان در بیمارستان بعثت سنندج در سال 1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Long-term effects of foot orthoseson leg muscles activity in individuals with pesplanus during walking
اثر طولانی مدت کفی طبی بر میزان فعالیت عضلات ساق افراد دارای صافی کف پا حین راه رفتن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Generation of induced pluripotent stem cells from mesenchymal stem cells of human umbilical cord vein
ایجاد سلول‌های القایی پرتوان از سلول‌های بنیادی مزانشیمی ورید بند ناف انسان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of 8 weeks ofintervalcombinedexercise trainingon risk factorsof asthma, insulin resistanceand some of the major physiological indices in overweight and obese adolescents
تاثیر 8 هفته تمرین ورزشی ترکیبی بر مقادیر پلاسمایی‌ عوامل خطرزای آسم، مقاومت انسولین و برخی شاخص‌های فیزیولوژیکی در نوجوانان دارای اضافه وزن و چاق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The frequency of the most common Mediterranean mutation in phenylketonuria patients in Kermanshah Province
فراوانی شایعترین جهش مدیترانه‌ای در بیماران فنیل‌کتونوری استان کرمانشاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of diagnostic value of fetal cerebellar hemisphere circumference measurement and routine ultrasonography parameters for determination of the gestational age
بررسی مقایسه ای ارزش تشخیصی اندازه گیری محیط نیمکره‌ی مخچه جنین در تعیین سن حاملگی با پارامترهای روتین سونوگرافی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the risk factors related to dysfunctional uterine bleeding in peri-menopausal women in Sanandaj
بررسی عوامل خطر مرتبط با خونریزی ناشی از اختلال عملکرد رحم در دوران نزدیک یائسگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the natural gamma radiation level in residential zones and determination of annual effective exposure dose in the residents of Hamadan province, Iran, 2012
بررسی میزان تابش پرتو گامای طبیعی در منازل مسکونی و تعیین دوز موثر دریافتی سالانه ساکنان استان همدان در سال 1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of imprinting pattern in patients with obsessive– compulsive disorder (OCD) in sanandaj
بررسی الگوی انتقال وراثتی در مبتلایان به اختلال وسواسی– جبری در شهر سنندج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of whole-body vibration training on physiological indices and cardiovascular fitness in elderly veterans
تاثیر ارتعاش کل بدن بر عوامل فیزیولوژیکی و آمادگی قلبی عروقی جانبازان سالمند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of early maladaptive schemas of individuals attempting suicide by self-poisoning
بررسی طرحواره های غیرانطباقی اولیه در افراد اقدام کننده به خودکشی به شیوه مسمومیت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 4 (2013-12)


An overview on DNA barcoding: a new horizon in fungal molecular diagnostics
رمزینه‌گذاری داکسی ریبونوکلئیک اسید (Barcoding DNA): افقی جدید در شناسایی مولکولی قارچ‌های پاتوژن (مقاله مروری)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of life-time back pain in Iran: a systematic review and meta-analysis
بررسی میزان شیوع کمر درد در طی زندگی در ایران: مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of assertiveness training on medical students’ shyness
تاثیر آموزش جراتمندی برکمرویی دانشجویان پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The comparison of cognitive estimation in patients with major depressive disorder, patients with Alzheimer’s disease and normal individuals
مقایسه تخمین شناختی در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی، بیماران مبتلا به اختلال آلزایمر و افراد بهنجار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of knee bracing on plantar pressure variables of healthy females during stance phase of gait
تاثیر بریسینگ زانو روی متغیرهای فشار کف پایی زنان طی فاز استانس راه رفتن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of stress inoculation program (SIP) on nurses’ general health in psychiatric ward
بررسی تاثیر برنامه ایمن‌سازی در برابر استرس بر سلامت عمومی پرستاران شاغل در بخش روان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Reliability of Persian Version of COPD Assessment Test and its correlation with disease severity
بررسی پایایی نسخه فارسی آزمون ارزیابی بیماری انسدادی مزمن ریه (CAT) و ارتباط آن با شدت بیماری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The trend of drug resistance in toxin and non-toxin producing Shigella Spp. isolated from stool of children with diarrhea
بررسی الگوی مقاومت دارویی در شیگلا های توکسین زا و غیر توکسین جدا شده از اسهال کودکان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of pneumothorax risk factors in mechanically ventilated neonates admitted to neonatal intensive care unit
بررسی عوامل خطر پنوموتوراکس در نوزادان بستری شده تحت ونتیلاسیون در بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of complications of open and laparoscopic cholecystectomy in diabetic patients
مقایسه عوارض کوله سیستکتومی لاپاراسکوپیک و لاپاراتومی در افراد دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of Portulaca oleracea L (purslane) on psychologic symptoms and malondialdehyde level in schizophrenic patients
بررسی تأثیر مصرف گیاه خرفه بر روی علائم روانی و سطح مالون دی آلدئید بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی مزمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of short-term supplementation of cocoa on platelet factors (Plt, MPV, PDW) of athlete male’s blood after an exhaustive aerobic exercise
تأثیر مصرف کوتاه مدت کاکائو بر شاخص‌های پلاکتی (شمارش پلاکت، MPV و PDW) در مردان ورزشکار پس از یک جلسه فعالیت فزاینده درمانده ساز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative study of diagnostic value of gastric aspirate shakes test & lamellar body count for prediction of lung maturity in premature neonates
مقایسه شمارش اجسام لاملار در ترشحات معده با تست تکانه آسپیراسیون معده جهت پیشگویی میزان رسیدگی ریه در نوزادان نارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of moderate-intensity resistance exercise training on plasma antioxidant capacity and inflammation factors in healthy males
تاثیر تمرین مقاومتی با شدت متوسط بر تغییرات ظرفیت آنتی اکسیدان تام پلاسما و عوامل التهاب در مردان سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 3 (2013-10)


Neuromuscular and biomechanical risk factors associated with ACL Injury in female athletes
عوامل خطرآفرین بیومکانیکی و عصبی عضلانی مرتبط با آسیب لیگامان صلیبی قدامی در زنان ورزشکار (مقاله مروری)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the validity of two hemoglobinometry methods for measurement of hemoglobin levels in whole blood donors in Yazd, 2010-2011
بررسی ارزش تشخیصی دو روش هموگلوبینومتری در تعیین غلظت هموگلوبین اهداکنندگان خون، یزد 1390-1389
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of adenosine deaminase level in HIV positive patients co-infected with hepatitis B and C and healthy subjects
مقایسه سطح سرمی آنزیم Adenosine Deaminase (ADA) در بیماران HIV مثبت مبتلا به هپاتیت B و C با افراد سالم و غیر مبتلا به هپاتیت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association between duration of daily visual display terminal (VDT) use and sleep disturbances among bank tellers in Sanandaj–Kurdistan of Iran in 2010-2011
بررسی رابطه بین مدت زمان کار روزانه با پایانه های نمایشگرهای دیداری (VDT) و اختلالات خواب در کارکنان بانک شهر سنندج در سال 1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of bone mineral densitometry in the diagnosis of the causes of fragility fracture
بررسی ارزش دانسیتومتری استخوانی در تشخیص عللfragility fracture
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Teaching styles of Faculty Members of Kurdistan University of Medical Sciences for theoretical Lessons 2010-2011
بررسی وضعیت سبک‌های تدریس اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان در دروس تئوری در سال تحصیلی 90-89
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of neuromuscular response to chronic whole body vibration training in elderly women
بررسی پاسخ عصبی ـ عضلانی زنان سالمند به تمرینات طولانی مدت ویبریشن کل بدن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of donepezil on morphine-induced withdrawal syndrome in rats
اثر دونپزیل بر علایم قطع مصرف مرفین در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of cigarette or waterpipe smoke and immobilization on serum levels of TSH, T3 or T4 in male rats
بررسی اثرات توام دود سیگار یا دود قلیان وبی حرکتی مزمن برسطوح سرمیTSH ، T3 و T4 در موشهای صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the amount of sodium bicarbonate and salt in different types of bread in the bakeries of Kurdistan Province from 1387 to 1389
بررسی مقدار جوش شیرین و نمک در انواع نان در نانوایی‌های استان کردستان در سالهای 1389ـ1387
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification of enterotoxigenic Escherichia coli strains in children under 2 years of age by real-time PCR in Shiraz
شناسایی سویه‌های اشریشیا کلی انتروتوکسیژنیک با استفاده از روش Real-time PCR در کودکان زیر 2 سال شهر شیراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Percentage of out-of-pocket payment for health services by people of Kurdistan in 2010
درصد پرداخت مستقیم از جیب برای خدمات سلامت توسط مردم در استان کردستان در سال 1388
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Nerium oleander leaf, Ricinus communis oil, Capsicum spp. seeds, and almond compound on cutaneous leishmaniasis caused by Leishmania species under laboratory condition and its effect on cutaneous lesion progression in mice
اثر گیاه خرزهره، دانه فلفل، پودر بادام و روغن کرچک بر روی گونه های انگل جلدی لیشمانیا در شرایط آزمایشگاهی و تاثیر آن بر روند ایجاد ضایعه در موش سوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Personality, intellectual and emotional state of patients with borderline personality disorder
بررسی نیمرخ شخصیتی، هوشی و هیجانی در اختلال شخصیت مرزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 2 (2013-6)


Frequency of sialic acid binding adhesin gene in Helicobacter pylori isolated from patient with gastroduodenal diseases
بررسی فراوانی ژن کد کننده ادهسین متصل شونده به اسید سیالیک در ایزوله های هلیکوباکتر پیلوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Descriptive investigation of causes of thunderclap headache in patients at Imam-Reza Hospital in Kermanshah from 2009 to 2011
بررسی توصیفی علل سردرد رعدآسا در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه در فاصله سال های 1390-1388
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Isolation and assessment of phenotypic and genotypic characteristics of metallo-β-lactamase genes in Pseudomonas aueroginosa strains isolated from clinical samples at Vali-e-Asr Hospital in Zanjan province
جداسازی و بررسی خصوصیات فنوتیپی و مولکولی ژنهای متالوبتالاکتاماز گونه‌های سودوموناس آئروژینوزا جدا شده از نمونه های بالینی بیمارستان ولیعصر زنجان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of upper and lower body exercises on cardiovascular, metabolic and hematologic factors
تاثیر دو نوع فعالیت بدنی بالا تنه و پایین تنه بر برخی از عوامل قلبی- عروقی، متابولیکی و هماتولوژیکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Molecular typing of Salmonella enteritidis strains isolated in several laboratory centers in Tehran by ERIC-PCR
تایپینگ مولکولی سویه های سالمونلا انتریتیدیس جمع آوری شده از چند مرکز آزمایشگاهی شهر تهران با استفاده از روش ERIC-PCR
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of genu varum deformity on balance control following postural perturbation in adolescent girls
تاثیر دفورمیتی ژنوواروم برکنترل تعادل بدن متعاقب اعمال شتاب ناگهانی پاسچرال در دختران نوجوان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Role of pain and its associated cognitive related variables in the patients with rheumatoid arthritis
بررسی میزان درد و متغیرهای شناختی مرتبط با آن در بیماران روماتوئید آرتریت در مقایسه با گروه سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of human T-lymphotropic virus types I&II among high risk groups in Sanandaj in 2010
بررسی شیوع ویروس‌های HTLV I&II در گروه های پرخطر شهرستان سنندج در سال 1389
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation between iron deficiency anemia and febrile convulsion
ارتباط کم خونی فقر آهن و تب وتشنج ساده در کودکان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of oral and intravenous N-acetylcysteine administration in the treatment of acetaminophen poisoning
مقایسه اثر ان-استیل سیستئین خوراکی و وریدی در درمان مسمومیت با استامینوفن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of sesame oil on the liver phosphatidate phosphohydrolase and serum lipoproteins in hypercholesterolemic rabbits
بررسی اثر روغن کنجد بر فعالیت آنزیم فسفاتیدات فسفوهیدرولاز کبد و میزان لیپوپروتئینهای سرم خرگوشهای هیپرکلسترولمیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

One novel PMS2 germline mutation in a patient with hereditary non polyposis colorectal cancer
گزارش یک موتاسیون ژرم لاین جدید در ژن PMS2 در بیمار مبتلا به سرطان ارثی روده بزرگ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Illness perception in the patients with diabetes mellitus and its association with control of blood sugar in the patients referring to Tohid Hospital in Sanandaj city
بررسی ادراک بیماری در بیماران مبتلا به دیابت و ارتباط آن با کنترل قند خون در مراجعین به درمانگاه بیمارستان توحید سنندج در سال 1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survival rate estimation and its associated factors in patients with stomach cancer in Tohid Hospital in Sanandaj
برآورد میزان بقای بیماران مبتلا به سرطان معده و عوامل مرتبط با آن در بیمارستان توحید سنندج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 1 (2013-5)


“Kamil as-sina a attibbiyyah” An undated little-known medical book
کامل الصّناعه الطبیّه؛ کتاب پزشکی بزرگی که تا حدودی ناشناخته مانده است.
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of SBR system performance in the removal of reactive yellow3 dye from synthetic wastewater
بررسی کارایی سیستم ‌SBR در حذف رنگ راکتیو یلو 3 از فاضلاب سنتتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of the quality of educational services by the SERVQUAL Model: viewpoints of the students at Kurdistan University of Medical Sciences
ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی با مدل : SERVQUAL دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of stress inoculation training on marital satisfaction and marital conflicts in spouses’ with post traumatic stress disorder.
بررسی تاثیر آموزش مصون سازی در مقابل استرس برمیزان رضایت زناشویی و تعارضات زناشویی همسران مبتلا به اختلال استرس .
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the side effects of blood transfusion between pre-storage filtration and post-storage filtration methods in thalassemia patients.
تعیین عوارض تزریق خون به روش فیلتراسیون پیش ذخیره ای در مقایسه با فیلتراسیون پس ذخیره ای در بیماران تالاسمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of short-term garlic extract supplementation on serum total antioxidant capacity (TAC), malondiadehyde (MDA) and total peripheral blood leukocyte counts in athlete men after a single episode of aerobic exercise.
تاثیر مکمل‌سازی کوتاه مدت عصاره‌ی سیر بر ظرفیت ضداکسایشی‌تام، مالون‌دی‌آلدهید و لکوسیت‌های خون محیطی مردان ورزشکا‌ر پس از یک وهله فعالیت هوازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the analgesic and anti-inflammatory effects of aqueous extract of peppermint (Mentha piperita)
بررسی اثرات ضددردی و ضد التهابی عصاره آبی گیاه نعناع
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Diagnostic values of fibrosis index in ultrasonography for differentiation of chronic viral hepatitis from liver cirrhosis
تعیین ارزش تشخیصی شاخص فیبروز سونوگرافی در افتراق بین هپاتیت مزمن ویروسی و سیروز کبدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of the photocatalytic effects of nitrogen-doped titanium dioxide nanoparticles on growth inhibition and apoptosis induction in K562 cell line
بررسی اثرات فتوکاتالیتیکی نانوذرات تیتانیوم دی اکسید دوپه شده با نیتروژن در مهار رشد و القاء آپوپتوز در سلول‌های K562 لوسمی انسان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Islamic fasting and its effect on pre-diabetic population
روزه داری اسلامی و تاثیر آن بر افراد پره دیابتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of carbenoxolone on morphine-induced withdrawal symptoms in rats
بررسی تاثیرکاربنوکسولون برعلائم قطع مصرف مورفین در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence rate of suicidal thoughts and its related factors in the medical students in Kurdistan University of Medical Sciences
بررسی شیوع افکار خودکشی و عوامل مرتبط با آن دردانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation of serum pro-inflammatory (IL 6) and anti-inflammatory (IL 10) interleukine levels with fatty acid composition of dietary oils in rats
ارتباط میزان سرمی اینترلوکین های پیش التهابی (IL 6) و ضدالتهابی (IL 10) رت با ترکیب اسیدهای چرب روغن های خوراکی مصرفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of the prevalence rate of status epilepticus and its underlying factors among adults and children
بررسی شیوع صرع پایدار و عوامل زمینه ای آن در بزرگسالان و کودکان مبتلا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 4 (2012-12)


Investigation of the risk factors for congenital hypothyroidism in the newborns in Kurdistan Province
بررسی عوامل خطر ابتلا به کم کاری مادرزادی تیروئید در نوزادان متولد شده در استان کردستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimum operating conditions in the phytoremediation of contaminated soils with Lead and Cadmium by native plants of Iran
بررسی شرایط بهینه عملیاتی در گیاه پالایی خاک های آلوده به سرب و کادمیوم توسط گیاهان بومی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Lipoid proteinosis: a case report from Kurdistan Province in 1390
گزارش یک مورد لیپوئید پروتئینوسیس از کردستان در سال 1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Survey on fauna of ixodid ticks and their enterobacteriaceae infection in livestock in Amol city in north of Iran
بررسی گونه کنه های سخت و آلودگی آنها به خانواده انتروباکتریاسه‌ در دامهای شهرستان آمل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationships of perfectionism, body esteems and worry with symptoms of eating disorders in athlete women
رابطه کمال‌گرایی، ارزشمندی بدن و نگرانی با علایم اختلال خوردن در زنان دارای فعالیت ورزشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the correlation between personality dimensions and development of cancer by using the Cloninger's Temperament and Character Inventory
بررسی رابطه ابعاد شخصیت و ابتلا به سرطان براساس پرسشنامه سرشت و منش کلونینجر(TCI)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the personality characteristics of the patients suffering from allergic rhinitis with those of normal people
مقایسه ویژگی‏های شخصیتی بیماران رینیت آلرژیک و افراد عادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the relationship between cardiac risk factors and reduction of hypertension with sublingual captopril
بررسی ارتباط ریسک فاکتورهای قلبی عروقی با میزان کاهش فشارخون تشدید یافته پس از درمان با کاپتوپریل زیر زبانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the expression of survivin-3b and survivin-3α, the novel splice variants, as diagnostic tumor markers in thyroid cancer
ارزیابی بیان واریانت‌های پیرایشی نوین Survivin-3b و Survivin-3α به عنوان تومور مارکر در سرطان تیروئید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of antibacterial properties of human amniotic membrane in vitro
بررسی خاصیت آنتی باکتریال غشای آمنیوتیک انسان در شرایط آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative study of behavioral problems of athlete and non-athlete children
بررسی مقایسه‌ای مشکلات رفتاری کودکان ورزشکار و غیر ورزشکار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of transcutaneous and serum bilirubin level in term neonates with jaundice
مقایسه اندازه گیری بیلی روبین پوست با مقدار سرمی آن در نوزادان ترم مبتلا به زردی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the relationship between internet addiction and depression, anxiety, stress and social phobia among students in Isfahan University
بررسی رابطه بین اعتیاد به اینترنت با افسردگی، اضطراب، فشار روانی و هراس اجتماعی در دانشجویان دانشگاه اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 3 (2012-10)


Use of Single Index Model for estimation of survival of the patients with acute myocardial infarction
کاربرد مدل تک شاخصه در برآورد میزان بقا بیماران مبتلا به سکته قلبی حاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of PBO and DEF effects on creating bendiocarb and carbaryl insecticide resistance in German cockroach
مقایسه تأثیر سینرژیستهای PBO و DEF در ایجاد مقاومت به سموم بندیوکارب وکارباریل در سوسری آلمانی در شهر تهران مقاومت به سموم بندیوکارب و کارباریل در سوسری آلمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the performance of Anaerobic Migrating Blanket Reactor (AMBR) in biodegradation of perchloroethylene (PCE)
ارزیابی عملکرد راکتور بیهوازی با بستر سیال (AMBR) در تجزیه بیولوژیکی پرکلرواتیلن (PCE)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of the efficiency of electro-Fenton process in degradation of formaldehyde from a highly concentrated aqueous solution by aluminum and iron electrodes
بررسی کارایی فرآیندالکتروفنتون در تصفیه محلول‌های آبی حاوی فرمالدهید با غلظت بالا توسط الکترودهای آلومینیم و آهن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effectiveness of existential group therapy in improving problem-solving skills
اثربخشی گروه درمانی تحلیل وجودی بر بهبود مهارت حل مسئله
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of omega-3 fatty acids on lipid peroxidation and plasma total antioxidant capacity after acute resistance exercise in young male athletes
تأثیر مکمل اسید چرب امگا-3 بر پراکسیداسیون لیپیدی و ظرفیت آنتی اکسیدانی تام پلاسما متعاقب یک جلسه فعالیت مقاومتی در مردان ورزشکارجوان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between resilience and mental disorders among young criminals at Shiraz Central Prison
رابطه تاب آوری و اختلالات روانی در جوانان مجرم زندان مرکزی شیراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the role of hyperbilirubinemia in the diagnosis of complicated appendicitis
بررسی نقش هیپربیلیروبینمی در تشخیص آپاندیسیت عارضه‌دار شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation and comparison of performance perseveration and mental flexibility in children with autism spectrum disorder, mentally retarded and normal children
مقایسه درجاماندگی عملکردی و انعطاف پذیری ذهنی در کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم، کم توان ذهنی و عادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the effect of tetracycline 1% and erythromycin 0.5% ophthalmic ointments for prophylaxis of ophthalmia neonatorum
مقایسه تاثیر پماد تتراسیکلین چشمی 1% و پماد اریترومایسین چشمی 5/0% در پیشگیری از کنژنکتیویت نوزادان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of soft orthotics on sEMG activity of superficial leg muscles during walking with supinated feet
اثر ارتز نرم روی sEMG عضلات سطحی ساق هنگام راه ‌رفتن در افراد با پای سوپینت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Influence of nicotine on muscimol state-dependent memory in the step-down passive avoidance test
بررسی تأثیر نیکوتین بر یادگیری وابسته به وضعیت موسیمول در مدل یادگیری احترازی غیر فعال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 2 (2012-7)


Micro-implant: a new time saving device for hair transplantation (A Case report)
بررسی مورد خشاب کاشت مو، وسیله ای جدید برای کاهش زمان کاشت مو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of the mechanisms and causes related to angiogenesis
مقاله مروری:بررسی مکانیسم ها و علل مرتبط با رگ زایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Biosorption of cadmium and copper ions from aqueous solution by chemically modified wheat straw
جذب بیولوژیکی یونهای کادمیم و مس از محیط آبی توسط سبوس گندم اصلاح شده به روش شیمیایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the effect of infra-red and hot pack on reduction of pain associated with lumbar discopathy
مقایسه اثرات مادون قرمز (infrared ) با کیسه آب گرم (hot pack ) بر درد ناشی از هرنی دیسک کمری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluattion of Giardia lamblia genetic differences in Khorramabad City and surrounding villages by use of PCR and sequencing
بررسی تفاوت‌های ژنتیکی ژیاردیا لامبلیا در شهرستان خرم آباد و روستاهای اطراف آن با استفاده از PCR و تعیین توالی بازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative study of the effect of garlic tablet and blueberry extract on Cryptosporidum parvum oocysts in HANK solution
بررسی مقایسه ای تاثیر قرص سیر و عصاره الکلی ذغال اخته بر روی اووسیست کریپتوسپوریدیوم پارووم در محیط HANK
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of low frequency rTMS and rehabilitation combination therapy with rehabilitation on motor function and grip force of the upper limbs in hemiplegic patients
مقایسه استفاده از درمان ترکیبی rTMSفرکانس پایین و توانبخشی با درمان توانبخشی به تنهایی بر بهبود عملکرد حرکتی و قدرت دست مبتلا در بیماران سکته مغزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification of P fimbriae virulence factor in uropathogenic Escherichia coli by PCR in Shaherkord Hospitals
شناسایی عامل ویرولانس فیمبریای P درسویه های یوروپاتوژنیک اشریشیاکلی جداشده از بیمارستان های شهرکرد به روش PCR
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the preventive effects of purgative manna on neonatal icterus in Sanandaj
بررسی تاثیر شیرخشت در پیشگیری از زردی نوزادان در بیمارستان بعثت سنندج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antimicrobial effect of Zataria multiflora on antibiotic-resistant Staphylococcus aureus strains isolated from food
ارزیابی اثر ضد میکروبی اسانس گیاهی آویشن شیرازی بر سویه های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به آنتی بیوتیک جدا شده از مواد غذایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The evaluation of the relationship between dietary fat intake and Colostrum beta-carotene of lactating mothers referring to hospitals in Tabriz
رابطه چربی دریافتی با میزان بتا- کاروتن موجود در شیر آغوز مادران شیرده مراجعه کننده به زایشگاه های شهر تبریز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Scientific output of Kurdistan University of Medical Sciences according to scientometric indicators till the end of 2011
وضعیت برونداد علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان براساس شاخصهای علم سنجی تا پایان سال 2011 میلادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 1 (2012-4)


Report of a rare manifestation of cerebral venous thrombosis
گزارش یک تظاهر ناشایع ترومبوز سینوس وریدی مغز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of the factors influencing the nurses’ intention to leave their job
بررسی عوامل موثر در قصد ترک خدمت پرستاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The review of pesticide hazards with emphasis on insecticide resistance in arthropods of health risk importance
بررسی تاثیرات زیانبار آفت کش ها با تاکید بر مسئله مقاومت در بندپایان حایز اهمیت بهداشتی(مقاله مروری)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimation of the costs of MRI 3 Tesla and MRI 1.5 Tesla in Iran, for the purpose of comparison
برآورد هزینه های انجام MRI 3 تسلا در مقایسه با MRI 5/1 تسلا در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Emotional intelligence and its correlation with some demographic variables in the clinical nurses working in Kurdistan University Hospitals in 2010
بررسی هوش هیجانی و همبستگی آن با برخی متغیرهای جمعیت شناختی در پرستاران بالینی شاغل در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کردستان در سال 1389
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the relationship between polymorphism of IFN-γR1 (-611),IFN-γ(2109) and IL-12B(-1188) genes and pulmonary TB
بررسی پلی مورفیسم ژن های ( IFN-γ R1(-611 ، IFN-γ(2109) و( IL-12B (-1188 با بیماری سل ریوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Psychosis secondary to traumatic brain injury with manifestation of prominent grandiosity delusion ‎: a case study with a 4-month follow-up
روانپریشی ثانوی بر آسیب مغزی تروماتیک با تظاهر علامت برجسته هذیان بزرگ‌منشی: یک مطالعه موردی با پیگیری 4 ماهه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Seroepidemiology of VZV in the young adults referring to Rasoul-Akram Hospital in Tehran
سرواپیدمیولوژی واریسلا زوستر ویروس دربیماران مراجعه کننده به بیمارستان رسول اکرم(ص)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between the level of physical activity and some risk factors of coronary heart disease in the university students
ارتباط بین سطح فعالیت بدنی با برخی عوامل خطرزای کرونری قلب (CHD) در دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Coronary artery lesions and some of its related factors in more than 5000 patients in kosar Angiography Center (Golestan Province) from 2007 to 2009
بررسی ضایعات عروق کرونری و برخی عوامل مرتبط با آن در مرکز آنژیوگرافی کوثر(استان گلستان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The frequency of microscopic colitis in the patients with chronic diarrhea in Kurdistan Province in 2009
فراوانی کولیت های میکروسکوپیک در بیماران دچار اسهال مزمن در استان کردستان در سال 1388
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antibacterial effect of essential oil of mastic resin on Staphylococcus aureus, Escherichia coli and Clostridium sporogenes
بررسی خواص ضد باکتریایی اسانس شیره درخت بنه بر روی باکتری های استافیلوکوکوس اورئوس، اشریشیاکلی وکلوستریدیوم اسپوروژنس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 4 (2012-1)


Comparison of the efficiency of photochemical processes combined with UV/H2O2 and UV/TiO2 in removal of Acid Red 18 from aqueous solutions
مقایسه کارآیی روش فتوشیمیایی توأم با پراکسید هیدروژن (UV/H2O2)و دی اکسید تیتانیوم(UV/TiO2) در حذف رنگزای اسیدی قرمز 18 از محیط های آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Personality and perceived maternal control in relation to anxiety in female students in Isfahan University in 2010
بررسی ویژگیهای شخصیتی و ادراک کنترل مادر و رابطه آن دو با اضطراب دانشجویان دختر دانشگاه اصفهان در سال 1389
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of molecular mechanisms resistance to macrolide by S. pneumoniae strains isolated from Nemazee and Shahid Faghihi Hospitals in Shiraz
ارزیابی مکانیسم‌های مولکولی مقاومت به ماکرولیدها در نموکوک‌های جدا شده از بیمارستان‌های نمازی و شهید فقیهی شیراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An overview on rapid diagnosis of invasive aspergillosis by galactomannan antigen detection.
تشخیص سریع آسپرژیلوزیس تهاجمی با روش تعیین آنتی ژن گالاکتومانان( مقاله مروری)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of nicorandil and glibenclamide on morphine-induced tolerance to the analgesic effect
اثر تجویز نیکوراندیل و گلی بنکلامید بر تحمل به اثرات ضد دردی مورفین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of health, environmental, economic and technical aspects of disinfection of WWTP effluent in the north of Isfahan with UV instead of chlorine
بررسی جنبه‌های بهداشتی، زیست محیطی، اقتصادی و فنی گندزدایی پساب تصفیه خانه فاضلاب شمال اصفهان با استفاده از اشعه فرابنفش به جای کلر بر اساس مطالعه پایلوت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Isolation of rat embryonic cortical neural stem cells and induction of differentiation
جداسازی و القای تمایز سلولهای بنیادی عصبی قشری از جنین رت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

sment of the effectiveness of training relationship enhancement program on increasing intimacy in dual-career couples
بررسی تأثیر آموزش برنامه غنی‌سازی ارتباط بر افزایش صمیمیت زوج های هر دو شاغل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the effects of resistance, endurance and combined exercises on lipid profile of non- athlete healthy middle aged men
مقایسه اثرات تمرینات ورزشی مقاومتی، استقامتی و ترکیبی بر پروفایل لیپید مردان میانسال غیر ورزشکار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Different effects of dietary fats on serum fatty acid composition and lipid profile in rat
اثر متفاوت چربی های مختلف غذایی بر ترکیب اسیدهای چرب سرم و الگوی لیپیدی در رت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of policosanol on cholesterol, lipoproteins and athrom plaques in male Rabbits.
تأثیر پلی کوزانول بر میزان کلسترول، لیپوپروتئین های خون و پلاک های آتروم در خرگوش نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 3 (2011-10)


Systematic survey of accreditation models for designing a national model
بررسی نظام‌مند مدل‌های اعتباربخشی برای طراحی مدل ملی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Influence of WIN55, 212-2 on morphine state-dependent memory in the step-down passive avoidance test
تأثیر WIN55,212-2 بر یادگیری وابسته به وضعیت مورفین در مدل یادگیری اجتنابی مهاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the causes of therapeutic abortion requests in Legal Medicine Organization in Sanandaj, from 2004 to 2008
بررسی علل درخواست سقط درمانی در مراجعین سازمان پزشکی قانونی شهر سنندج در سال‌های 1386-1382
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cadmium adsorption by a bacterial biofilm supported on clinoptilolite from aqueous solution
مطالعه جذب کادمیم توسط بیوفیلم باکتریایی ثابت شده بر روی کلینوپتیلولایت از محیط آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survival analysis of the patients with acute myocardial infarction by use of penalized splines
تحلیل بقای بیماران مبتلا به سکته قلبی حاد با استفاده از اسپلاین‌های جریمه شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the efficiency of activated sludge reactor with fixed bed in biological removal of methyl-tributyl ether from synthetic wastewater
بررسی کارایی راکتور لجن فعال دارای بستر ثابت در حذف زیستی متیل‌تری‌بوتیل اتر از فاضلاب سنتتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The role of typical Enteroaggregative Escherichia coli (tEAEC) strains in diarrhea among Children
بررسی نقش سویه‌های تیپیک اشریشیا کلی انتروآگره گیتیو (tEAEC) در اسهال کودکان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the therapeutic effects of fluoxetine, citalopram, estrogen and progesterone and placebo in the treatment of hot flushes in perimenopausal women
مقایسه اثر درمانی فلوکسیتین، سیتالوپرام، استروژن و پروژسترون و دارونما در بهبود گُر‌گرفتگی (Hot flash)، در زنان پری‌منوپاز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Immunogenic effect of lipopolysaccharide (LPS) and protein fractions of Legionella pneumophila in challenging with lethal dose of this bacterium in mice
بررسی ایمنی حفاظتی لیپوپلی ساکارید و فرکشن پروتئینی لژیونلا پنوموفیلا در مواجهه با دوز کشنده این باکتری در موش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of guidance channel on sciatic nerve repair in adult rats
اثر کانال راهنمای عصب در ترمیم عصب سیاتیک در موش صحرایی بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Isolation and identification of Brucella Species from blood samples of the patients with brucellosis by biochemical, PCR and serological methods in Kurdistan Province
جداسازی و تعیین گونه‌های بروسلا از نمونه‌های خونی بیماران بروسلوزیس با روشهای بیوشیمیایی، PCR و سرولوژی در استان کردستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 2 (2011-8)


Brain death and unusual findings in Brain CT Scan: a case report
گزارش یک مورد مرگ مغزی با یافته‌های غیر معمول در سی‌تی اسکن مغز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Seroepidemiologic study of HAV infection in Tehran Province: a population based study
بررسی سرواپیدمیولوژی ویروس هپاتیت A در استان تهران: مطالعه‌ای بر اساس جمعیت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Seroprevalence of leptospirosis in industrial livestock slaughterhouse workers in Khoy City
بررسی آلودگی سرمی سروتیپ‌های مختلف لپتوسپیرا در کارگران کشتارگاه صنعتی دام شهرستان خوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Gerbillid Rodents Fauna (Muridae: Gerbillinae) and detection of reservoir hosts(s) of Zoonotic Cutaneous Leishmaniasis using a Nested-PCR technique in Jask City in Hormozgan Province in 2008
بررسی فون جوندگان (Muridae: Gerbillinae) و تعیین مخازن بیماری لیشمانیوز پوستی با روش Nested-PCR در شهرستان جاسک، استان هرمزگان، 1387
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Removal of Acid Blue 113(AB113) dye from aqueous solution by adsorption onto activated red mud: a kinetic and equilibrium study
حذف رنگ اسید بلو 113 از محیط‌های آبی با استفاده از جذب بر روی گل قرمز فعال شده: مطالعه تعادلی و سینتیکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) prevalence between female and male students of primary schools in Arak City in academic year of 2009-2010
مقایسه شیوع اختلال ADHD(نقص توجه، بیش فعالی - تکانشگری، ترکیبی) در دانش‌آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی ناحیه یک شهرستان اراک در سال تحصیلی 89- 1388
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Expression of recombinant Hc domain of Clostridium botulinum neurotoxin A in E. coli and its purification as a vaccine candidate against botulism
بیان و تخلیص پروتئین نوترکیب انتهای کربوکسیل نوروتوکسین بوتولینوم A در باکتری اشریشیاکلی به عنوان کاندیدای تولید واکسن بوتولیسم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Depo-Provera on depression rate in the women referring to the health center of Babol City
اثر دپوپروورا بر میزان افسردگی در مراجعه‌کنندگان به مراکز بهداشتی شهرستان بابل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of expression pattern of eIF4E gene as a molecular marker in thyroid cancer
مطالعه بیان ژن EIF4E به عنوان مارکر مولکولی در سرطان تیروئید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the effects of gum chewing with those of early initiation of oral feeding and routine regimen on recovery of bowel function in primiparous women after cesarean section
بررسی اثر جویدن آدامس در مقایسه با رژیم مایعات زودرس و رژیم روتین در برگشت حرکات روده‌ای پس از عمل سزارین انتخابی در زنان نخست زا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the relationship between adiponectin and beta-cell function in patients with type II diabetes
بررسی ارتباط بین آدیپونکتین و عملکرد سلول‌های بتا در بیماران مبتلا به دیابت نوع II
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 1 (2011-5)


A survey on relationship between personality characteristics and marital satisfaction
بررسی رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی با رضایتمندی زناشویی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Achieving the goals of integration of medical education and health service delivery systems from the viewpoint of the faculty members of Kermanshah University of Medical Sciences
بررسی میزان دستیابی به اهداف نظام ادغام آموزش پزشکی با ارائه خدمات بهداشتی درمانی از دیدگاه اعضاء هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antibacterial effects of Rosmarinus officinalis on Methicillin -resistant Staphylococcus aureus isolated from patients and foods
اثرات ضد باکتریایی اسانس رزماری بر روی استافیلوکوکوس اورئوس‌های مقاوم به متی‌سیلین جدا شده از بیماران و مواد غذایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the effect of Hoku Point (LI4) acupressure with that of San-Yin-Jiao (SP6) acupressure on labor pain and the length of delivery time in primiparous women
بررسی مقایسه‌ای تأثیر فشار در نقطه هوکو و سانینجیائو بر شدت درد و مدت زایمان در زنان نخست‌‌زای مراجعه‌کننده به بیمارستان ایران ایرانشهر در سال 88-1387
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimization of Loop-Mediated Isothermal Amplification (LAMP) method for detection of herpes simplex virus type 1 and 2
بهینه نمودن تکنیک تکثیر هم دما به واسطه لوپ (LAMP) جهت تشخیص ویروس هرپس سیمپلکس تیپ 1 و 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The diagnostic value of CRP, ESR and white blood cell count in the diagnosis of chorioamnionitis in the mothers with premature rupture of membrane
بررسی ارزش‌های تشخیصی CPR، ESR و شمارش گلبول‌های سفید در تشخیص کوریوآمنیونیت در مادران مراجعه‌کننده با پارگی زودرس پرده‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of efficiency of photochemical and sonochemical processes combined with hydrogen peroxide in removal of Direct Blue 71(DB71) from aqueous solution: A kinetic study
مقایسه کارآیی فرآیندهای فتوشیمیایی و سونوشیمیایی توأم با پراکسید هیدروژن در حذف رنگزای آبی مستقیم 71 از محیط‌های آبی: مطالعه کینتیکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Growth inhibitory and apoptotic effects of carbenoxolone in human leukemia K562 cell Line
اثرات مهار رشدی و آپوپتوزی کاربنوکسولون در رده سلولی K562 لوسمی انسانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Incidence of ventilator- associated pneumonia (VAP) and bacterial resistance pattern in adult patients hospitalised at the intensive care unit of Besat Hospital in Sanandaj
بررسی میزان بروز پنومونی وابسته به ونتیلاتور و الگوی مقاومت باکتریایی آن در بخش مراقبت‌های ویژه بزرگسالان بیمارستان بعثت سنندج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of interleukin-12 p40 subunit gene 3’-untranslated region polymorphism in chronic HCV infection
تأثیر پلی مورفیسم ناحیه غیر کد کننده ژن زیر واحد P40 پروتئین اینترلوکین 12 در عفونت مزمن هپاتیت C
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of the expression of self renewal genes (Tcl1, Tbx3, Dppa4 and Esrrb) in bladder, Liver, colon and prostate cancers
بررسی بیان ژن‌های خودبازسازی Tbx3، Tcl1، Esrrb و Dppa4 در سرطانهای کولون، کبد، پروستات و مثانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 15, Number 4 (2011-3)


A. pullulans (a yeast-like fungus), its importance and applications
اورئوبازیدیوم پولولنس (یک شبه مخمر) ، کاربرد و اهمیت آن (مقاله مروری)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ecological study of Culex pipiens, the dominant species of Culicidae mosquitoes and its control solutions in Yazd province
بررسی اکولوژیک Culex pipiens بعنوان گونه غالب پشه‌ها در شهرستان یزد و روش‌های کنترل آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The study of changes in the serial peak flowmetery test in the workers of car painting workshops in Isfahan
بررسی تغییرات تست سریال پیک فلومتری در کارگران کارگاههای رنگ‌کاری اتومبیل شهر اصفهان در سال 1387
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The study of self-care methodes in control of auditory hallucination among schizophrenic patients
بررسی روش‌های خود مراقبتی در کنترل توهم شنوایی مددجویان اسکیزوفرنیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The short term effects of one-session of whole body vibration training on isokinetic strength of rotator cuff and shoulder proprioception in young healthy subjects
بررسی اثرات کوتاه مدت اعمال یک جلسه ارتعاش کل بدن برقدرت ایزوکینتیک عضلات روتاتور کاف و حس عمقی شانه در نمونه‌های جوان و سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of anxiolytic effects of silymarin extract from Silybum marianum in rats
بررسی اثرات ضد اضطرابی سیلی مارین مشتق از گیاه خار مریم در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of methanolic and n-hexanic extracts of Allium porrum L. on some human coagulation tests in vitro
تأثیر عصاره متانولی و ان- هگزانی تره بر برخی شاخص‌های انعقادی در محیط آزمایشگاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of aerobic exercises on coagulation and fibrinolytic factors in inactive aged men
تأثیر تمرین هوازی بر برخی عوامل انعقادی و فیبرینولیتیک مردان سالمند غیرفعال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative study of doxapram and pethidine in the treatment of shivering following general anesthesia in adult: A double blind clinical trial
مقایسه اثر بخشی دوگزاپرام و پتدین در درمان لرز بعد از بیهوشی عمومی در بالغین:یک کارآزمائی بالینی دو سو کور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of therapeutic and anti-inflammatory effects of topical triamcinolon with placebo in the treatment of paederus dermatitis in guinea pig
بررسی اثر تریامسینولون موضعی بر درماتیت خطی ناشی از پدروس در خوکچه هندی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the effect of intra cerebroventricular administration of CCPA on reduction of tolerance to the analgesic effect of morphine in rat
بررسی تأثیر تجویز داخل بطن مغزی CCPA بر کاهش تحمل به اثرات ضد دردی مرفین در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 15, Number 3 (2010-12)


Prevalence of refractive errors in different ages and gender, in patients examined in optometry clinic of rehabilitation of Shahid Beheshti Medical University in 2008/2009
بررسی میزان شیوع عیوب انکساری در سنین و جنسیت مختلف در بیماران معاینه شده در کلینیک اپتومتری دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سال 1387
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of chemical pollution of groundwater resources in downstream regions of Sanandaj landfill
ارزیابی آلودگی شیمیایی منابع آب زیر زمینی مناطق پایین دست محل دفن زباله شهر سنندج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Time series analysis of the surface electrocardiogram in patients with atrial fibrillation
تحلیل سری‌های زمانی الکتروکاردیوگرام سطحی قلب در بیماری فیبریلاسیون دهلیزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Removal of phosphate from aqueous solutions by Iron Nano Particle Resin Lewatit (FO36)
حذف فسفات از محیط مایی توسط رزین نانو ذرات آهن (لیواتیت FO36)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the effect of external load activation of periarthicular shoulder muscles
بررسی تأثیر اعمال نیروی خارجی بر میزان فعالیت عضلات اطراف شانه حین حرکت push up
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Trends of alterations in disparities of mortality in rural areas of different provinces (Iran, 1993-2008)
شاخص‌های نابرابری در مرگ و میر مناطق روستایی استانهای مختلف کشور روند تغییرات در سالهای 1386 -1372
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of a single dose of gabapentin on the rate of consumption of propofol and remifentanil during total intravenous anesthesia
اثرات تک دوز گاباپنتین بر میزان مصرف پروپوفول و رمیفنتانیل در بیهوشی کامل داخل وریدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Interaction between dopamine D2 and NMDA receptors in the dorsal hippocampus of rats in the elevated plus-maze test of anxiety
برهمکنش رسپتورهای D2 دوپامینی و NMDA در هیپوکامپ پشتی موش صحرایی در تست اضطراب ماز بعلاوه ای شکل مرتفع
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the rate of occupational exposure to wheat flour dust in wheat flour mill factories in Hamedan
بررسی میزان مواجهه شغلی کارگران با غبار آرد در کارخانه‌های آرد استان همدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of beta thalassemia mutations using the single strand conformation polymorphism (SSCP) technique
بررسی جهش‌های ژن بتا گلوبین در بیماران تالاسمی با استفاده از روش PCR-SSCP
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Decrease in glutamate level in cerebral cortex and lumbar region of spinal cord of rat: a potential mechanism for minocycline in attenuating morphine-induced tolerance
کاهش سطح گلوتامات در کورتکس و ناحیه کمری نخاع موش صحرایی: یک مکانیسم احتمالی اثر ماینوسایکلین در کاهش تحمل به اثرات ضددردی مورفین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 15, Number 2 (2010-9)


Acrodermatitis enteropathica with a normal serum zinc level: a case report
گزارش یک مورد آکرودرماتیت انتروپاتیکا با سطح سرمی نرمال روی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficacy of cognitive-behavioral stress management intervention on quality of life and blood pressure in female patients with hypertension
اثر بخشی مداخله مدیریت استرس به شیوه شناختی- رفتاری بر کیفیت زندگی و فشارخون بیماران زن مبتلا به فشارخون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of closed endotracheal suction on incidence of ventilator-associated pneumonia
تأثیر ساکشن بسته ترشحات ریوی بر پنومونی وابسته به ونتیلاتور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Isolation of legionella pneumophila from environment and water system samples and evaluation of immuno-protective efficiency of its whole killed cell in mice model
جداسازی لژیونلا پنوموفیلا از نمونه‌های محیطی و سیستم‌های آب لوله‌کشی و بررسی تأثیر ایمنی‌زایی سلول کامل کشته شده آن در موش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Incidence rate of cerebral venous thrombosis and its related factors in Kermanshah city in 2009-2010
بررسی میزان بروز ترومبوز وریدی مغز و برخی عوامل مرتبط با آن در شهر کرمانشاه در سال 89-88
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Apoptosis induction and S-phase cell cycle arrest by adenosine 5́-triphosphate through its degradation to adenosine in human myeloid leukemia K562 cell line
القاء آپوپتوز و مهار چرخه سلولی در مرحله S در سلول‌های K562 لوسمی میلوئید مزمن انسانی توسط آدنوزین 5́- تری فسفات از طریق تجزیه آن به آدنوزین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Anxiolytic effects of the aqueous extracts of spinach leaves in mice
بررسی اثر ضد اضطرابی عصاره آبی برگ اسفناج در موش سوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Diagnostic value of PD- fat suppression and T2 gradient echo MRI sequences in diagnosis of cruciate ligament and meniscal lesions
ارزش تشخیصی تصویربرداری رزونانس مغناطیسی با سکانسهای پروتون دنسیتی همراه با سرکوب چربی و T2 گرادیان اکو در ضایعات منیسکال و رباط‌های صلیبی زانو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of supplemental oxygen on the incidence and severity of nausea and vomiting in the patients after cesarean surgery under spinal anesthesia
بررسی تأثیر اکسیژن درمانی تکمیلی بر میزان بروز و شدت تهوع و استفراغ بعد از عمل جراحی سزارین به روش بی‌حسی نخاعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of male spinal alignment, while sleeping on side posture on soft, firm and custom made mattresses
بررسی راستای ستون مهره‌ها در مردان، هنگام وضعیت خواب به پهلو بر روی سطوح نرم، سفت و تشک در مقایسه با چیدمان سفارشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Vaccine potential of Rotavirus Outer Capsid Protein (VP4) cloned into the plasmid
پتانسیل واکسنی پروتئین کپسید خارجی (VP4) روتاویروس کلون شده در پلاسمید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 15, Number 1 (2010-6)


Corneal Neovascularization: Review Article
مقاله مروری : نئوواسکولاریزاسیون قرنیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Suicide attempt and related factors in Kurdistan province
اقدام به خودکشی و عوامل مرتبط به آن در استان کردستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Toxoplasmosis infection in the pregnant women in the first half of pregnancy, in Kamyaran in 2008
بررسی وضعیت ابتلا به بیماری توکسوپلاسموزیس در نیمه اول بارداری در مادران باردار شهرستان کامیاران در سال 87
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prediction of likelihood of ground falling in hospitalized old patients in Isfahan by using Morse Fall Scale
پیش بینی احتمال زمین افتادن سالمندان بستری در بیمارستانهای شهر اصفهان؛ کاربرد مقیاس مرس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Atorvastatin with placebo in the treatment of paederus dermatitis
مقایسه اثر آتورواستاتین با دارو نما در درمان درماتیت پدروس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of the quality of life of children and adolescents with type 1 diabetes: Child and Parental views
مقایسه کیفیت زندگی کودکان و نوجوانان مبتلا به دیابت از دیدگاه خود و والدینشان با گروه سالم در شهرکرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of dietary and physical activity patterns among obese children and adolescents with or without metabolic syndrome
مقایسه الگوی تغذیه و فعالیت جسمانی بین کودکان و نوجوانان چاق مبتلا و غیر مبتلا به سندرم متابولیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Norovirus detection and genotyping in adult patients with acute gastroenteritis in Tehran
شناسایی و تعیین ژنو گروه نوروویروس در بیماران بزرگسال با موارد حاد گاستروانتریت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Stages of change of inter-dental cleaning behavior based on trans-theoretical model among pre-university students in Yazd, Iran
مراحل رفتار تمیز کردن بین دندان بر اساس الگوی فرانظریه‌ای در دانش‌آموزان مقطع پیش دانشگاهی شهر یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Role of melatonin receptors in spatial learning of rats exposed to continuous light
نقش گیرنده‌های ملاتونین در یادگیری فضائی موش‌های صحرائی تیمار شده با روشنائی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A comparison of serum CRP levels measured by a highly sensitive method in healthy subjects and asthmatic patients
بررسی و مقایسه سطح سرمی CRP با روش بسیار حساس در افراد سالم و بیماران مبتلا به آسم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 4 (2010-3)


Assessment of the level of test anxiety in the students of the Kurdistan University of Medical Sciences & its related factors
بررسی و مقایسه سطح اضطراب امتحان دانشجویان دانشکده‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کردستان و ارتباط آن با برخی مشخصات دموگرافیک در سال تحصیلی 87-1386
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the effectiveness of time program (marriage enrichment) on marital satisfaction in married student couples
بررسی اثر بخشی طرح تایم (غنی سازی ازدواج) بر رضایت زناشویی زوج‌های دانشجو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Environmental Impacts produced by Compost Plant in Sanandaj
ارزیابی اثرات زیست محیطی احداث کارخانه کمپوست سنندج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of A2143G, A2142G and A2142C mutations in producing Helicobacter pylori strains resistance to clarithromycin in Charmahal and Bakhtiari Province
ارزیابی شیوع جهش‌های A2143G، A2142G و A2142C در ایجاد مقاومت به کلاریترومایسین در سویه‌های هلیکوباکتر پیلوری جدا شده از استان چهارمحال و بختیاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Role of BRCA1 gene mutations in sporadic cases of breast cancer in Kermanshah
بررسی نقش جهش‌های ژن BRCA1 در سرطان پستان تک‌گیر در شهر کرمانشاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Knowledge and Use of Emergency contraception Among Married women in Snandaj in 2008
میزان دانش و بکارگیری روش پیشگیری اورژانسی از بارداری در زنان متأهل شهر سنندج در سال 87-1386
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the factors influencing marital satisfaction in the students of Islamic Azad Uiversity in Sanandaj
بررسی عوامل مؤثر در رضامندی زناشویی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of genetic diversity of M.tuberculosis strains isolated by MIRU-VNTR technique in Masih Daneshvari Hospital, Tehran
بررسی تنوع ژنتیکی سویه‌های مایکوباکتریوم توبرکلوزیس جدا شده از بیمارستان مسیح دانشوری تهران با استفاده از تکنیک MIRU –VNTR
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Strength Exercise Program of Anterior Muscles on Body composition and Serum Lipids
اثر تمرین مقاومتی عضلات میان تنه بر تغییرات ترکیب بدن و لیپیدهای سرم دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Transdermal fentanyl versus intra venous morphine in postthoracotomy pain management
مقایسه فنتانیل جلدی با مورفین وریدی برای کنترل درد بعد از جراحی قفسه سینه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification of the mutations related to resistance of mycobacterium tuberculosis to isoniazid by use of PCR-RFLP in TB patients
شناسایی موتاسیونهای مرتبط با مقاومت به ایزونیازید در مایکوباکتریوم توبرکلو‌زیس بیماران مسلول با استفاده از روش PCR-RFLP و MAS PCR
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 3 (2009-12)


Pulmonary edema following cesarean section under spinal anesthesia: a case report
ادم پولمونر به دنبال عمل جراحی سزارین تحت بی‌حسی اسپاینال، گزارش مورد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Contamination rate of operating room boots in the operating theater of Twohid hospital, sanandaj, Iran, in September 2005
بررسی آلودگی کفش‌های محیط‌های استریل و نیمه استریل اتاق عمل بیمارستان توحید سنندج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of group play therapy on depression in children with cancer
بررسی تأثیر بازی‌درمانی گروهی بر میزان افسردگی کودکان مبتلا به سرطان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of adenosine deaminase serum level in COPD patients and healthy subjects
بررسی سطح سرمی آنزیم آدنوزین دآمیناز (ADA) در بیماران مبتلا به بیماری انسدادی مزمن ریه (COPD) و افراد سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of hearing loss and otolaryngeal disorders in beta thalassemic patients treated with desferrioxamine
ارزیابی اختلالات شنوایی و گوشی، حنجره‌ای در بیماران مبتلا به تالاسمی تحت درمان با دفروکسامین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the methods of placental removal during cesarean section and their postpartum complications
بررسی روش خروج جفت در سزارین و عوارض بعد زایمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of gray scale sonography and Doppler sonography findings in patients with renal transplant rejection
بررسی یافته‌های سونوگرافی ساده و داپلر رنگی در مبتلایان به رد پیوند کلیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the expression of Survivin-2α splice variant as a molecular marker in thyroid cancer
بررسی بیان واریانت پیرایشی Survivin-2α به عنوان مارکر مولکولی در تومورهای تیروئیدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the incidence rate of menstrual disorders in 17 and 18 year old high school female students in Sanandaj city in 2005
بررسی میزان شیوع اختلالات قاعدگی در دختران دانش‌آموز دبیرستانی 17 و 18 ساله شهر سنندج در سال 85-84
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the effect of progesterone on prevention of preterm delivery and its complications
بررسی اثر شیاف پروژسترون در جلوگیری از زایمان زودرس و عوارض آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of functional recovery of contusive spinal cord injury by administration of (-)-Deprenyl in rats
بررسی بهبودی عملکردی ناشی از دپرنیل در ضایعه نخاعی کنتوزیون در رت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 2 (2009-9)


Evaluation of malnutrition prevalence and its related factors in primary school students in Kurdistan Province
بررسی میزان سوء تغذیه و عوامل مرتبط آن در دانش‌آموزان ابتدائی استان کردستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Intravenous ephedrine's Effect on shortening the onset time of muscle relaxation of induced by atracurium
بررسی تأثیر افدرین داخل وریدی بر کوتاه شدن زمان شروع شلی عضلانی ناشی از آتراکوریوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Postpartum depression and its relation to baby gender and unplanned pregnancy
بررسی افسردگی بعد از زایمان و ارتباط آن با ناخواسته بودن بارداری و جنس نوزاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of anti-H.pylori therapeutic responses in two groups of patients with and without cagA Ab
مقایسه پاسخ به درمان ضد هلیکوباکتر پیلوری در دو گروه بیماران واجد cagA Ab و فاقد آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Comparison of the Clinical and Para-clinical Findings of Antrachotic Bronchitis Patients with Smoke Induced COPD Patients
مقایسه تظاهرات بالینی و پاراکلینیکی بیماران مبتلا به برونشیت آنتراکوتیک با بیماران مبتلا به COPD ناشی از دود سیگار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the effect of Fluoxetine and Imipramine on fasting blood sugar of patients with major depressive disorders, four and eight weeks after treatment
مقایسه درمان4 و 8 هفته‌ای فلئوکستین و ایمی پرامین روی قند خون ناشتا در بیماران افسردگی اساسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the pre-emptive effect of Acetaminophen codeine on the pain after liver biopsy
بررسی تأثیر درمان پیشگیرانه استامینوفن کدئین بر درد بعد از بیوپسی کبد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of radiation leakage of microwave oven on rat's serum testosterone
بررسی تأثیر امواج نشتی از اجاق میکروویو بر میزان تستوسترون سرم رات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative efficacy of deferrioxamin and combination of deferiprone and deferrioxamine on echocardiographic indices in beta thalassemic patients
مقایسه اثر دفروکسامین با ترکیب دفروکسامین و دفریپرون بر اندکس‌های اکوکاردیوگرافیک بیماران مبتلا به بتا تالاسمی ماژور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification of the specific antigen of hydatid cyst using western blotting method for diagnostic purposes
شناسایی آنتی ژن اختصاصی کیست هیداتیک توسط روش وسترن بلاتینگ به منظور کاربرد تشخیصی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of oral vanadyl sulphate on ultrastructure of pancreatic islets beta cells in streptozotocin-induced diabetic rats
بررسی اثر وانادیل سولفات خوراکی بر فراساختار سلولهای بتای پانکراس موشهای صحرایی دیابتی شده توسط استرپتوزوتوسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 1 (2009-6)


Investigation of the association between worry, problem solving styles, and suicidal thoughts (without depression) in non clinical population
بررسی رابطه بین نگرانی مرضی، شیوه‌های حل مسأله و افکار خودکشی در نمونه غیر بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of Selenium on changes in sperm antioxidant capacity in old and adult rats
بررسی تأثیر سلنیوم بر تغییرات ظرفیت آنتی اکسیدانی اسپرم موش‌های مسن و بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of the role of nitric oxide component of Falcaria vulgaris extract in coronary vasodilatation in the isolated rat heart
بررسی نقش نیتریک اکساید در گشادی عروق کرونر حاصل از عصاره پاغازه (Falcaria vulgaris) در قلب مجزای موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of amygdala cholinergic system on modulation of anxiety behaviors of rats by use of Elevated Plus Maze test
اثرات سیستم کولینرژیک آمیگدال در کنترل میزان اضطراب رتها در تست ماز بعلاوه‌ای شکل مرتفع
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of the effect of lemon peel essential oil on blood lipid levels and differential leukocyte count
بررسی تأثیر اسانس روغنی پوست لیمو ترش بر میزان چربی‌های خون و شمارش افتراقی لکوسیت‌های خون در موش‌های رت نر بالغ نژاد ویستار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of magnesium sulfate on cardiac arrhythmias after open heart surgery
بررسی اثر تجویز سولفات منیزیم در کاهش آریتمی قلبی بعد از عمل جراحی قلب باز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The evaluation of the effect of maternal blood lead concentration on the incidence of delivery of low birth weight neonates
بررسی ارتباط سطح خونی سرب مادران با تولد نوزادان کم وزن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of sedative effects of propofol-ketamine with propofol during retrobulbar nerve block in cataract surgery
مقایسه اثرات آرام بخشی پروپوفول-کتامین با پروپوفول هنگام انجام بلوک رتروبولبار در جراحی کاتاراکت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

ََComparative efficacy of two breath training methods and lower extremity aerobic exercise on amount of respiratory ventilation and quality of life of patients with chronic bronchitis
بررسی مقایسه‌ای تأثیر دو روش تمرینات تنفسی و ورزش هوازی اندام‌های تحتانی بر نسبت FEV1/FVC و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به برونشیت مزمن مراجعه‌کننده به مراکز درمانی توحید و بعثت شهرستان سنندج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Induction of differentiation of bone marrow mesenchymal stem cells of rat into hepatocyte and study of their biochemical factors
القای تمایز سلول‌های بنیادی مغز استخوان موش صحرایی به سمت سلول‌های کبدی و بررسی فاکتورهای بیوشیمیایی آنها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiology of Helicobacter pylori infection in Kurdistan Province, 2006
اپیدمیولوژی عفونت با هلیکوباکتر پیلوری در مردم استان کردستان در سال 1385
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 4 (2009-3)


A preliminary analysis of the 12 transsexual patients with regards to their adaptation in means of role and gender identity after a sexual reassignment surgery
بررسی میزان تطابق نقش و هویت جنسی 12 بیمار ترنس سکسوال با جنسیت جدیدشان پس ازعمل جراحی تغییر جنسیت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence and Molecular Characterization of Rotaviruses from Children with Acute Diarrhea in Tabriz
بررسی شیوع و ژنوتایپینگ روتاویروس در کودکان مبتلا به اسهال حاد در تبریز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Bovine Casein hyrolysis using green Ficus carica extract
تأثیر عصاره انجیر نارس بر هیدرولیز کازئین شیر گاو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

HeLa-cell adherence patterns of Shiga toxin- producing Escherichia coli (STEC) serotypes isolated from faecal samples
بررسی الگوی چسبندگی سروتیپ‌های اشریشیاکلی تولیدکننده شیگا توکسین (STEC) به سلولهای HeLa
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of the role of leukocytosis and increased erythrocytes sedimentation rate as effective factors in ischemic stroke prognosis
بررسی نقش لکوسیتوزیس و سرعت سدیمانتاسیون بالا بعنوان عوامل پروگنوستیک در سکته‌های مغزی ایسکمیک حاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of thyroid dysfunction in patients with ß- thalassemia major
بررسی اختلال عملکرد تیروئید در بیماران مبتلا به بتا تالاسمی ماژور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The study of analgesic effect of hydroalcoholic extract of Artemisia herba alba in acute and chronic models of pain in male rats
بررسی اثر ضد دردی عصاره هیدرو الکلی درمنه در موش صحرایی نر در دو مدل درد حاد و مزمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of saffron extract on electrophoretic pattern of serum proteins in the male mice
بررسی تأثیر عصاره زعفران بر الگوی الکتروفورتیک اجزای پروتئینی سرم در موشهای سوری نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of chronic L-Carnitne supplementation on plasma glucose and lactate during exercise
اثر مکمل سازی طولانی مدت ال- کارنیتین بر گلوکز و لاکتات پلاسما هنگام فعالیت ورزشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Remifentanil versus propofol on pain and hemodynamic in patients under phacoemulsification with topical anesthesia
مقایسه اثر رمی فنتانیل و پروپوفول بر درد و همودینامیک در بیماران تحت جراحی کاتاراکت به روش فیکوامولسیفیکاسیون با بی حسی موضعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of efficacy of hand washing with Betadin and Sterillium on bacterial colony count in intensive care unit personnel
مقایسه تأثیر ضد عفونی دست با استریلیوم و بتادین بر شمارش کلنی باکتری‌های دست پرسنل بخش‌های مراقبت ویژه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 3 (2008-12)


A case report of hydatid cyst of brain
گزارش یک مورد کیست هیداتید مغزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of clonality among high level gentamicin resistant E. faecalis and E. faecium isolated from sewage treatment plants in Tehran
بررسی کلونالیتی سویه‌های انتروکوکوس فکالیس و انتروکوکوس فیسیوم مقاوم به مقادیر بالای جنتا مایسین جداشده از فاضلابهای شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Inhibitory effects of probiotics on H. pylori by co-culture method
بررسی آثار مهارکنندگی پروبیوتیک‌ها بر هلیکوباکترپیلوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of genetic pattern of mycobactrium TB isolated from Iranian and Afghan TB patients by means of VNTR typing
بررسی الگوی ژنتیکی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس جدا شده از بیماران مبتلا به سل ایرانی و افغانی: با استفاده از روش تایپینگ VNTR
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of the genetic origin of shiga toxin in enterohemorrhagic Escherichia coli
بررسی منشاء ژنتیک شیگاتوکسین در اشریشیا کلی انتروهموراژیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of mental health status and its related factors among medical and non medical staff in the hospitals of Sanandaj city in 1385
بررسی وضعیت سلامت روان و عوامل مرتبط با آن در میان کارکنان درمانی و غیر‌درمانی بیمارستانهای شهر سنندج در سال 85
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of three enrichment broths and six plating media for isolation and detection of salmonella in food stuffs
ارزیابی سه محیط غنی کننده و شش محیط انتخابی جامد برای جداسازی و تشخیص سالمونلا از مواد غذایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of babA2 genotype frequency in H. Pylori and its relationship with digestive tract diseases in patients in Isfahan’s Alzahra Hospital
بررسی فراوانی ژنوتیپ 2babA در هلیکوباکترپیلوری و ارتباط آن با بیماریهای دستگاه گوارش در بیماران مراجعه‌کننده به بیمارستان الزهراء اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of in vivo leishmanicidal effect of Artemisia spp. native to Khorasan Razavi province
بررسی میزان لیشمانیاکشی گونه‌های آرتمیزیای بومی استان خراسان رضوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the rate of enteric colonization with vancomycin-resistant enterococci in medical wards with surgical wards of Namazi Hospital in Shiraz.
کلونیزاسیون روده‌ای انتروکوک مقاوم به وانکومایسین در بخش‌های داخلی در مقایسه با بخش‌های جراحی در بیمارستان نمازی شیراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of oral castor oil on labor pain in post term pregnancy
بررسی اثر روغن کرچک خوراکی بر شروع درد زایمان در حاملگی طول کشیده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 2 (2008-9)


Case Report: Agenesis of Corpus Callousum
گزارش یک مورد نادر آژنزی کورپوس کالوزوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Granular ferric hydroxide (GFH) as an adsorbent for removal of arsenate and arsenite from drinking water
گرانول هیدروکسید آهن (GFH) جاذبی برای حذف آرسنات و آرسنیت از آب آشامیدنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of ischemia tolerance in the rabbit heart isolated before maturation
بررسی الگوی تحمل ایسکمی در سنین مختلف قبل از بلوغ در قلب مجزا شده خرگوش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the relationship between domestic violence in pregnancy and postnatal depression
بررسی رابطه خشونت در بارداری با افسردگی پس از زایمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence and Symptoms of Idiopathic Hypercalciuria in Primary School students in Sanandaj
بررسی هیپرکلسیوری و علائم همراه آن در دانش‌آموزان دبستانی شهر سنندج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Permethrin on sexual behaviour and plasma concentrations of pituitary-gonadal hormones in adult male NMRI mice
بررسی اثرات حشره کش پرمترین ((permethrin بر روی هورمونها و رفتارهای جنسی موشهای سوری نر بالغ نژاد NMRI
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The frequency of Toxoplasma and Cytomegalovirus infections in HIV-positive patients in HIV/AIDS counseling and care center in Kurdistan in 1385
بررسی فراوانی آلودگی به سایتومگالوویروس و توکسوپلاسموزیس در بیماران HIV مثبت مراجعه‌کننده به مرکز بیماریهای مقاربتی و ایدز سنندج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of aqueous extracts of Melissa Officinalis on withdrawal syndrome in rats
بررسی‌ اثر عصاره‌ آبی سر شاخه‌های باد رنجبویه بر علائم ناشی از قطع مرفین در موش سوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of substance abuse in medical students of Kurdistan University
شیوع مصرف مواد در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of addition of intravenous nitroglycerin to lidocaine for improvement of quality of intravenous regional anesthesia
تأثیر افزودن نیتروگلیسیرین داخل وریدی به لیدوکایین در بهبود کیفیت بیحسی منطقه‌ای داخل وریدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cardiovascular complications of thalassemia major and thalassemia intermedia
بررسی درگیریهای قلبی در بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور و تالاسمی اینترمدیا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 1 (2008-6)


Use of reverse osmosis for removal of chromium from electroplating industrial sewages
استفاده از فن آوری اسمز معکوس (RO) جهت حذف کروم از پساب صنایع آبکاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of the effect of bubble blowing on the pain intensity due to IV catheters in children
بررسی تأثیر حباب سازی بر شدت درد رگ گیری کودکان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Callus distraction by a distractor device for lengthening of short bones of hand and foot
وسیله کشنده کال استخوانی برای طویل کردن استخوانهای کوتاه دست و پا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the effect of breath training and lower extremity aerobic exercise on pulmonary ventilation and maximal oxygen consumption of the patients with chronic obstructive pulmonary disease
مقایسه تأثیر دو روش تمرینات تنفسی و ورزش هوازی اندام‌های تحتانی بر وضعیت تهویه ریوی و حداکثر حجم اکسیژن مصرفی مبتلایان به بیماریهای مزمن انسدادی ریه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Detection of -thalassemia mutations in Kurd patients of Kurdistan and West Azerbaijan provinces
بررسی جهش‌های بتا تالاسمی در بیماران کرد استان کردستان وآذربایجان غربی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of the amount of aflatoxin in milk samples delivered to Sanandaj pasteurized Milk Corporation
بررسی میزان آفلاتوکسین M1 در شیر خام تحویلی به کارخانه شیر پاستوریزه سنندج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Isolation and primary culture of rat thymic epithelial cells using actinidin enzyme of kiwi fruit
جدا سازی و کشت اولیه سلول‌های اپی‌تلیال تیموس رت با استفاده از آنزیم اکتینیدین میوه کیوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the effect of fennel essence and gripe water syrup in infantile colic
مقایسه تأثیر عصاره رازیانه و شربت گریپ واتر بر کولیک شیرخواران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of the effect of addition of propofol to remifentanil on seizure duration, homodynamic change and recovery from anesthesia
بررسی تأثیر افزودن رمی فنتانیل به پروپوفل در القاء بیهوشی در الکترو شوک درمانی (ECT) به روی طول مدت تشنج، تغییرات همودینامیک و زمان ریکاوری از بیهوشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of gabapentin on opioid withdrawal symptoms in opium dependent patients
گاباپنتین و علائم ترک در درمان بیماران وابسته به مواد مخدر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of capability of fetal and adult neural stem cells to differentiate into endothelial cells
بررسی توانائی تمایز سلولهای بنیادین عصبی مغز موش بالغ در مقایسه با جنین موش به سلولهای اندوتلیال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 4 (2008-3)


Report of the frequency of normal renal vascular variants in 62 patients by use of abdominal CT angiography
گزارش فراوانی تعداد شریان‌ها و وریدهای کلیه در 62 نفر (124 کلیه) با سی تی آنژیوگرافی آئورت شکمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of serum zinc level in the middle school students of Sanandaj and its relation with gender, body mass index and educational status
بررسی سطح سرمی روی در دانش‌آموزان دوره راهنمائی شهر سنندج و ارتباط آن با شاخص توده بدنی و وضعیت تحصیلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the effect of ketamine as oral premedication on quality of pediatric anesthesia
بررسی تأثیر کتامین خوراکی به عنوان پره مدیکاسیون بر کیفیت بیهوشی اطفال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of mental health status and its related factors among high school teachers in cities of Sanandaj and Bijar
بررسی وضعیت سلامت روان و عوامل مرتبط با آن در میان دبیران دبیرستانهای شهرهای سنندج و بیجار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of prevalence of hepatitis C and its relationship with impaired glucose tolerance and diabetes mellitus in beta-thalassemic patients
بررسی شیوع هپاتیت C و ارتباط آن با اختلال تحمل گلوکز و دیابت قندی در بیماران مبتلا به بتا تالاسمی ماژور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prognostic value of serum T-lymphocyte cytokines for prediction of early acute rejection of renal transplants
ارزش پیشگویی سیتوکین‌های وابسته به لمفوسیت‌های T در رد حاد کلیه پیوندی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of sputum induction and bronchoalveolar lavage methods in diagnosis of pulmonary TB in patients with negative smear or without spontaneous sputum
مقایسه ارزش تشخیصی روش القای خلط و برونکوسکوپی در تشخیص سل در افراد مشکوک به سل بدون خلط و خلط منفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the effects of streptomycin and ofloxacin antibiotics on leydig cell apoptosis in rat
بررسی اثرات آنتی‌بیوتیک‌های استرپتومایسین و اُفلوکساسین بر آپوپتوزیس سلولهای لیدیک در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Randomized control trial on the effect of pethidine versus tramadol on labour pain relief, labour duration, infants` apgar score and maternal complications in primiparous women
مقایسه اثر پتیدین و ترامادول بر کاهش درد، طول مدت زایمان، آپگار نوزاد و عوارض مادری آنها در زنان اول زا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of palm seed alcoholic extract on the blood glucose and lipids concentration in male diabetic rats
بررسی اثرات عصاره الکلی هسته خرما بر غلظت گلوکز و چربی خون در موشهای صحرایی دیابتی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the effects of propofol versus thiopental induced anesthesia on postoperative nausea and vomiting
بررسی مقایسه‌ای تأثیر القاء بیهوشی با پروپوفول و تیوپنتال سدیم بر روی میزان تهوع و استفراغ بعد از عمل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 3 (2007-12)


Report of a case of Biphenotypic Acute Leukemia according to EGIL criteria
گزارش یک مورد لوسمی حاد دو فنوتیپی (BAL) بر اساس معیارهای EGIL
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

A report of ulcerative colitis in a patient with Berger’s disease
گزارش یک موردکولیت اولسروز در بیمار مبتلا به بیماری برگر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the effects of conventional and PBL teaching methods on nursing students’ skills in administrating medication to children in Sanandaj
بررسی تأثیر دو روش آموزش متداول و یادگیری بر اساس حل مسأله بر میزان مهارت دارو دادن در دانشجویان پرستاری کودکان دانشکده پرستاری مامایی کردستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Lumbar MRI findings as to discal herniation and its clinical manifestations & demographic characteristics of the patients in Kurdistan MRI center, 2006
بررسی یافته‌های ام.آر.آی کمری از نظر فتق بین مهره‌ای، خصوصیات دموگرافیک و علایم بالینی مراجعین به مرکز ام.آر.آی کردستان در 6 ماهه اول سال 1385
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Insomnia in Medical Students of Kurdistan University
بررسی بی‌خوابی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی‌کردستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The stereological analysis (3-d) of electromagnetic field effects on kidney tissue in male rats
مطالعه استریولوژی (3-D) بافت کلیه در موش صحرایی نر به دنبال تأثیر میدان الکترومغناطیسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Comparative study of vitamin B6 versus placebo in premenstrual syndrome
بررسی تأثیر ویتامین B6بر کاهش علائم سندرم قبل از قاعدگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Epidemiologic study of Smoking among population of 15 to 64 years old in Kurdistan province (2005)
مطالعه اپیدمیولوژیک مصرف سیگار در جمعیت 15 تا 64 ساله استان کردستان در سال 1384
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Effects of sodium fluoride on induction of cardiocyte degenerative changes in adult rats
بررسی اثرات سدیم فلوراید بر روی القاء تغییرات تخریبی سلولهای قلبی در موش صحرایی بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Study of the bone produced from canine mesenchymal stem cell differentiation
بررسی ساختار استخوان حاصل از تمایز آزمایشگاهی سلول‌های بنیادی مزانشیمی تهیه شده از مغز استخوان سگ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of the activities of erythrocyte super-oxide dismutase, gluthathion peroxidase and catalase in smoker and non-smoker men working in Kurdistan University of Medical Sciences
بررسی فعالیت آنزیمهای سوپر اکسید دیسموتاز، گلوتاتیون پراکسیداز و کاتالاز اریتروسیتی در مردان سیگاری و غیر سیگاری شاغل در دانشگاه علوم پزشکی کردستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Volume 12, Number 2 (2007-9)


Two cases of disseminated TB due to BCG vaccination and review of the related articles
گزارش دو مورد سل منتشر ناشی از واکسن ب.ث.ژ در کرمانشاه و مروری بر مقالات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Purification of Kunitz soybean trypsin inhibitor using affinity chromathography
خالص سازی پروتئین مهارکننده تریپسین نوع کونیتز از دانه سویا با
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Mechanism of CEA release from the malignant cells of colorectal carcinoma
شناسایی مکانیزم آزادسازی کارسینوآمبریونیک آنتی ژن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Effect of Isotonic and Isometric Exercise Box on muscular Cramping pain During Hemodialysis
بررسی تأثیر بسته ورزشی ایزوتونیک ایزومتریک بر کرامپ عضلانی در بیماران همودیالیز
| [Abstract-EN] | [XML] |

Effects of sensuous stimulation on anxiety in the patients hospitalized in coronary care unit
بررسی تأثیر تحریکات حسی بر اضطراب بیماران بستری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Study of the efficiency of electrolysis process in phosphorus removal from the wastewater effluent of treatment plants
بررسی کارایی روش الکترولیز در حذف فسفر از پساب تصفیه خانه‌های فاضلاب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Effects of aqueous extract of fruit of Foeniculum vulgar on neurogenic and inflamatory pain in mice
بررسی اثر عصاره آبی میوه گیاه رازیانه (oeniculum vulgare) بر تعدیل درد نوروژنیک و درد التهابی در موش سوری در مدل ارزیابی درد فرمالین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Randomized control trial investigation of the effect of high-dose versus low-dose oxytocin regimens in induction of labour
مقایسه اثر اکسی توسین با دوزهای درمانی کم و زیاد در اینداکشن زایمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Spasmolytic effect of Cuscuta pentagona fruit aqueous extract on rat ileum
اثرات in vivo و in vitro عصاره آبی میوه سس (Cuscuta pentagona) بر فعالیت حرکتی ایلئوم موش صحرایی و مکانیسم احتمالی آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Survey of normal indices of pulmonary function test by use of spirometry in the people of Kurdistan province
بررسی شاخصهای نرمال تست عملکرد ریوی (اسپیرومتری)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Volume 12, Number 1 (2007-6)


Report of a case of Papillary cystic solid tumor of pancreas
گزارش یک مورد پاپیلری سیستیک سولید تومور پانکراس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Right lung middle lobe syndrome as the initial and sole clinical manifestation of Hodgkin’s disease
بیماری هوچکین با تظاهر سندرم لوب میانی ریه راست
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of laparoscopic electrocautery of ovaries on ovarian response and fertility in poor response PCOS patients
اثر کوتریزاسیون تخمدان با لاپاراسکوپ در خانمهای مبتلا به سندرم تخمدان پلی‌کیستیک مقاوم به کلومیفن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of frequency and outcome of PCNL operations in Kurdistan province
بررسی فراوانی موارد و نتایج سنگ شکنی از طریق پوست (PCNL) انجام شده در استان کردستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of a 6 month treatment course of male healthy rats by chlorpropamide and glibenclamide on vascular tone of aorta
بررسی اثرات عروقی تجویز شش ماهه کلرپروپامید و گلی بن کلامید بر فعالیت انقباضی آئورت سینه‌ای موش صحرایی نر سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of L-arginine on percentege of healing in burns in rats
بررسی اثرات ال- آرژنین بر درصد بهبود زخم سوختگی درجه دو در موش بزرگ آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiological survey of gestational trophoblastic disease in Besat Hospital in Sanandaj from 1373 to 1382
بررسی اپیدمیولوژیک بیماریهای تروفوبلاستیک حاملگی در بیماران مراجعه‌کننده به بیمارستان بعثت سنندج از سال 73 الی 82
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of calcium and vitamin D intake on maternal and neonatal anthropometric parameters
تأثیر دریافت کلسیم و ویتامین D بر شاخص‌های انتروپومتریک مادر و نوزاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of problem solving skill training on social anxiety in unsupervised adolescents living in boarding houses of Kurdistan welfare office
بررسی تأثیر مهارت حل مسأله بر اضطراب اجتماعی نوجوانان فاقد سرپرستی مؤثر مقیم مراکز شبانه روزی تحت پوشش سازمان بهزیستی استان کردستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The immunomedulatory effect of Ganoderma Lucidum polysachharide extract on BALB/c peritoneal macrophage function
بررسی تأثیر ایمنومدولاتوری غلظت‌های مختلف عصاره پلی ساکاریدی قارچ گانودرما لوسیدوم بر عملکرد ماکروفاژهای صفاقی موش BALB/c
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of interventional measures for cessation of smoking on FEV1 rate of the patients with COPD in medical health centers of sanandaj city in 1384
تأثیر مداخلات ترک سیگار بر میزان FEV1 افراد سیگاری مبتلا به بیماریهای مزمن انسدادی ریه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 4 (2007-3)


Trilateral Retinoblastoma with Suprasellar involvement: A Case Report
بروز تری‌لترال رتینوبلاستوما با درگیری سوپراسلار: یک گزارش موردی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Huge Non- parasitic Splenic Cyst: A Case Report
کیست غیر انگلی غول‌آسای طحال: یک گزارش موردی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of isolation and determination of antibiotic resistance, plasmid profiles, protein bands and phenotypic virulence of Shigella flexneri strains
بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی، تعیین الگوی پلاسمیدی، پروتئینی و فنوتیپ تهاجمی در بین شیگلا فلکسنری‌
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Development of a mathematical model for myoelectric activity of small intestine to reach a better understanding of the pathophysiology of Irritable bowel syndrome (I.B.S.)
مدل سازی ریاضی فعالیت میوالکتریک روده باریک به منظور شناخت بهتر پاتوفیزیولوژی سندرم روده تحریک پذیر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of impaired glucose tolerance test in patients with polycystic ovarian syndrome
بررسی ارتباط سندرم تخمدان پلی‌کیستیک و عدم تحمل گلوکز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiologic survey of positive HIV, HCV, HBV tests among patients admitted for cardiac surgery and invasive procedures, In Emam Ali Hospital, in Kermanshah
بررسی اپیدمیولوژیک موارد مثبتHIV, HBV, HCV در بیماران مورد جراحی و اقدامات تهاجمی قلبی در بیمارستان امام علی (ع) کرمانشاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of prevalence, outcome and factors related to domestic physical violence in pregnant women referring to delivery departments of Sanandaj hospitals
بررسی شیوع، پیامدها و عوامل مرتبط با خشونت فیزیکی خانگی در زنان باردار مراجعه‌کننده به بخش زایمان بیمارستانهای شهر سنندج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of type A personality in hypertensive patients referring to educational and treatment center of outpatient clinics of Sina and Shahid Madani in Tabriz
بررسی تیپ شخصیتی A در بیماران دارای افزایش فشار خون مراجعه‌کننده به کلینیک مرکز آموزشی درمانی سینا و شهید مدنی تبریز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of epidemilogic status and incidence rates of cancers in the patients above 15 years old in Kurdistan province
بررسی وضعیت اپیدمیولوژیک و میزان بروز سرطانها در افراد بالای 15 سال استان کردستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of efficacy of simvastatin on ischemic injury of brain in an embolic model of stroke
بررسی اثر سیمواستاتین بر آسیب ایسکمی مغزی در مدل ترومبوآمبولیک سکته مغزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of correlation of 4 hour and 24 hour urine protein in pregnant women with hypertensive disorders
بررسی همبستگی پروتئین 4 ساعته و 24 ساعته ادرار در زنان حامله با تشخیص اختلالات هیپرتانسیو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 3 (2006-12)


Report of a patient with brucellosis presenting with pusy discharge from right buttock
معرفی یک بیمار مبتلا به بروسلوزیس از بیمارستان توحید سنندج آقای 47 ساله با ترشحات چرکی از ناحیه باتوک راست
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Report of an unusual case of perineal burn leading to anal sphincter dysfunction with fecal incontinence due to formation of an annular scar around anus
اختلال عملکرد اسفنکتر مقعدی با بی‌اختیاری مدفوع ناشی از اسکار حلقوی سوختگی اطراف مقعد، گزارش موردی عارضه غیرمعمول سوختگی پرینه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Vitamin D status in pregnant women and their newborns
وضعیت ویتامین D در زنان باردار و نوزادان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of folic acid on plasma zinc concentration
بررسی اثر فولیک اسید بر غلظت سطح روی پلاسما در موش صحرایی ماده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Role of wheat enrichment with zinc compounds in changes of zinc blood level in general population
نقش غنی سازی گندم با ترکیبات روی در تغییرات سطح خونی روی جامعه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Survey of Sanandaj medical society member`s attitudes and extent of their knowledge about herbal drugs and their prescription in 2001
بررسی نگرش و میزان آگاهی جامعه پزشکی شهر سنندج در مورد داروهای گیاهی و تجویز آنها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of breath training on arterial O2 sat and respiratory rhythms in patients with chronic obstructive pulmonary diseases
بررسی تأثیر تمرینات تنفسی بر میزان اشباع اکسیژن خون شریانی و الگوی تنفسی در بیماران مبتلا به بیماریهای مزمن انسدادی ریه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of the nutritional regimen of the female students in Kurdistan University of medical sciences regarding energy, macronutrients and micronutrients intake in the second half of 1384
بررسی رژیم غذایی دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی کردستان از نظر میزان دریافت انرژی؛ ماکرونوترینتها و ریز مغذیها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Opioid requirement after elective leg surgery (ORIF) under general anesthesia, for smoker and non smoker men
بررسی میزان نیاز به مخدر پس از جراحی الکتیو ساق پا (ORIF) تحت بیهوشی عمومی در مردان سیگاری و غیرسیگاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Zinc on brain GABAergic system Activity in animal model of seizure induced in Rat
بررسی اثر روی بر میزان فعالیت سیستم گاباارژیک مغز موشهای صحرایی مبتلا به صرع
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Electromagnetic Field Effects On rat`s Cerebellar Ultrastructure
اثرات میدان الکترومغناطیس بر فرا ساختار مخچه رت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 2 (2006-9)


The study of the effect of naltrexone on reduction of severity of obsessive-compulsive disorder (OCD)
بررسی تأثیر نالترکسون بر کاهش علایم اختلال وسواسی ـ جبری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Zinc status in β-thalassemic adolescents and its association with low bone mass density
وضعیت روی و ارتباط آن با تراکم استخوانی در بیماران 20-10 ساله تالاسمی ماژور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of osteoporosis, osteopenia and their related factors in post-menopausal women referring to Kurdistan densitometry center
شیوع پوکی استخوان و عوامل مرتبط با آن در زنان یائسه مراجعه‌کننده به مرکز دانسیتومتری کردستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of the current parasitic contamination of the edible vegetables in Isfahan in order to identify preventive measures
بررسی آلودگی انگلی سبزیجات خوراکی در مزارع سبزیکاری شهر اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence and Causes of needle stick injuries, in medical personnels of Kurdistan University’s hospitals and dealing with such injuries due to contaminated sharp tools in 1383
بررسی میزان شیوع، علل و عملکرد پرسنل مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی کردستان در آسیب‌های ناشی از وسایل نوک‌تیز و برنده آلوده در سال 1383
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the effect of anti-biotherapy following surgery of acute supurative appendicitis, on some infection indicators
بررسی تأثیر تجویزآنتی‌بیوتیک بعد از عمل جراحی آپاندیسیت حاد ساپوراتیو بر برخی از شاخص‌های عفونی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of HBeAg and liver transaminase survey in HBsAg positive blood donors in Sanandaj
‌بررسی فراوانی HBeAg و اندازه‌گیری ترانس آمینازهای کبدی در افرادHBsAg مثبت اهدا کننده خون در سازمان انتقال خون شهر سنندج در سال 1384
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Oxidative stress indecies in uncomplicated type 2 diabetic patients
شاخصهای استرس اکسیداتیو در بیماران دیابتی تیپ 2 بدون عوارض
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of therapeutic effects of Artemisia sieberi 5% lotion with clotrimazole lotion in the treatment of pityriasis versicolor
مقایسه اثرات درمانی لوسیون آرتمزیا سایبری 5% با لوسیون کلوتریمازول 1% در درمان تینه‌آ ورسیکالر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of cold injury on sensorimotor cortex of mouse brain
تأثیرات شوک سرمایی بر کورتکس حسی- حرکتی مغز موش بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of suture ligation versus electrocoagulation in controlling post tonsillectomy bleeding
مقایسه دو روش سوچور و الکتروکواگولاسیون در کنترل خونریزی عمل تونسیلکتومی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 1 (2006-6)


Epistaxis and haemoptysis due to Leech Bite
گزارش یک مورد اپیستاکسی و هموپتیزی بر اثر زالوگرفتگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Occupational exhaustion and its related factors in nurses and midwives of semnan university of medical sciences
بررسی فرسودگی شغلی و عوامل مرتبط با آن در پرستاران و ماماهای شاغل در دانشگاه علوم پزشکی سمنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of yoghurt on BMI and weight reduction in overweight people
بررسی تاثیر مصرف ماست در کاهش وزن و BMI بیماران مبتلا به چاقی و اضافه وزن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of EGF on the development of 16-18 celled mouse embryos and expression of EGFR after vitrification
بررسی اثر فاکتور رشد اپیدرمال بر تکوین جنین‌های 16-8 سلولی موش و بیان ژن گیرنده این فاکتور پس از انجماد شیشه‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Genotyping of Mycobacterium tuberculosis isolates from TB patients with spoligotyping
تعیین ژنوتیپ سویه‌های مایکوباکتریوم توبرکلوزیس جدا شده از بیماران مسلول با استفاده از تکنیک اسپولیگوتایپینگ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of relationship of sperm parameters with successful IUI in Fatemeh Zahra Infertility Center in Babol
بررسی ارتباط پارامترهای اسپرم با موفقیت IUI در مرکز نازایی فاطمه الزهرا بابل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of fipronil on permethrin sensitive and permethrin resistant strains of blattella germanica
بررسی اثر سمیت فیپرونیل بر روی سوش حساس و سوشهای مقاوم به پرمترین سوسری آلمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The evaluation of efficacy of Avonex in the treatment of Multiple sclerosis patients in Tohid Hospital in Sanandaj
بررسی تأثیر درمان با Avonex بر برخی یافته‌های بالینی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of protective effect of hydroalcoholic extract of Falcaria vulgaris on aspirin -induced gastric ulcer in rat
بررسی اثر حفاظتی عصاره هیدروالکلی گیاه غازیاقی Falcaria vulgaris بر زخم معده ناشی از آﺳپرین درموش صحرائی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Acne vulgaris:A comparison of therapeutic effects of zinc sulfate v.s tetracycline
بررسی مقایسه‌ای درمان آکنه ولگاریس با استفاده از سولفات روی و تتراسیکلین خوراکی در بیماران مبتلا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of long term oral administration of Hypericum perforatum aerial part on learning and memory in diabetic rats by means of passive avoidance test
بررسی اثر تجویز خوراکی و دراز مدت بخش هوایی علف چای بر یادگیری و حافظه در موش صحرایی دیابتی با استفاده از آزمون اجتنابی غیرفعال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 4 (2006-3)


The effect of self-care educational program on decreasing the problems and improving the quality of life of dialysis patients
تأثیرآموزش مراقبت از خود برکیفیت زندگی و مشکلات جسمی بیماران تحت درمان با همودیالیز نگهدارنده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Report of a case of HTLV1 in Kurdistan province in 1384
معرفی یک مورد ابتلا به بیماری HTLV1 در استان کردستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The prevalence of types of nasal foreign bodies with their clinical presentation and complications in children referring to Tohid Hospital, in Sanandaj 1380-84
بررسی میزان شیوع انواع اجسام خارجی بینی، علائم و عوارض ناشی از آن در کودکان مراجعه‌کننده به بیمارستان توحید سنندج در سالهای 84-80
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of intestinal colonization by vancomaycin-resistant enterococci in Shiraz Namazi Hospital
بررسی شیوع کلونیزاسیون روده‌ای انتروکوک مقاوم به وانکومایسین در بیماران بستری بیمارستان نمازی شیراز در سال1383
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An epidemiologic study of nosocomial infections and its related factors at the intensive care unit of Tohid Hospital, in Sanandaj during 2003-2004
بررسی اپیدمیولوژیک عفونتهای بیمارستانی در بیماران بستری در بخشهای ICU و POST ICU و برخی عوامل مرتبط با آن در بیمارستان توحید شهر سنندج در سال 82-81
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of prevalence of neonatal Septicaemia and detection of antibiotic resistance in Besat Hospital in Sanandaj in 1383
بررسی شیوع سپتی‌سمی نوزادان و تعیین مقاومت دارویی نسبت به آنتی‌بیوتیکها در بیمارستان بعثت سنندج درسال 1383
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Normal values of Vitamin D and prevalence of Vitamin D deficiency among Iranian population
مقادیر نرمال ویتامین D و شیوع کمبود ویتامین D در ایرانیان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Pregnancy after kidney transplantation. A survey in renal transplantation center of Kermanshah University of Medical Sciences
حاملگی پس از پیوند کلیه در مرکز پیوند کلیه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Randomized control trial investigation as to the effect of Bupivacaine on postoperative analgesia following tubal ligation
بررسی تأثیر بوپیواکائین در بیدردی کامل بعد از عمل TL
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of reversible inactivation of central nucleus of the Amygdala on the blood pressure of the hypertensive rats
بررسی تأثیر غیر فعال سازی برگشت‌پذیر هسته مرکزی آمیگدال در موشهای نر با پر فشاری خون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Accuracy of bronchial washing cytology before and after biopsy for lung cancer diagnosis
مقایسه ارزش تشخیصی شستشوی برونش قبل از بیوپسی با شستشوی برونش بعد از بیوپسی در بیماران مبتلا به کانسر ریه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 3 (2005-12)


Assessment of drug interactions in medical insurance prescriptions in Kurdistan province in 2000
بررسی میزان تداخل‌های دارویی مشاهده شده در نسخ بیمه‌ای پزشکان استان کردستـان در سال 1379
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of women with hirsutism in dermatology clinic in Sanandaj in a 2-year period (1382, 1383)
بررسی بیماران مبتلا به هیرسوتیسم مراجعه‌کننده به کلینیک پوست در شهر سنندج در سالهای1383-1382
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Normative value of bone mineral density in 10-20 year-old Iranian adolescents
مقادیر نرمال توده استخوانی در نوجوانان ایرانی 20-10 ساله
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of the types and rate of contamination in traditional ice-cream in Kurdistan Province and its relationship to environmental and personal health care
بررسی نوع و میزان آلودگی بستنی‌های سنتی در استان کردستان و ارتباط آن با وضعیت بهداشت فردی و محیط اماکن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی اثر مکمل دهی حاد با ال-کارنیتین بر سطح اسید لاکتیک خون و مسافت طی شده روی نوار متحرک تا رسیدن به آستانه بی هوازی
بررسی اثر مکمل دهی حاد با ال-کارنیتین بر سطح اسید لاکتیک خون و مسافت طی شده روی نوار متحرک تا رسیدن به آستانه بی هوازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Effects of L-carnitine acute supplementation on blood lactate levels and the distance run by athletes on treadmill, by the time to reach anaerobic thresholds
بررسی اثر مکمل دهی حاد با ال-کارنیتین بر سطح اسید لاکتیک خون و مسافت طی شده روی نوار متحرک تا رسیدن به آستانه بی هوازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Reconstruction of injured soft tissues of hands by distally based radial artery perforators flaps
بازسازی آسیبهای نقص نسج نرم دست با فلپ ساعد بر پایه پرفوراتورهای دیستال شریان رادیال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of feeding with different salt concentrations in prenatal period on BP, tissue changes, Na and Aldosterone level in next generation
اثر تغذیه‌ قبل‌ از تولد با غلظت‌های‌ مختلف‌ کلرور سدیم‌ بر فشار خون، تغییرات بافتی، سطح‌ کلرور سدیم‌ و آلدوسترون‌ نسل‌ بعد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency of lung forigen body aspiration in patients admitted to E.N.T ward of Tohid Hospital in Sanandaj during 1375-1382
بررسی فراوانی آسپیراسیون جسم خارجی ریه در بیماران بستری در بخش گوش، حلق و بینی از سال 75 تا 82 در شهر سنندج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Plasma lipid peroxidation and erythrocyte antioxidant enzyme activity in patients with type 2 diabetes mellitus in Gorgan city
مقایسه پراکسیداسیون لیپید پلاسما و فعالیت آنزیم آنتی اکسیدان (گلوتاتیون پراکسیداز) گلبول قرمز بیماران دیابتی تیپ 2 و افراد سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A comparison of effects of Propofol and thiopental used in ECT on homodynamic changes and seizure duration in psychotic patients in 1384
مقایسه تأثیر پروپوفل و تیوپنتال بکار رفته در الکتروشوک درمانی بر تغییرات همودینامیک و طول مدت تشنج در بیماران روانپزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of methyl alcoholic extract of Pimpinella anisum L. on picrotoxin induced seizure in mice and its probable mechanism
بررسی‌ اثر عصاره‌ متانولی‌ آنیسون ).L ‌(Pimpinella anisum بر تشنج‌ ناشی‌ از پیکروتوکسین‌ در موش‌ سوری ‌و مکانیسم احتمالی آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 2 (2005-9)


Epidemiological Survey of Acute Meningitis in Kurdistan Province From 1381 to the end of 1383
بررسی اپیدمیولوژیک بیماری مننژیت در استان کردستان از ابتدای سال 1381 تا پایان سال 1383
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of the koran reciting on the depressed patients in psychiatry department of Moradi hospital in Rafsanjan
تأثیر آوای قرآن کریم بر افسردگی بیماران بستری در بخش اعصاب و روانبیمارستان مرادی رفسنجان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of the frequency of people who have donated blood for HIV check up at Shiraz Blood Transfusion Organization
بررسی فراوانی افرادی که در نیمه اول سال 1383 در سازمان انتقال خون شیراز به منظور تست HIV اقدام به اهدای خون کرده بودند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of some physico-chemical parameters and fungal contamination of indoor public swimming pools in Urmia in 2001
بررسی آلودگی قارچی و بعضی عوامل فیزیکوشیمیایی استخرهای سر پوشیده شهر ارومیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Reduced Zinc level in pregnant women with premature rupture of membrane
بررسی مقایسه‌ای تأثیر میزان روی پلاسمای خانمهای باردار بر بروز پارگی زودرس کیسه آب حاملگی‌های ترم و پره ترم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Production and purification of anti-human IgG antibodies from egg yolk by absorption chromatography
تولید آنتی‌بادی ضد IgG انسان در مرغ و تخلیص آن از زرده به روش کروماتوگرافی جذبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

اثر تزریق داخل هیپوکمپی وراپامیل در روند ایجاد کیندلینگ شیمیایی بر روی یاد گیری فضایی در ماز آبی موریس در موشهای صحرایی
اثر تزریق داخل هیپوکمپی وراپامیل در روند ایجاد کیندلینگ شیمیایی بر روی یاد گیری فضایی در ماز آبی موریس در موشهای صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 1 (2005-4)


Volume 8, Number 3 (2004-6)


Volume 5, Number 2 (2001-3)


Stress Factors and their Relation with General Health in Students of Kurdistan University of Medical Sciences in Year 1999
عوامل استرس‌زا و رابطه آنها با سلامت عمومی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Incidence Rate of Myocardial Infarction and it`s Relation with C-Reaetive Protein (CRP) in Patients with Unstable Angina Admitted in Tohid Hospital of Sanandaj in Year 1999
میزان بـروز انفـارکتـوس حـاد قلبـی و ارتبـاط آن با (CRP (C- Reactive Protein در بیماران بستری شده با تشخیص آنژین صدری ناپایدار در بیمارستان توحید سنندج در سال 1378
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Hemoglobin A1c and Factors Influence it in Diabetic Patients Coming to the Diabetes Center of Kurdistan Province in Year 1999
میزان هموگلوبین‌‌گلیکاته (Hb-A1c) و عوامل مؤثر بر آن در بیماران دیابتی مراجعه کننده به مرکز دیابت استان کردستان در سال 1378
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

The Effects of Aerobic Exercise on Body Iron Indices in Normal Subjects and in Patients with Thalassemia Major
اثر ورزش هوازی بر اندکسهای آهن بدن در افراد سالم و بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Volume 5, Number 1 (2000-9)


Metheds for Studing Apoptosis in Bone Cells
روشهای مطالعه آپاپتوز در سلولهای استخوانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Sacrococcygeal Teratoma
ساکروکوکسیژیال تراتوما
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Assesment of Relationship Between Irritable Bowel Syndrome and Post Nasal Discharge
بررسی ارتباط Post - nasal discharge با سندرم روده تحریک پذیر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

DMFT (decayed, missing and filled teeth) Index and Related Factors in 12- year- old School Children in Sanandaj
اندکس DMFT (decayed-missing-Filled teath) و عوامل مؤثر بر آن در دانش آموزان 12 ساله شهر سنندج، سال 1378
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Epidemialogy of Colorectal Cancer in Kurdistan province during 1995-1999
اپیدمیولوژی سرطان‏های کولورکتال در استان کردستان در سالهای 1374 الی 1378
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Prevalence of Migraine and it`s Related Factors in Female Students with Premenstrual Syndrome
شیوع میگرن و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان مبتلا به سندرم قبل از قاعدگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Epidemiology of Primary Small Intestine Lymphoma
اپیدمیولوژی لنفوم اولیه روده باریک در شهر اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Quntitative Analysis of Mast Cells in Seminal Vesicles of Adult Rat During Acute Phase of Spinal Cord Injury
بررسی کمی تعداد ماستوسیت‏های غده سمینال وزیکول موش صحرایی بالغ در دوره حاد پس ازقطع نخاع
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Quality of Health Service Serving in Kurdistan`s Health Houses in 1998
کیفیت ارائه خدمات بهداشتی در خانه‌‌های بهداشت استان کردستان در سال 1377
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles