مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان- ثبت نام و ارسال مقاله
تماس با مجله

حذف تصاویر و رنگ‌ها
سنندج، خیابان پاسداران، روبروی هتل شادی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، پردیس دانشگاه، معاونت پژوهش و فناوری، دفتر مجله علمی دانشگاه
کد پستی: 13446ـ66179
صندوق پستی: 756ـ66135

تلفن: 6664658ـ0871
نمابر: 6664654ـ0871       
سایت مجله:  http://sjku.hbi.ir
پست الکترونیک: journal@muk.ac.ir

نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان:
http://sjku.muk.ac.ir/find.php?item=1.54.20.fa
برگشت به اصل مطلب