مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان- بیانیه انجمن سردبیران پزشکی
بیانیه انجمن سردبیران پزشکی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۱۰ | 
بیانیه انجمن سردبیران پزشکی
نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان:
http://sjku.muk.ac.ir/find.php?item=1.75.49.fa
برگشت به اصل مطلب