[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 13، شماره 3 - ( مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان 1387 ) ::
جلد 13 شماره 3 صفحات 45-52 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی منشاء ژنتیک شیگاتوکسین در اشریشیا کلی انتروهموراژیک
دكتر سعید سپهری سرشت، دكتر تقی زهرایی صالحی، دكتر مرتضی ستاری1، دكتر حسن تاجبخش، دكتر محمد مهدی اصلانی
1- ، sattarim@modares.ac.ir
چکیده:   (15998 مشاهده)

  

زمینه و هدف: انتروهموراژیک اشریشیا کلی (EHEC) یکیازمهمترینعواملبیماریزایخطرناکوحتیبامرگومیربالاهنگاماپیدمی‌هایناشیازمصرفغذاهایآلودهمعرفیشدهاست.تولیدسیتوتوکسین‌هاییموسومبهسمومشیگا (Shiga toxin) ازویژگیهایبارزاینگروهازباکتریهاست.بررسیمنشاءژنتیکدرکنترلانتشارتولیدتوکسیندربینسویه‌هایمختلفاشریشیاکلیاهمیتدارد. همچنین برای تولید مقادیر زیاد توکسین جهت اثرات ضد سرطانی آن ناگزیر از شناسایی منشاء ژنتیک توکسین هستیم.

روش بررسی:تعداد400نمونهمدفوعازگاوهاوگوساله‌هایسهگاوداریدراستانتهراندرونلوله‌هایاستریلحاویسرمفیزیولوژیاستریلگرفتهشد. استخراج Total DNA ایزوله‌هایاشریشیاکلی انجام گرفت و بر روی آن PCR جهت جداسازی اولیه ایزوله‌های شیگاتوکسیژن انجام شد. جهتاستخراجفاژهایلیزوژنازسلولباکتری القاء فاژ با استفاده از سیپروفلوکساسین انجام گرفت و سپس با روش فیلتراسیون و هضم آنزیمی، فاژ تخلیص شد. روی فاژ تخلیص شده مجدداً PCR انجام شد تا وجود ژن شیگاتوکسین روی ژنوم فاژ اثبات شود.

یافته‌ها: مشخصشدکهاز34ایزولهشیگاتوکسیژنیک،24ایزوله(5/70%)شیگاتوکسین8ایزوله(5/23%)شیگاتوکسین2و2ایزوله(6%)هردونوعشیگاتوکسینراتولیدمی‌کردند. همچنینفراوانیحضورژنرمزکنندهشیگاتوکسینرویژنومفاژبررسیومشخصشدکهاز34ایزولهدامیموردمطالعه،26ایزوله(5/76%) واجدفاژلیزوژنرمزکنندهشیگاتوکسینهستند.

نتیجه‌گیری: ثابتشدهکهشیگاتوکسینمی‌تواندتوسطفاژ،کروموزومیاپلاسمیدکدشود.درصورتیکه فاژدرسطحباکتریدارایگیرندهباشد،می‌تواندواردپیکرباکتریشود.بنابرایندرصورتیکهژنرمزکنندهشیگاتوکسینبررویفاژقرارگرفتهباشد،ممکناستدربینسویه‌هایمختلفیکباکترییادربینباکتریهایمختلفپخششود.بنابراینبررسیمنشاءژنتیکدرکنترلانتشارتولیدتوکسیندربینسویه‌هایمختلفاشریشیاکلیاهمیتدارد.ازسویدیگرشیگاتوکسیندارایاثراتضدسرطانیمی‌باشد.بنابرایناگرهدف،استفاده شیگاتوکسینبهعنوانیکدارویضدسرطانباشد،مطلوبآناستکهبتواناینتوکسینرابهمقدارزیادتولیدنمودوناگزیرازشناساییمنشاءژنتیکآنهستیم.

وصول مقاله: 12/4/87      اصلاح نهایی: 1/5/87      پذیرش مقاله: 14/5/87

واژه‌های کلیدی: اشریشیا کلی، PCR، شیگاتوکسین، فاژ
متن کامل [PDF 223 kb]   (2038 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1388/1/22 | انتشار: 1387/9/25
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Sepehriseresht S, Zahraee Salehi T, Sattari M, Tadjbakhsh H, Aslani M M. Assessment of the genetic origin of shiga toxin in enterohemorrhagic Escherichia coli. SJKU. 2008; 13 (3) :45-52
URL: http://sjku.muk.ac.ir/article-1-51-fa.html

سپهری سرشت سعید، زهرایی صالحی تقی، ستاری مرتضی، تاجبخش حسن، اصلانی محمد مهدی. بررسی منشاء ژنتیک شیگاتوکسین در اشریشیا کلی انتروهموراژیک. مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان. 1387; 13 (3) :45-52

URL: http://sjku.muk.ac.ir/article-1-51-fa.htmlدوره 13، شماره 3 - ( مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان 1387 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences
Persian site map - English site map - Created in 0.2 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4256