مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان- اعضای دفتر مجله
اعضای دفتر مجله

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

مدیر مسئول: دکتر فرزین رضاعی، استاد، گروه روانپزشکی، مرکز تحقیقات علوم اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران. 

سردبیر: دکتر کامبیز حسن زاده، دانشیار، گروه فارماکولوژی، مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران. ایمیل: kambizhassanzadehgmail.com 
مدیر اجرایی: دکتر ذکریا وهاب زاده، دانشیار، گروه بیوشیمی بالینی، مرکز تحقیقات گوارش  و کبد، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران. ایمیل: zakariavyahoo.com

ویراستار انگلیسی: دکتر فرخ راد، دانشیار، گروه پوست، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران. ایمیل: dr_farokh_radyahoo.com 
ویراستار  استنادی و ساختاری: دکتر فارس بهرامی، استادیار انگل شناسی پزشکی
، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران. ایمیل: fares_bahramiyahoo.com
ویراستاران علمی  و محتوایی: مهندس شهرام صادقی، مرکز تحقیقات سلامت معنوی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران. ایمیل: shahram.snnayahoo.com
دکتر شیرکو ناصری، دکتر سارا چاوشی نژاد
ویراستار فارسی و ادبی: محمد سلیمانی، گروه ادبیات و زبان فارسی ،دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران. ایمیل: soleimanistaff.nahad.ir
کارشناس مسئول مجله: 
زهرا کریمی،کارمند، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران.
کارشناس مجله: نیوشا بزرگپور،کارمند، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران.
کارشناس ویراستاری و صفحه آرا: روژین مهربانی،کارمند، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران. ایمیل:  mehrabani.rozhyahoo.com
پشتیبانی سایت: شیوا تمری، کارشناسی ارشد IT، کارمند، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران. ایمیل: shiva_tamriyahoo.com


هیئت تحریریه:

دکتر فرزین رضاعی، دانشیار ، گروه روانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران. ایمیل: farrezaeimuk.ac.ir یا  frrezaieyahoo.com
- دکتر کامبیز حسن زاده، دانشیار، گروه فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران. ایمیل:  kambizhassanzadehgmail.com

- دکتر فرخ راد، دانشیار، گروه پوست، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران. ایمیل:  dr_farokh_radyahoo.com
- دکتر ذکریا وهاب زاده، دانشیار، گروه بیوشیمی بالینی، مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران. ایمیل: zakariavyahoo.com
-دکتر محمد رامان مولودی،دانشیار، گروه فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران.  ایمیل: x.moloudigmail.com
-دکتر اسماعیل ایزد پناه، دانشیار، گروه فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران.  ایمیل: eizadpanah۲۰۰۰yahoo.com  یا eizadpanah۲۰۰۰gmail.com
- دکتر عبدالعزیز رستگار لاری، استاد، گروه میکروب شناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران. ایمیل: lariiums.ac.ir
- دکتر سید مرتضی کریمیان، استاد، گروه فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. ایمیل: karimiansina.tums.ac.ir
-
- دکتر محمود محمودی مجدآبادی، استاد، گروه آمار، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران. ایمیل: mahmooditums.ac.ir  
- دکتر فرهاد حشمتی، دانشیار، گروه بیهوشی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران. ایمیل: f_heshmatiumsu.ac.ir 

-دکتر شعله شاه غیبی، دانشیار، گروه زنان، دانشگاه علوم پزشکی کردستان،دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران. ایمیل: shole.shahgheibimuk.ac.ir یا  shahgheibiyahoo.com
-دکتر فارس بهرامی، استادیار، گروه انگل شناسی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران. ایمیل:  Fares_bahramiyahoo.com
- دکتر میرداود عمرانی، دانشیار ، گروه ژنتیک، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران. ایمیل: davood_omraniumsu.ac.ir
-مهندس شهرام صادقی، مرکز تحقیقات سلامت معنوی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران. ایمیل: shahram.snnayahoo.com
-دکتر سارا چاوشی نژاد، استادیار، مرکز تحقیقات  سلولی و مولکولی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران. ایمیل:  chavoshinejad.smuk.ac.ir


 


هیئت داوران:

-دکتر فرزین رضاعی، استاد ، گروه روانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران. ایمیل: farrezaeimuk.ac.ir یا  frrezaieyahoo.com
-دکتر ریحانه یوسفی، استادیار گروه زنان، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران. ایمیل: yousefi۸۰۵gmail.com 
-دکتر اسماعیل ایزد پناه، دانشیار، گروه فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران.  ایمیل: eizadpanah۲۰۰۰yahoo.com  یا eizadpanah۲۰۰۰gmail.com
-دکتر کامبیز حسن زاده، دانشیار، گروه فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران. ایمیل:  kambizhassanzadehgmail.com

- دکتر محمد عبدی، دانشیار، گروه بیوشیمی بالینی، مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران. ایمیل: abdi۳۵۵gmail.com
-دکتر  دائم روشنی، دانشیار، گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران. ایمیل: d.roshanimuk.ac.ir  یا daemroshanigmail.com
-دکتر خالد رحمانی، استادیار، گروه اپیدمیولوژِی و آمار زیستی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران. ایمیل:
khaledrahmani۱۱۱yahoo.com
-دکتر قباد مرادی، استاد، گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران. ایمیل: moradi_ghmuk.ac.ir  یا  moradi_ghyahoo.com  
-دکتر کتایون حاجی باقری، استادیار، گروه عفونی دانشگاه علوم پزشکی کردستان،سنندج، ایران. ایمیل: 
Kata-haghirihotmail.com
-دکتر وحید یوسفی نژاد، استادیار، گروه داخلی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران.  ایمیل:  dr.v.yousefinejadmuk.ac.ir یا  hooman۵۶yyahoo.com
-دکتر لیلا پیرمرادی، استادیار، گروه فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج،  ایران. ایمیل: lpirmoradigmail.com
-دکتر فروزان حسینی، استادیار، گروه فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران. ایمیل: hosseinifyahoo.com
-دکتر عزت الله رحیمی، استادیار، گروه داخلی-قلب، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران.  ایمیل:  rahimi۵۸hotmail.com 
-
-دکتر علیرضا اسکندری فر، استادیار، گروه کودکان-کلیه، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران.  ایمیل: are۱۳۴۵yahoo.com
-دکتر محمد رامان مولودی، استادیار، گروه فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران.  ایمیل: x.moloudigmail.com
-دکتر فارس بهرامی، استادیار، گروه انگل شناسی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران. ایمیل:  Fares_bahramiyahoo.com
دکتر ذکریا وهاب زاده، دانشیار، گروه بیوشیمی بالینی، مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران. ایمیل: zakariavyahoo.com
-دکتر بیژن نوری، دانشیار، گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، گروه زنان، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران. ایمیل:  bijannurigmail.com


مشاوران آماری:

-دکتر بیژن نوری، دانشیار، گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران.  ایمیل: bijannurigmail.com
-دکتر خالد رحمانی، استادیار، گروه اپیدمیولوژِی و آمار زیستی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران. ایمیل:
khaledrahmani۱۱۱yahoo.com

نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان:
http://sjku.muk.ac.ir/find.php?item=1.80.37.fa
برگشت به اصل مطلب