:: بایگانی بخش بیانیه سردبیران نشریات در مورد IRCT: ::
:: بیانیه انجمن سردبیران علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران در مورد ثبت کارآزمایی‌های بالینی در کشور - ۱۳۹۶/۵/۹ -
:: بیانیه سردبیران نشریات در مورد IRCT - ۱۳۹۱/۱۰/۹ -