مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان- اعضای دفتر مجله
اعضای دفتر مجله

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مدیر مسئول: دکتر فرزین رضاعی، دانشیار، گروه روانپزشکی، مرکز تحقیقات علوم اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران. 

سردبیر: دکتر کامبیز حسن زاده، دانشیار، گروه فارماکولوژی، مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران. ایمیل: kambizhassanzadehgmail.com 
مدیر اجرایی: دکتر ذکریا وهاب زاده، استادیار، گروه بیوشیمی بالینی، مرکز تحقیقات گوارش  و کبد، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران. ایمیل: zakariavyahoo.com

ویراستار فارسی و ادبی: محمد سلیمانی، گروه ادبیات و زبان فارسی ،دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران. ایمیل: soleimanistaff.nahad.ir

ویراستار انگلیسی: دکتر فرخ راد، دانشیار، گروه پوست، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران. ایمیل: dr_farokh_radyahoo.com 
ویراستار  استنادی و ساختاری: دکتر سمانه روحی، مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی  و مرکز تحقیقات بیماریهای ریه و آلرژی،دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران. ایمیل: samaneh.rouhimuk.ac.ir یا 
roohi.samanehyahoo.com
ویراستار علمی  و محتوایی: 
مهندس شهرام صادقی، مرکز تحقیقات سلامت معنوی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران. ایمیل: 
shahram.snnayahoo.com
کارشناس داخلی و صفحه آرا: روژین مهربانی،کارمند، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران. ایمیل:  mehrabani.rozhyahoo.com
پشتیبانی سایت: شیوا تمری، کارشناسی ارشد IT، کارمند، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران. ایمیل: shiva_tamriyahoo.com


هیئت تحریریه:

-دکتر نادر اسماعیل نسب، استاد، گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی،دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران. ایمیل: nader.esmailnasabmuk.ac یا   esmailnasabyahoo.com
- دکتر عبدالعزیز رستگار لاری، استاد، گروه میکروب شناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران. ایمیل: lariiums.ac.ir
- دکتر سید مرتضی کریمیان، استاد، گروه فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. ایمیل: karimiansina.tums.ac.ir
-
- دکتر محمود محمودی مجدآبادی، استاد، گروه آمار، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران. ایمیل: mahmooditums.ac.ir  
- دکتر فرهاد حشمتی، دانشیار، گروه بیهوشی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران. ایمیل: f_heshmatiumsu.ac.ir 

-دکتر شعله شاه غیبی، دانشیار، گروه زنان، دانشگاه علوم پزشکی کردستان،دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران. ایمیل: shole.shahgheibimuk.ac.ir یا  shahgheibiyahoo.com
- دکتر حشمت الله صوفی مجیدپور، دانشیار، گروه اورولوژی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران. ایمیل: hsmajidpourgmail.com
- دکتر میرداود عمرانی، دانشیار ، گروه ژنتیک، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران. ایمیل: davood_omraniumsu.ac.ir
- دکتر جعفر مبلغی، دانشیار، گروه جراحی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران. ایمیل: jafar.mobaleghimuk.ac.ir  
دکتر فایق یوسفی، دانشیار ، گروه روانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران. ایمیل f.yousefimuk.ac.ir یا   fykmsugmail.com
 


هیئت داوران:

-دکتر ستاره اخوان، دانشیار، گروه زنان، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران. ایمیل: s_akhavan2007yahoo.com
-دکتر شهلا افراسیابیان، دانشیار، گروه بیماری‌های عفونی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران. ایمیل: shahlaafrayahoo.com
-دکتر فرخ راد، دانشیار، گروه پوست، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران. ایمیل:  dr_farokh_radyahoo.com
-دکتر فرزین رضاعی، دانشیار ، گروه روانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران. ایمیل: farrezaeimuk.ac.ir یا  frrezaieyahoo.com
-دکتر قاسم زمینی، دانشیار ، گروه انگل شناسی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران. ایمیل: ghzaminiyahoo.com
-دکتر فریبا سیدالشهدایی، دانشیار گروه زنان، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران. ایمیل: f.seyedoshohadaeigmail.com 
-دکتر طیب قدیمی،دانشیار ،گروه جراحی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران. ایمیل: tayeb.ghadimiiums.ac.ir یا tayyeb.ghadimigmail.com
- دکتر ربابه محمدبیگی، دانشیار، گروه زنان، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران. ایمیل: robab21yahoo.com 
-دکتر اسماعیل ایزد پناه، دانشیار، گروه فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران.  ایمیل: eizadpanah2000yahoo.com  یا eizadpanah2000gmail.com
-دکتر کامبیز حسن زاده، دانشیار، گروه فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران. ایمیل:  kambizhassanzadehgmail.com
-دکتر  دائم روشنی، دانشیار، گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران. ایمیل: d.roshanimuk.ac.ir  یا daemroshanigmail.com
-دکتر بهزاد محسن پور، دانشیار، گروه عفونی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران.  ایمیل: behzadmohsenpouryahoo.com
-دکتر قباد مرادی، دانشیار، گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران. ایمیل: moradi_ghmuk.ac.ir  یا  moradi_ghyahoo.com  
-دکتر معصومه عابدینی، استادیار، گروه عفونی دانشگاه علوم پزشکی کردستان،سنندج، ایران. ایمیل: m.abedinihotmail.com
-دکتر ابراهیم قادری، استادیار، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران. ایمیل: ebrahimghaderimuk.ac.ir یا ebrahimghaderiyahoo.co
-دکتر نسرین مقیمی، استادیار، گروه روماتولوژی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران. ایمیل: nasrin_43iryahoo.com
-دکتر وحید یوسفی نژاد، استادیار، گروه داخلی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران.  ایمیل:  dr.v.yousefinejadmuk.ac.ir یا  hooman56yyahoo.com
-دکتر لیلا پیرمرادی، استادیار، گروه فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج،  ایران. ایمیل: lpirmoradigmail.com
-دکتر فروزان حسینی، استادیار، گروه فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران. ایمیل: hosseinifyahoo.com
-دکتر عزت الله رحیمی، استادیار، گروه داخلی-قلب، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران.  ایمیل:  rahimi58hotmail.com 
-دکتر برهان مراد ویسی، استادیار، گروه خون و سرطان شناسی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران.  ایمیل: b.moradvaesiyahoo.com
-دکتر نسرین مقیمی، استادیار، داخلی-قلب، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران.  ایمیل: nasrin_43iryahoo.com
-دکتر محمد رامان مولودی، استادیار، گروه فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران.  ایمیل: x.moloudigmail.com
دکتر ذکریا وهاب زاده، استادیار، گروه بیوشیمی بالینی، مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران. ایمیل: zakariavyahoo.com
-دکتر بیژن نوری، استادیار، گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، گروه زنان، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران. ایمیل:  bijannurigmail.com
-آرزو یاری،دانشجوی دکتری سلامت در حوادث و بلایا و کارشناس ارشد اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران. Yariarezoorosegmail.com
-مهندس شهرام صادقی؛ کارشناس ارشد بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران.Shahram.snnayahoo.com


مشاوران آماری:

-دکتر دائم روشنی، دانشیار، گروه اپیدمیولوژِی و آمار زیستی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران. ایمیل: daemraoshanigmail.com

-دکتر بیژن نوری، استادیار، گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران.  ایمیل: bijannurigmail.com

نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان:
http://sjku.muk.ac.ir/find.php?item=1.80.37.fa
برگشت به اصل مطلب