:: دوره 28، شماره 1 - ( مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان 1402 ) ::
جلد 28 شماره 1 صفحات 29-20 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی اثر ضدقارچی فلوکونازول به صورت جداگانه و همراه با اسانس گشنیز بر روی گونه های کاندیدا جدا شده از دهان افراد HIV مثبت
ویدا عبدی1 ، پروین دهقان 2، بهزاد ذوالفقاری3 ، مهرنوش ماهرالنقش4 ، اصغر حیدریان5
1- دانشجوی کارشناسی ارشد قارچ شناسی، گروه قارچ و انگل شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ایران
2- دانشیار، گروه قارچ و انگل شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ایران ، dehghan@med.mui.ac.ir
3- استاد، گروه فارماکوگنوزی، دانشکده داروسازی وعلوم دارویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ایران.
4- استادیار، گروه قارچ و انگل شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ایران
5- کارشناس ارشد، مرکز بهداشت اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ایران.
چکیده:   (1099 مشاهده)
زمینه و هدف:  گونه های کاندیدا   ازمخمر های  فرصت طلب بوده که در صورت مناسب شدن شرایط و ضعف سیستم ایمنی می توانند ایجاد بیماری کنند. گیاه گشنیز از خانواده امبلی فرا  بوده  و اسانس ، عصاره برگ ها و دانه های این گیاه  دارای فعالیت ضد باکتریایی، ضد قارچی و آنتی اکسیدانی می باشد. هدف از این تحقیق، بررسی اثر ضدقارچی فلوکونازول به تنهایی و همراه با اسانس گشنیز بر روی39  گونه از کاندیدا های جدا شده از دهان افرادHIV  مثبت می باشد .
مواد و روش­ ها: در  این تحقیق با استفاده از روش میکرودایلوشن براث طبق استاندارد CLSI M27-S3 کمترین غلظت بازدارندگی(MIC) داروی فلوکونازول به تنهایی و همراه با اسانس گشنیز( سینرژیسم )  ، برای هر ایزوله کاندیدا  تعیین گردید . برای این منظور با استفاده از دستگاه کلونجر و با روش تقطیر با بخار آب، اسانس دانه های گیاه گشنیز استخراج شد و سپس تاثیر سینرژیسم اسانس و فلوکونازول بر ایزوله های کاندیدا ی جداشده از دهان افراد HIV مثبت بررسی گردید. داده ها پس از جمع آوری با استفاده از نرم افزار SPSS-25 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. جهت تحلیل نتایج از آزمون من ویتنی، آزمون تعقیبی توکی و آنالیز واریانس یک طرفه استفاده شد.
یافته‌ها: از تعداد  39 کاندیدای مورد بررسی در این تحقیق 69/2٪ ایزوله ها به فلوکونازول حساس، 17/9٪ مقاوم و 12/9٪ حساس وابسته به دوز تشخیص داده شد. میانگین MIC کل ایزوله های کاندیدا در فلوکونازول27/3 μg/ml  ، در اسانس گشنیز32/7 μg/ml  و سینرژیسم9/39  μg/ml  بود.
نتیجه‌گیری: با توجه به اینکه اسانس گشنیز بر روی همه ی ایزوله های بکار رفته در این تحقیق اثر مهاری داشته می توان آن را اسانسی موثر، به ویژه همراه با فلوکونازول، بر روی قارچ کاندیدا در شرایط آزمایشگاهی معرفی و بررسی های بالینی و اثرات ضدقارچی آن را توصیه نمود.
 
واژه‌های کلیدی: گونه های کاندیدا، ایدز، گشنیز، آنتی میکروبیال، فلوکونازول
متن کامل [PDF 1084 kb]   (362 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: انگل شناسی و قارچ شناسی
دریافت: 1400/1/24 | پذیرش: 1400/7/28 | انتشار: 1401/12/24
فهرست منابع
1. Noshad M, Hojjati M, Behbahani BA. Black Zira essential oil: Chemical compositions and antimicrobial activity against the growth of some pathogenic strain causing infection. Microb Pathog. 2018;116:153. [DOI:10.1016/j.micpath.2018.01.026] [PMID]
2. Jackson BE, Wilhelmus KR, Mitchell BM. Genetically regulated filamentation contributes to Candida albicans virulence during corneal infection. Microb Pathog. 2007;42(2-3):88. [DOI:10.1016/j.micpath.2006.11.005] [PMID] []
3. Africa CWJ, dos Santos Abrantes PM. Candida antifungal drug resistance in sub-Saharan African populations: A systematic review. F1000Research. 2016;5. [DOI:10.12688/f1000research.10327.1] [PMID] []
4. Haghdoost AA, Mostafavi E, Mirzazadeh A, Navadeh S, Feizzadeh A, Fahimfar N, et al. Modelling of HIV/AIDS in Iran up to 2014. JAHR. 2011;3(12):231. [DOI:10.5897/JAHR11.030]
5. Schwarcz L, Chen M-J, Vittinghoff E, Hsu L, Schwarcz S. Declining incidence of AIDS-defining opportunistic illnesses: results from 16 years of population-based AIDS surveillance. Aids. 2013;27(4):597. [DOI:10.1097/QAD.0b013e32835b0fa2] [PMID]
6. Terças AL, Marques SG, Moffa EB, Alves MB, de Azevedo CM, Siqueira WL, et al. Antifungal drug susceptibility of Candida species isolated from HIV-positive patients recruited at a public hospital in São Luís, Maranhão, Brazil. Front Microbiol. 2017;8:298. [DOI:10.3389/fmicb.2017.00298] [PMID] []
7. Patil S, Majumdar B, Sarode SC, Sarode GS, Awan KH. Oropharyngeal Candidosis in HIV Infected Patients-An Update. Front Microbiol. 2018;9:980. [DOI:10.3389/fmicb.2018.00980] [PMID] []
8. de Almeida Freires I, Murata RM, Furletti VF, Sartoratto A, de Alencar SM, Figueira GM, et al. Coriandrum sativum L(coriander) essential oil: antifungal activity and mode of action on Candida spp and molecular targets affected in human whole-genome expression. PLoS One. 2014;9(6):e99086. [DOI:10.1371/journal.pone.0099086] [PMID] []
9. Osaigbovo II, Lofor PV, Oladele RO. Fluconazole resistance among oral Candida isolates from people living with HIV/AIDS in a Nigerian tertiary hospital. J Fungi 2017;3(4):69. [DOI:10.3390/jof3040069] [PMID] []
10. Morschhäuser J. The genetic basis of fluconazole resistance development in Candida albicans. Biochim Biophys. Acta Mol Ba. 2002;1587(2-3):240. [DOI:10.1016/S0925-4439(02)00087-X]
11. Dassanayake R, Ellepola A, Samaranayake Y, Samaranayak L. Molecular heterogeneity of fluconazole resistant and susceptible oral Candida albicans isolates within a single geographic locale. Apmis. 2002;110(4):315. [DOI:10.1034/j.1600-0463.2002.100406.x] [PMID]
12. Azhdarzadeh F, Hojjati M. Chemical composition and antimicrobial activity of leaf, ripe and unripe peel of bitter orange (Citrus aurantium) essential oils. Nutr Food Sci. 2016;3(1):43. [DOI:10.18869/acadpub.nfsr.3.1.43]
13. Eikani MH, Golmohammad F, Rowshanzamir S. Subcritical water extraction of essential oils from coriander seeds (Coriandrum sativum L). J Food Eng . 2007;80(2):735. [DOI:10.1016/j.jfoodeng.2006.05.015]
14. Menezes RdP, Borges AS, Araujo LBd, Pedroso RDS, Röder Dvddb. Related factors for colonization by Candida species in the oral cavity of HIV-infected individuals. Rev Inst Med Trop Sao Paulo .2015;57(5):413. [DOI:10.1590/S0036-46652015000500008] [PMID] []
15. Heidarian A, Dehghan P, Chadeganipour M, Tayeri K. Frequency of Candida species isolated from the Oral Cavity of HIV-Infected Patients referring to Behavioral disease Counseling Center of Isfahan in 2017-2018. Sci J Kurd Univ Med Sci.2019;24(5):30. [DOI:10.29252/sjku.24.5.30]
16. Fothergill AW. Antifungal susceptibility testing: clinical laboratory and standards institute (CLSI) methods. Interactions of yeasts, moulds, and antifungal agents: Springer. 2012. p. 65. [DOI:10.1007/978-1-59745-134-5_2]
17. Patel PK, Erlandsen JE, Kirkpatrick WR, Berg DK, Westbrook SD, Louden C, et al. The changing epidemiology of oropharyngeal candidiasis in patients with HIV/AIDS in the era of antiretroviral therapy. AIDS Res Ther . 2012;2012. [DOI:10.1155/2012/262471] [PMID] []
18. Goulart LS, Souza Wwrd, Vieira CA, Lima JSd, Olinda RAd, Araújo Cd. Oral colonization by Candida species in HIV-positive patients: association and antifungal susceptibility study. Einstein (São Paulo). 2018;16(3). [DOI:10.1590/s1679-45082018ao4224] [PMID] []
19. Eyres G, Dufour JP, Hallifax G, Sotheeswaran S, Marriott PJ. Identification of character impact odorants in Coriander and wild Coriander leaves using gas chromatography olfactometry (GCO) and comprehensive two dimensional gas chromatography time of flight mass spectrometry (GC× GC-TOFMS). J Sep Sci. 2005;28(9-10):1061. [DOI:10.1002/jssc.200500012] [PMID]
20. Begnami A, Duarte M, Furletti V, Rehder V. Antimicrobial potential of Coriandrum sativum L against different Candida species in vitro. Food chemistry. 2010;118(1):74. [DOI:10.1016/j.foodchem.2009.04.089]
21. Silva F, Ferreira S, Duarte A, Mendonca DI, Domingues FC. Antifungal activity of Coriandrum sativum essential oil, its mode of action against Candida species and potential synergism with amphotericin B. Phytomedicine. 2011;19(1):42. [DOI:10.1016/j.phymed.2011.06.033] [PMID]
22. Bersan SM, Galvão LC, Goes VF, Sartoratto A, Figueira GM, Rehder VL, et al. Action of essential oils from Brazilian native and exotic medicinal species on oral biofilms. BMC Complement Altern Med . 2014;14(1):1-2. [DOI:10.1186/1472-6882-14-451] [PMID] []
23. Beikert F, Anastasiadou Z, Fritzen B, Frank U, Augustin M. Topical treatment of tinea pedis using 6% Coriander oil in unguentum leniens: a randomized, controlled, comparative pilot study. Dermatology. 2013;226(1):47. [DOI:10.1159/000346641] [PMID]
24. Yahyaabadi S, Zibanejad E, Doudi M. Effect of some of plant extracts on the growth of two Aspergillus species. J Herb Drug 2011;2(1):69.XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 28، شماره 1 - ( مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان 1402 ) برگشت به فهرست نسخه ها