مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان- معاهده تهران
معاهده تهران

حذف تصاویر و رنگ‌ها
 معاهده تهران
نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان:
http://sjku.muk.ac.ir/find.php?item=1.72.34.fa
برگشت به اصل مطلب