[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: دوره 23، شماره 2 - ( مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان 1397 ) ::
جلد 23 شماره 2 صفحات 70-80 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی اثرات محافظتی عصاره‌ی بابونه‌ی گاوی بر آسیب‌ قلبی القاء شده توسط تتراکلریدکربن در موش صحرایی
دکتر محمد ماذنی1، یاور محمودزاده2، دکتر لطف اله رضاقلی زاده 3
1- گروه بیوشیمی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران
2- دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران
3- گروه بیوشیمی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران ، reza34055@gmail.com
چکیده:   (1143 مشاهده)
زمینه و هدف: این مطالعه با هدف بررسی اثرات محافظتی عصاره­ی گیاه بابونه­ی گاوی (TPE) بر جلوگیری از پراکسیداسیون لیپیدی و آسیب حاد ایجاد شده توسط تتراکلریدکربن (CCl4) در میوکارد قلب موش صحرایی انجام گرفت.
روش بررسی: در یک مطالعه تجربی، 30 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار به 5 گروه 6 تایی تقسیم شدند. گروه­ها شامل شاهد سالم، شاهد آسیب و 3 گروه آسیب که به مدت 14 روز قبل از ایجاد آسیب با CCl4، به­ترتیب با دوزهای 40، 80 و 120 میلی­گرم بر کیلوگرم TPE تیمار گردیدند. در پایان مطالعه، فعالیت آنزیم­های قلبی کراتین­کیناز (CK-MB) و لاکتات دهیدروژناز (LDH)، مقادیر کلسترول تام (TC)، لیپوپروتئین با چگالی بالا (HDL-C) و لیپوپروتئین با چگالی پایین (LDL-C) در سرم، بعلاوه فعالیت آنزیم­های آنتی­اکسیدان سوپراکسید دیسموتاز (SOD)،گلوتاتیون پراکسیداز(GPX)  و آریل­استراز (ARE) و غلظت مالون­دی­آلدئید (MDA) به عنوان شاخص پراکسیداسیون لیپیدی در هموژنات بافت میوکارد قلب مورد سنجش قرار گرفت. سپس نتایج مورد تحلیل و آنالیز آماری قرار گرفتند.
یافته­ها: نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که تزریق تتراکلریدکربن موجب افزایش معنی­دار CK-MB، LDH، TC، LDL-C و MDA و کاهش ARE، HDL-C، SOD و GPX می­شود 001/0>P تزریق عصاره باعث تغییرات این فاکتورها به صورت وابسته به دوز می­گردد.
نتیجه­گیری: نتایج این مطالعه نشان می­دهد که عصاره بابونه گاوی می­تواند بعنوان ماده­ای با اثرات مختلف از جمله فعالیت آنتی­اکسیدانی و اثرات محافظت­کننده قلبی در بدن مطرح باشد.
کلمات کلیدی: بابونه‏ی گاوی، تتراکلریدکربن ،میوکارد قلب، پراکسیداسیون لیپیدی، آنتی­اکسیدان
وصول مقاله:29/6/96 اصلاحیه نهایی:9/10/96 پذیرش:10/11/96
واژه‌های کلیدی: بابونه‌ی گاوی، تتراکلریدکربن، میوکارد قلب، پراکسیداسیون لیپیدی، آنتی­اکسیدان
متن کامل [PDF 813 kb]   (389 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: ۱۳۹۷/۳/۱۰ | پذیرش: ۱۳۹۷/۳/۱۰ | انتشار: ۱۳۹۷/۳/۱۰
فهرست منابع
1. 1. Singh U, Jialal I. Oxidative stress and atherosclerosis. Pathophysiology 2006; 13: 129-42. [DOI:10.1016/j.pathophys.2006.05.002]
2. Iliskovic N, Singal PK. Lipid lowering: an important factor in preventing adriamycin-induced heart failure. Am J Pathol 1997; 150: 7-27.
3. Singal PK, Li T, Kumar D, Danelisen I, Iliskovic N. Adriamycin-induced heart failure: mechanisms and modulation. Mol Cell Biochem 2000; 207: 77-86. [DOI:10.1023/A:1007094214460]
4. Sahreen S, Khan MR, Khan RA, Alkreathy HM. Protective effects of Carissa opaca fruits against CCl4-induced oxidative kidney lipid peroxidation and trauma in rat. Food Nutr Res 2015; 59.
5. Cheng N, Ren N, Gao H, Lei X, Zheng J, Cao W. Antioxidant and hepatoprotective effects of Schisandra chinensis pollen extract on CCl 4-induced acute liver damage in mice. Food Chem Toxicol 2013; 55: 234-40. [DOI:10.1016/j.fct.2012.11.022]
6. Eshaghi M, Zare S, Banihabib N, Nejati V, Farokhi F, Mikaili P. Cardioprotective effect of Cornus mas fruit extract against carbon tetrachloride induced-cardiotoxicity in albino rats. J Basic Appl Sci Res 2012; 2: 11106-14.
7. Aksoy L, Sözbilir NB. Effects of Matricaria chamomilla L. on lipid peroxidation, antioxidant enzyme systems, and key liver enzymes in CCl4-treated rats. Toxicol Environ Chem 2012; 94: 1780-8. [DOI:10.1080/02772248.2012.729837]
8. Sahreen S, Khan MR, Khan RA, Alkreathy HM. Cardioprotective role of leaves extracts of Carissa opaca against CCl 4 induced toxicity in rats. BMC Res Notes 2014; 7: 224. [DOI:10.1186/1756-0500-7-224]
9. Sharopov FS, Setzer WN, Isupov SJ, Wink M. Composition and bioactivity of the essential oil of Tanacetum parthenium from a wild population growing in Tajikistan. Am J Essent Oils Nat Prod 2015; 2: 32-4.
10. Mahmoodzadeh Y, Mazani M, Rezagholizadeh L, Abbaspour A, Zabihi E, Pourmohammad P. Effect of Tanacetum parthenium Extract on Total Antioxidant Capacity of Tissues Damaged by Carbon Tetrachloride in Rats. J Ardabil Univ Med Sci 2017; 16: 363-73. [In Persian]
11. Pareek A, Suthar M, Rathore GS, Bansal V. Feverfew (Tanacetum parthenium L.): A systematic review. Pharmacogn Rev 2011; 5: 103-10. [DOI:10.4103/0973-7847.79105]
12. Barsby RW, Salan U, Knight DW, Hoult JR. Feverfew and vascular smooth muscle: extracts from fresh and dried plants show opposing pharmacological profiles, dependent upon sesquiterpene lactone content. Planta Medica 1993; 59: 20-5. [DOI:10.1055/s-2006-959596]
13. Heptinstall S, Groenewegen W, Spangenberg Pt, Lösche W. Inhibition of platelet behaviour by feverfew: a mechanism of action involving sulphydryl groups. Folia Haematol Int Mag Klin Morphol Blutforsch 1988; 115: 447-9.
14. Chikezie PC, Amadikwa UA. Protective effect of Allium sativa extract against carbon tetrachloride- induced hepatic oxidative stress and hyperlipidemia in rats. Afr J Biotechnol 2014; 13: 1671-8. [DOI:10.5897/AJB2013.13338]
15. Paglia DE, Valentine WN. Studies on the quantitative and qualitative characterization of erythrocyte glutathione peroxidase. J Lab Clin Med 1967; 70: 158-69.
16. Furlong CE, Richter RJ, Seidel SL, Motulsky AG. Role of genetic polymorphism of human plasma paraoxonase/arylesterase in hydrolysis of the insecticide metabolites chlorpyrifos oxon and paraoxon. Am J Hum Genet 1988; 43: 230-8.
17. Mihara M, Uchiyama M. Determination of malonaldehyde precursor in tissues by thiobarbituric acid test. Anal Biochem 1978; 86: 271-8. [DOI:10.1016/0003-2697(78)90342-1]
18. Abd El-mohsen Ali S, Hussein Abdelhafiz Abdelaziz D. The Protective Effect of Date Seeds on Nephrotoxicity Induced by Carbon Tetrachloride in Rats. Int J Pharm Sci Rev Res 2014; 26: 62-8.
19. Bradford MM. A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram quantities of protein utilizing the principle of protein-dye binding. Anal Biochem 1976; 72: 248-54. [DOI:10.1016/0003-2697(76)90527-3]
20. Sahreen S, Khan MR, Khan RA. Hepatoprotective effects of methanol extract of Carissa opaca leaves on CCl 4-induced damage in rat. BMC Complement Altern Med 2011; 11:48. [DOI:10.1186/1472-6882-11-48]
21. Williams CA, Harborne JB, Geiger H, Hoult JR. The flavonoids of Tanacetum parthenium and T. vulgare and their anti-inflammatory properties. Phytochemistry 1999; 51: 417-23. [DOI:10.1016/S0031-9422(99)00021-7]
22. Shankar NG, Manavalan R, Venkappayya D, Raj CD. Hepatoprotective and antioxidant effects of Commiphora berryi (Arn) Engl bark extract against CCl(4)-induced oxidative damage in rats. Food Chem Toxicol 2008; 46: 3182-5. [DOI:10.1016/j.fct.2008.07.010]
23. Marimuthu S, Adluri RS, Rajagopalan R, Menon VP. Protective role of ferulic acid on carbon tetrachloride-induced hyperlipidemia and histological alterations in experimental rats. J Basic Clin Physiol Pharmacol 2013; 24: 59-66. [DOI:10.1515/jbcpp-2012-0053]
24. Kamalakkannan N, Rukkumani R, Viswanathan P, Rajasekharan KN, Menon VP. Effect of curcumin and its analogue on lipids in carbon tetrachloride–induced hepatotoxicity: A comparative study. Pharm biol 2005; 43: 460-6. [DOI:10.1080/13880200590963880]
25. Mahmoodzadeh Y, Mazani M, Rezagholizadeh L. Hepatoprotective Effect of Methanolic Tanacetum Parthenium Extract on CCl4-Induced Liver Damage in Rats. Toxicol Rep 2017; 4: 455-62. [DOI:10.1016/j.toxrep.2017.08.003]
26. Nasir A, Abubakar MG, Shehu RA, Aliyu U, Toge BK. Hepatoprotective effect of the aqueous leaf extract of Andrographis paniculata Nees against carbon tetrachloride–induced hepatotoxicity in rats. Nig J Basic Appl Sci 2013; 21: 45-54. [DOI:10.4314/njbas.v21i1.7]
27. Abirami A, Nagarani G, Siddhuraju P. Hepatoprotective effect of leaf extracts from Citrus hystrix and C. maxima against paracetamol induced liver injury in rats. Food Science and Human Wellness 2015; 4: 35-41. [DOI:10.1016/j.fshw.2015.02.002]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA codeXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Mazani M, Mahmoodzadeh Y, Rezagolizadeh L. The protective effects of Tanacetum parthenium extract on CCl4-induced myocardium injury in rats. SJKU. 2018; 23 (2) :70-80
URL: http://sjku.muk.ac.ir/article-1-4108-fa.html

ماذنی محمد، محمودزاده یاور، رضاقلی زاده لطف اله. بررسی اثرات محافظتی عصاره‌ی بابونه‌ی گاوی بر آسیب‌ قلبی القاء شده توسط تتراکلریدکربن در موش صحرایی. مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان. 1397; 23 (2) :70-80

URL: http://sjku.muk.ac.ir/article-1-4108-fa.htmlدوره 23، شماره 2 - ( مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 31 queries by YEKTAWEB 3855